KKR Hovedstaden Vækst, beskæftigelse, uddannelse og integration

Vækst, erhverv og regional udvikling

KKR har en central rolle i det nye erhvervsfremmesystem. KKR Hovedstaden udpeger repræsentanter af bestyrelsen i Erhvervshus Hovedstaden og et medlem til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Erhvervshus Hovedstaden

Erhvervshusene blev oprettet den 1. januar 2019 med ny erhvervsfremmelovgivning. Der blev samlet set etableret  6 erhvervshuse i Danmark med særskilte bestyrelser og 6 filialer. Erhvervshusene erstattede de tidligere fem regionale væksthuse.

Erhvervshus Hovedstaden er etableret med hovedsæde i København og filialer i Hillerød og på Bornholm. Erhvervshuset tilbyder hjælp til alle virksomheder i hovedstadsområdet og på Bornholm. Det kan f.eks. være specialiserede tilbud i forhold til automatisering, digitalisering, generationsskifte, ny teknologi, innovation, eksport, finansiering og nye forretningsmodeller. Erhvervshuset er også bindeled til de statslige tilbud. 

Erhvervshus Hovedstadens bestyrelse

KKR Hovedstaden varetager en styrende rolle for Erhvervshus Hovedstaden og skal inddrages i udarbejdelsen af Erhvervshus Hovedstadens bidrag til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsens strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats og skal indgå bl.a. en årlig resultatkontrakt med Erhvervshus Hovedstaden om konkrete mål og indsatser.

Bestyrelsen i Erhvervshus Hovedstaden består af 11 medlemmer, herunder en formand og en observatør. KKR Hovedstaden udpeger fire bestyrelsesmedlemmer: 1 formand, som skal være folkevalgt og gerne have baggrund i det private erhvervsliv, samt 3 medlemmer blandt kommunale politiske repræsentanter.

KKR Hovedstaden varetager i hver funktionsperiode endvidere den samlede proces for udpegning til bestyrelsen for Erhvervshus Hovedstaden, herunder beslutter de indstillingsberettigede erhvervsorganisationer og videninstitutioner, jf. lov om erhvervsfremme.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen erstatter Danmarks Vækstråd og de tidligere regionale vækstfora, der nedlægges med lov om erhvervsfremme.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får til opgave at igangsætte og finansiere decentrale erhvervsfremmeindsatser, der skal være til gavn for virksomheder i hele Danmark. Som grundlag for sit arbejde skal bestyrelsen formulere en strategi, der danner grundlaget for udmøntningen af den decentrale erhvervsfremmeindsats.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har fem kommunale medlemmer udpeget af KKR. Hvert KKR udpeger et bestyrelsesmedlem. KKR Hovedstaden udpeger således et medlem til Erhvervsfremmebestyrelsen.

Greater Copenhagen

Greater Copenhagen er et politisk partnerskab mellem de 85 kommuner og 4 regioner i Skåne og Halland i Sverige og Sjælland og Hovedstaden i Danmark. Vi samarbejder for at skabe en metropolregion med bæredygtig vækst, voksende arbejdsmarked og god livskvalitet for vores 4,3 millioner indbyggere, vores virksomheder og de gæster, der kommer hertil.

Fundamentet for vores fremtidige velfærd er bæredygtig vækst, og vi samarbejder fokuseret om dette. Arbejdet er fast forankret i 4 tværgående politiske prioriteringer. Prioriteringerne danner ligeledes rygraden i Greater Copenhagen-samarbejdets 4 politiske chartre omkring Klima og miljø, Mobilitet og infrastruktur, Arbejdsmarked og Digitalisering. De tværgående prioriteringer er:

  • Bedre infrastruktur og mobilitet
  • Tiltrækning af talenter, investeringer og turister
  • International markedsføring
  • En integreret vækstregion (integreret arbejdsmarked).

Turisme

KKR Hovedstaden arbejder med den regionale del af kommunernes indsats på turismeområdet.

Wonderful Copenhagen er en erhvervsdrivende fond, der har til formål at skabe vækst gennem fremme og udvikling af turismen i hovedstadsregionen.

×

Log ind