KKR KKR Nordjylland

Vækst, beskæftigelse, uddannelse og integration

KKR Nordjylland spiller en central rolle i koordinering og sikring af tværkommunale rammer for vækst, beskæftigelse og uddannelser, som matcher kommunernes og virksomhedernes efterspørgsel i regionen. På integrationsområdet varetager KKR rollen med at koordinere kommunekvoter på flygtningeområdet.

Vækst, erhverv og regional udvikling

Erhvervshus Nordjylland

Erhvervshusene blev oprettet den 1. januar 2019 med ny erhvervsfremmelovgivning. Der blev samlet set etableret 6 erhvervshuse i Danmark med særskilte bestyrelser og 6 filialer. Erhvervshusene erstattede de tidligere fem regionale væksthuse.

Erhvervshus Nordjylland er etableret med hovedsæde i Aalborg og filial i Nykøbing Mors. Erhvervshuset tilbyder hjælp til alle virksomheder i Region Nordjylland . Det kan f.eks. være specialiserede tilbud i forhold til automatisering, digitalisering, generationsskifte, ny teknologi, innovation, eksport, finansiering og nye forretningsmodeller. Erhvervshuset er også bindeled til de statslige tilbud. 

Erhvervshus Nordjyllands bestyrelse

KKR Nordjylland varetager en styrende rolle for Erhvervshus Nordjylland og skal inddrages i udarbejdelsen af Erhvervshus Nordjyllands bidrag til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsens strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats og skal indgå bl.a. en årlig resultatkontrakt med Erhvervshus Nordjylland om konkrete mål og indsatser.

Bestyrelsen i Erhvervshus Nordjylland består af 11 medlemmer, herunder en formand og en observatør. KKR Nordjylland udpeger fire bestyrelsesmedlemmer - 1 formand, som skal være folkevalgt og gerne have baggrund i det private erhvervsliv, samt 3 medlemmer blandt kommunale politiske repræsentanter.

KKR Nordjylland varetager i hver funktionsperiode endvidere den samlede proces for udpegning til bestyrelsen for Erhvervshus Nordjylland, herunder beslutter de indstillingsberettigede erhvervsorganisationer og videninstitutioner, jf. lov om erhvervsfremme.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen  erstatter Danmarks Vækstråd og de tidligere regionale vækstfora, der nedlægges med lov om erhvervsfremme.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får til opgave at igangsætte og finansiere decentrale erhvervsfremmeindsatser, der skal være til gavn for virksomheder i hele Danmark. Som grundlag for sit arbejde skal bestyrelsen formulere en strategi, der danner grundlaget for udmøntningen af den decentrale erhvervsfremmeindsats.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har fem kommunale medlemmer udpeget af KKR. Hvert KKR udpeger et bestyrelsesmedlem. KKR Nordjylland udpeger således et medlem til Erhvervsfremmebestyrelsen.

Regional udviklingsstrategi

Regionsrådet har ansvaret for udarbejdelse af den regionale udviklingsstrategi, REVUS (pdf). Kommunerne medvirker i udarbejdelsen af strategien, og KKR Nordjylland koordinerer og repræsenterer de fælleskommunale synspunkter i dialogen med regionen. Desuden indstilles der til regionsrådet om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter og brug af EU-midler.

Turisme

KKR Nordjylland arbejder i Visit Nordjylland med den regionale del af kommunernes indsats på turismeområdet.

Business Region North Denmark

Business Region North Denmark (BRN) er et nyt samarbejde mellem Region Nordjylland og regionens 11 kommuner. Kommunerne og Region Nordjylland ønsker via partnerskabet i Business Region North Denmark at fastholde og udvikle væksten i Nordjylland og understøtte fremtidig jobskabelse.

Parterne vil målrettet samarbejde om fælles satsninger, som flere eller alle parter finder centrale for en fælles vækstdagsorden inden for følgende indsatsområder:

 • Erhvervsudvikling og jobskabelse
 • Turisme
 • Adgang til kvalificeret arbejdskraft
 • Infrastruktur
 • Internationalt samarbejde

Business Region North Denmark's bestyrelse består af de 11 nordjyske borgmestre, regionsrådsformanden, de 11 kommunaldirektører og regionsdirektøren.

Der betales kontingent til foreningen. For 2015 er kontingentet 15 kr. pr. indbygger for kommuner og 9 kr. pr. indbygger for Region Nordjylland. De fælles midler er reserveret til projekt– og udviklingsaktiviteter og bevilges af BRN’s bestyrelse.

Norddanmarks EU-kontor

Norddanmarks EU-kontor er en selvstændig forening, som er etableret og ejet af de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland, University College Nordjylland, Aalborg Universitet og den grønlandske kommune, Sermersooq. KKR Nordjylland samarbejder med Norddanmarks EU-kontor og udpeger repræsentanter til EU-kontorets bestyrelse.

Beskæftigelse

Regionale Arbejdsmarkedsråd

De Regionale Arbejdsmarkedsråd overvåger udviklingen på det regionale arbejdsmarked og drøfter de overordnede strategier for den regionale beskæftigelsesindsats på tværs af kommunegrænser. KKR Nordjylland udpeger fem kommunale medlemmer til der regionale arbejdsmarkedsråd, RAR Nordjylland.

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord er sekretariat for RAR Nordjylland, RAR Vestjylland og RAR Østjylland.

Politiske fokuspunkter

KKR Nordjylland har udarbejdet en række politiske fokuspunkter for den tværkommunale indsats på beskæftigelsesområdet. Pejlemærkerne er udgangspunkt for det tværkommunale samarbejde og de kommunale medlemmers samarbejde med arbejdsmarkedets parter i RAR.

KKR Nordjylland tilsluttede sig på deres møde d. 27. februar 2015 to politiske fokuspunkter for beskæftigelsesområdet, som KKR Nordjylland d. 16. november 2018 har besluttet at videreføre:

1) Tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, herunder:

 • Sikre at ledige, herunder ledige dimittender, kommer i beskæftigelse
 • Sikre at ledige unge kommer i uddannelse
 • Sikre at borgere uden for arbejdsmarkedet bliver en del af arbejdsstyrken
 • Sikre løbende efteruddannelse af beskæftigede bl.a. gennem jobrotation og voksenlærlingeordningen.

2) Varetage fælles nordjyske interesser i forhold til økonomien på beskæftigelsesområdet.

Det Nordjyske Frikommuneforsøg

KKR Nordjylland besluttede i starten af 2016, at de nordjyske kommuner skulle ansøge om at komme med i Det Nordjyske Frikommuneforsøg II i perioden 2016-2020 under temaet "En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder nytænkning af integrationsområdet".

De nordjyske kommuner ansøgte i sommeren 2016 Økonomi- og Indenrigsministeriet om at blive udtaget som frikommunenetværk. Ansøgningen blev godkendt i efteråret 2016.

De nordjyske kommuner har efterfølgende ansøgt om at igangsætte konkrete forsøg:

 • Forsøgene fra 1. ansøgningsrunde d. 1. december 2016 blev påbegyndt 1. juli 2017 og derefter
 • Forsøgene fra 2. ansøgningsrunde d. 1. maj 2017 blev påbegyndt 1. januar 2018 og derefter
 • Forsøgene fra 3. ansøgningsrunde d. 1. november 2017 kan påbegyndes 1. juli 2018 og derefter
 • Forsøgene slutter senest 31. december 2021.

Uddannelse

SOSU- og pædagoguddannelserne

KKR Nordjylland dimensionerer pædagoguddannelsen, SOSU-uddannelserne og PAU-uddannelsen for at sikre, at dimensioneringen afspejler kommunernes behov, og at der stilles det aftalte antal praktikpladser til rådighed.

Kommunernes krav til uddannelsesinstitutionerne kræver større opmærksomhed, således at der bliver bedre sammenhæng mellem uddannelserne og kommunernes efterspørgsel efter kompetencer. KKR Nordjylland og de kommunale medlemmer af uddannelsesinstitutionernes bestyrelsers opgave er at arbejde herfor.

Uddannelse som element i den vækstpolitiske dagsorden

Uddannelse indgår som et af elementerne i den brede vækstpolitiske dagsorden, og det drøftes i KKR Nordjylland som et væsentligt indsatsområde i bl.a. Business Region North Denmark og de regionale arbejdsmarkedsråd.

Flygtninge og integration

KKR Nordjylland har til opgave at omsætte regionskvoten til kommunekvoter – enten gennem en frivillig fordelingsaftale eller som fastsat af Udlændingestyrelsen efter den matematiske fordelingsmodel.