KKR Nordjylland Vækst, beskæftigelse, uddannelse og integration

Vækst, erhverv og regional udvikling

KKR har en central rolle i det nye erhvervsfremmesystem. KKR Nordjylland udpeger repræsentanter af bestyrelsen i Erhvervshus Nordjylland og et medlem til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Erhvervshus Nordjylland

Erhvervshusene blev oprettet den 1. januar 2019 med ny erhvervsfremmelovgivning. Der blev samlet set etableret 6 erhvervshuse i Danmark med særskilte bestyrelser og 6 filialer. Erhvervshusene erstattede de tidligere fem regionale væksthuse.

Erhvervshus Nordjylland er etableret med hovedsæde i Aalborg og filial i Nykøbing Mors. Erhvervshuset tilbyder hjælp til alle virksomheder i Region Nordjylland . Det kan f.eks. være specialiserede tilbud i forhold til automatisering, digitalisering, generationsskifte, ny teknologi, innovation, eksport, finansiering og nye forretningsmodeller. Erhvervshuset er også bindeled til de statslige tilbud. 

Erhvervshus Nordjyllands bestyrelse

KKR Nordjylland varetager en styrende rolle for Erhvervshus Nordjylland og skal inddrages i udarbejdelsen af Erhvervshus Nordjyllands bidrag til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsens strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats og skal indgå bl.a. en årlig resultatkontrakt med Erhvervshus Nordjylland om konkrete mål og indsatser.

Bestyrelsen i Erhvervshus Nordjylland består af 11 medlemmer, herunder en formand og en observatør. KKR Nordjylland udpeger fire bestyrelsesmedlemmer - 1 formand, som skal være folkevalgt og gerne have baggrund i det private erhvervsliv, samt 3 medlemmer blandt kommunale politiske repræsentanter.

KKR Nordjylland varetager i hver funktionsperiode endvidere den samlede proces for udpegning til bestyrelsen for Erhvervshus Nordjylland, herunder beslutter de indstillingsberettigede erhvervsorganisationer og videninstitutioner, jf. lov om erhvervsfremme.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen  erstatter Danmarks Vækstråd og de tidligere regionale vækstfora, der nedlægges med lov om erhvervsfremme.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får til opgave at igangsætte og finansiere decentrale erhvervsfremmeindsatser, der skal være til gavn for virksomheder i hele Danmark. Som grundlag for sit arbejde skal bestyrelsen formulere en strategi, der danner grundlaget for udmøntningen af den decentrale erhvervsfremmeindsats.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har fem kommunale medlemmer udpeget af KKR. Hvert KKR udpeger et bestyrelsesmedlem. KKR Nordjylland udpeger således et medlem til Erhvervsfremmebestyrelsen.

Regional udviklingsstrategi

Regionsrådet har ansvaret for udarbejdelse af den regionale udviklingsstrategi, REVUS (pdf). Kommunerne medvirker i udarbejdelsen af strategien, og KKR Nordjylland koordinerer og repræsenterer de fælleskommunale synspunkter i dialogen med regionen. Desuden indstilles der til regionsrådet om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter og brug af EU-midler.

Turisme

KKR Nordjylland arbejder i Visit Nordjylland med den regionale del af kommunernes indsats på turismeområdet.

Business Region North Denmark

Business Region North Denmark (BRN) er et nyt samarbejde mellem Region Nordjylland og regionens 11 kommuner. Kommunerne og Region Nordjylland ønsker via partnerskabet i Business Region North Denmark at fastholde og udvikle væksten i Nordjylland og understøtte fremtidig jobskabelse.

Parterne vil målrettet samarbejde om fælles satsninger, som flere eller alle parter finder centrale for en fælles vækstdagsorden inden for følgende indsatsområder:

  • Erhvervsudvikling og jobskabelse
  • Turisme
  • Adgang til kvalificeret arbejdskraft
  • Infrastruktur
  • Internationalt samarbejde

Business Region North Denmark's bestyrelse består af de 11 nordjyske borgmestre, regionsrådsformanden, de 11 kommunaldirektører og regionsdirektøren.

Der betales kontingent til foreningen. For 2015 er kontingentet 15 kr. pr. indbygger for kommuner og 9 kr. pr. indbygger for Region Nordjylland. De fælles midler er reserveret til projekt– og udviklingsaktiviteter og bevilges af BRN’s bestyrelse.

Norddanmarks EU-kontor

Norddanmarks EU-kontor er en selvstændig forening, som er etableret og ejet af de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland, University College Nordjylland, Aalborg Universitet og den grønlandske kommune, Sermersooq. KKR Nordjylland samarbejder med Norddanmarks EU-kontor og udpeger repræsentanter til EU-kontorets bestyrelse.