KKR KKR Hovedstaden

Sundheds- og socialområdet

KKR Hovedstaden spiller en central rolle i det tværkommunale samarbejde for at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen og et specialiseret undervisnings- og socialområde med tilbud til alle regionens borgere.

Sundhed

KKR-mål for sundhed

KKR Hovedstaden har vedtaget 3 KKR-mål for sundhed, som er den politiske ramme for det tværkommunale samarbejde på sundhedsområdet. Mere om samarbejdet kan desuden læses på hjemmesiden for det fælleskommunale sundhedssekretariat i hovedstadsregionen.

KKR Hovedstaden udpeger fem kommunale medlemmer til henholdsvis sundhedskoordinationsudvalget og praksisplanudvalget for almen praksis.

Sundhedsaftalen

Det er Sundhedskoordinationsudvalget, som udarbejder en sundhedsaftale med beskrivelse af de politiske prioriteringer og indsatser på området samt arbejdsdeling og samarbejde mellem hospitaler, praktiserende læger og kommunernes sundhedsopgaver. Den skal sikre, at borgerne får et sammenhængende patientforløb. 

Praksisplaner

Det er Praksisplanudvalget, der udarbejder en praksisplan for almen praksis, som fastlægger samarbejdet med de praktiserende læger og indsatsen for at sikre lægedækning til regionens borgere.

Ud over sundhedsaftalen og praksisplanen for almen praksis vedtages en praksisplan for de øvrige specialer, herunder en praksisplan for fysioterapi, som omhandler tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen og de overenskomstmæssige forhold vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet.

Det specialiserede socialområde og specialundervisning

Rammeaftale for Region Hovedstaden

Som led i det formelle samarbejde indgås der hvert år en rammeaftale om regionens specialiserede undervisnings- og socialtilbud – en aftale, som rummer såvel en styringsaftale som en aftale om udvikling af området. Den årlige rammeaftale for Region Hovedstaden omhandler faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Børnehus Hovedstaden og Socialtilsyn Hovedstaden

Ovenpå den årlige rammeaftale er etableret en national koordinationsstruktur. Den nationale koordinationsstruktur omfatter, at der i hver region er etableret ét børnehus, Børnehus Hovedstaden, og én socialtilsynskommune, Socialtilsyn Hovedstaden. KKR har ansvar for drøftelser mellem børnehus- og socialtilsynskommunerne på nationalt plan.

Det regionale dialogforum

KKR Hovedstaden har nedsat et regionalt dialogforum på handicapområdet. Formålet med det regionale dialogforum er at bidrage til åbenhed og debat om de tilbud, der stilles til rådighed på tværs af kommuner.

Der er indgået en central aftale mellem KL, Danske Handicaporganisationer og Skole og Forældre med fælles pejlemærker for de regionale dialogfora (pdf) for valgperioden 2018-2022. 

×

Log ind