KKR Nordjylland Sundheds- og socialområdet

Sundhed

KKR Nordjylland varetager tværkommunale interesser på sundhedsområdet og samarbejder med regionens hospitaler og almen praksis. I hver valgperiode indgår kommunerne og Region Nordjylland en flerårig sundhedsaftale og en praksisplan for almen praksis for at sikre sammenhæng og koordinering af indsatserne for regionens patienter.

Sundhedskoordinationsudvalg og praksisplanudvalg

KKR Nordjylland udpeger fem kommunale medlemmer til henholdsvis sundhedskoordinationsudvalget og praksisplanudvalget for almen praksis. KKR Nordjylland udpeger ligeledes kommunale medlemmer til flere samarbejdsudvalg på sundhedsområdet.

Sundhedsaftalen

Sundhedskoordinationsudvalget udarbejder en sundhedsaftale, der beskriver politiske prioriteringer og indsatser på området samt arbejdsdeling og samarbejde mellem hospitaler, praktiserende læger og kommunernes sundhedsopgaver. Den skal sikre, at borgerne får et sammenhængende patientforløb. 

Praksisplaner

Praksisplanudvalget udarbejder en praksisplan for almen praksis (pdf), som fastlægger samarbejdet med de praktiserende læger og indsatsen for at sikre lægedækning til regionens borgere.

Ud over sundhedsaftalen og praksisplanen for almen praksis vedtages en praksisplan for fysioterapi (pdf), som omhandler tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen og de overenskomstmæssige forhold vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet.

Sundhedspolitisk Dialogforum

Formålet med Sundhedspolitisk Dialogforum er både at skabe tættere kontakt mellem KKR, SKU og byrådene, at etablere en sparringsgruppe for SKU-medlemmerne og at skabe et politisk dialogforum med fokus på udviklingen af det kommunale sundhedsvæsen.

Her deltager de kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget, udpegede politikere på sundhedsområdet samt udvalgsformænd og næstformænd for alle 11 kommuner. Sundhedsdirektørerne, Det fælleskommunale Sundhedssekretariat samt KKR-sekretariatet deltager også i møderne.

Sundhedspolitisk Dialogforum fungerer som netværks- og sparringsorgan og har ikke selvstændig beslutningskompetence, men kan anbefale både byråd og KKR Nordjylland at drøfte relevante problemstillinger.

Der afholdes som udgangspunkt 1-2 årlige møder i Sundhedspolitisk Dialogforum.

×

Log ind