KKR KKR Midtjylland

Sundheds- og socialområdet

KKR Midtjylland spiller en central rolle i det tværkommunale samarbejde på sundheds- og socialområdet for at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen og et specialiseret undervisnings- og socialområde med tilbud til alle regionens borgere.

Sundhed

Sundhedskoordinationsudvalg og praksisplanudvalg

KKR Midtjylland udpeger fem kommunale medlemmer til henholdsvis sundhedskoordinationsudvalget og praksisplanudvalget for almen praksis.

Sundhedsaftalen

Sundhedskoordinationsudvalget udarbejder en sundhedsaftale, som beskriver politiske prioriteringer og indsatser på området samt arbejdsdeling og samarbejde mellem hospitaler, praktiserende læger og kommunernes sundhedsopgaver. Den skal sikre, at borgerne får et sammenhængende patientforløb.

Praksisplaner

Praksisplanudvalget udarbejder en praksisplan for almen praksis, som fastlægger samarbejdet med de praktiserende læger og indsatsen for at sikre lægedækning til regionens borgere.

Ud over sundhedsaftalen og praksisplanen for almen praksis vedtages en praksisplan for fysioterapi (pdf), som omhandler tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen og de overenskomstmæssige forhold vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet.

Det specialiserede socialområde og specialundervisning

Rammeaftale for Region Midtjylland

Rammeaftalen for Region Midt omhandler faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Børnehus Midt og Socialtilsyn Midt

Ovenpå den årlige rammeaftale er etableret en national koordinationsstruktur.

Den nationale koordinationsstruktur omfatter, at der i hver region er etableret ét børnehus, Børnehus Midt, og én socialtilsynskommune, Socialtilsyn Midt. KKR er forum for drøftelser mellem børnehus- og socialtilsynskommunerne på nationalt plan.

Dialogforum Midtjylland

KKR Midtjyllands dialogforum på handicapområdet skal bidrage til åbenhed, vidensdeling og drøftelse mellem brugerorganisationerne og kommunerne om den tværkommunale indsats og tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Dialogforum Midtjylland er sammensat af formanden og næstformanden for KKR Midtjylland samt repræsentanter for Danske Handicaporganisationer og Skole og Samfund.

×

Log ind