KKR Nordjylland Vækst, beskæftigelse, uddannelse og integration

Vækst, erhverv og regional udvikling

KKR har en central rolle i det nye erhvervsfremmesystem. KKR Nordjylland udpeger repræsentanter af bestyrelsen i Erhvervshus Nordjylland og et medlem til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Erhvervshus Nordjylland

Erhvervshusene blev oprettet den 1. januar 2019 med ny erhvervsfremmelovgivning. Der blev samlet set etableret 6 erhvervshuse i Danmark med særskilte bestyrelser og 6 filialer. Erhvervshusene erstattede de tidligere fem regionale væksthuse.

Erhvervshus Nordjylland er etableret med hovedsæde i Aalborg og filial i Nykøbing Mors. Erhvervshuset tilbyder hjælp til alle virksomheder i Region Nordjylland . Det kan f.eks. være specialiserede tilbud i forhold til automatisering, digitalisering, generationsskifte, ny teknologi, innovation, eksport, finansiering og nye forretningsmodeller. Erhvervshuset er også bindeled til de statslige tilbud. 

Erhvervshus Nordjyllands bestyrelse

KKR Nordjylland varetager en central rolle i forhold til Erhvervshus Nordjylland og skal inddrages i udarbejdelsen af Erhvervshus Nordjyllands bidrag til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsens strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats og skal indgå bl.a. en årlig resultatkontrakt med Erhvervshus Nordjylland om konkrete mål og indsatser.

Bestyrelsen i Erhvervshus Nordjylland består af 11 medlemmer, herunder en formand og en observatør. KKR Nordjylland udpeger fire bestyrelsesmedlemmer - 1 formand, som skal være folkevalgt og gerne have baggrund i det private erhvervsliv, samt 3 medlemmer blandt kommunale politiske repræsentanter.

KKR Nordjylland varetager i hver funktionsperiode endvidere den samlede proces for udpegning til bestyrelsen for Erhvervshus Nordjylland, herunder beslutter de indstillingsberettigede erhvervsorganisationer og videninstitutioner, jf. lov om erhvervsfremme.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen  erstatter Danmarks Vækstråd og de tidligere regionale vækstfora, der nedlægges med lov om erhvervsfremme.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har til opgave at igangsætte og finansiere decentrale erhvervsfremmeindsatser, der skal være til gavn for virksomheder i hele Danmark. Som grundlag for sit arbejde skal bestyrelsen formulere en strategi, der danner grundlaget for udmøntningen af den decentrale erhvervsfremmeindsats. Heri indgår det regionale kapitel for Nordjylland

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har fem kommunale medlemmer udpeget af KKR. Hvert KKR udpeger et bestyrelsesmedlem. KKR Nordjylland udpeger således et medlem til Erhvervsfremmebestyrelsen.

Regional udviklingsstrategi

Regionsrådet har ansvaret for udarbejdelse af den regionale udviklingsstrategi (RUS). Kommunerne medvirker i udarbejdelsen af strategien, og KKR Nordjylland koordinerer og repræsenterer de fælleskommunale synspunkter i dialogen med regionen. 

Business Region North Denmark (BRN)

BRN er et erhvervspolitisk samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

BRN’s bestyrelse består af de 11 nordjyske borgmestre og regionsrådsformanden

Kerneopgave for BRN består i at udpege fælles, nordjyske dagsordener, iværksætte interessevaretagende indsatser, koordinere strategier og aktiviteter og disponere fælles midler til at igangsætte strategisk vigtige indsatser og initiativer.

Norddanmarks EU-kontor

Norddanmarks EU-kontor er en selvstændig forening, som er etableret og ejet af de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland, University College Nordjylland, Aalborg Universitet og den grønlandske kommune, Sermersooq. KKR Nordjylland samarbejder med Norddanmarks EU-kontor og udpeger repræsentanter til EU-kontorets bestyrelse.

×

Log ind