KKR Midtjylland Vækst, beskæftigelse, uddannelse og integration

Vækst, erhverv og regional udvikling

KKR har en central rolle i det nye erhvervsfremmesystem. KKR Midtjylland udpeger repræsentanter af bestyrelsen i Erhvervshus Midtjylland og et medlem til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Erhvervshus Midtjylland

Erhvervshusene blev oprettet den 1. januar 2019 med ny erhvervsfremmelovgivning. Der blev samlet set etableret 6 erhvervshuse i Danmark med særskilte bestyrelser og 6 filialer. Erhvervshusene erstattede de tidligere fem regionale væksthuse.

Erhvervshus Midtjylland er etableret med hovedsæde i Aarhus og filialer i Herning og Horsens. Erhvervshuset tilbyder hjælp til alle virksomheder i Region Midtjylland. Det kan f.eks. være specialiserede tilbud i forhold til automatisering, digitalisering, generationsskifte, ny teknologi, innovation, eksport, finansiering og nye forretningsmodeller. Erhvervshuset er også bindeled til de statslige tilbud. 

Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse

KKR Midtjylland varetager en styrende rolle for Erhvervshus Midtjylland og skal inddrages i udarbejdelsen af Erhvervshus Midtjyllands bidrag til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsens strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats og skal indgå bl.a. en årlig resultatkontrakt med Erhvervshus Midtjylland om konkrete mål og indsatser.

Bestyrelsen i Erhvervshus Midtjylland består af 11 medlemmer, herunder en formand og en observatør. KKR Midtjylland udpeger fire bestyrelsesmedlemmer - 1 formand, som skal være folkevalgt og gerne have baggrund i det private erhvervsliv, samt 3 medlemmer blandt kommunale politiske repræsentanter.

KKR Midtjylland varetager i hver funktionsperiode endvidere den samlede proces for udpegning til bestyrelsen for Erhvervshus Midtjylland, herunder beslutter de indstillingsberettigede erhvervsorganisationer og videninstitutioner, jf. lov om erhvervsfremme.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen erstatter Danmarks Vækstråd og de tidligere regionale vækstfora, der nedlægges med lov om erhvervsfremme.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får til opgave at igangsætte og finansiere decentrale erhvervsfremmeindsatser, der skal være til gavn for virksomheder i hele Danmark. Som grundlag for sit arbejde skal bestyrelsen formulere en strategi, der danner grundlaget for udmøntningen af den decentrale erhvervsfremmeindsats.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har fem kommunale medlemmer udpeget af KKR. Hvert KKR udpeger et bestyrelsesmedlem. KKR Midtjylland udpeger således et medlem til Erhvervsfremmebestyrelsen.

Regional erhvervsudviklingsstrategi

Regionsrådet har ansvaret for udarbejdelse af den regionale udviklingsstrategi. Der indstilles desuden til regionsrådet om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter og brug af EU-midler.

Regional vækst- og udviklingsstrategi

Regionsrådet har ansvaret for udarbejdelse af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (pdf). Kommunerne medvirker i udarbejdelsen af strategien, og KKR Midtjylland koordinerer og repræsenterer de fælleskommunale synspunkter i dialogen med regionen.

×

Log ind