22. marts 2019

På vej mod et bæredygtigt Europa i 2030

EU-Kommissionen præsenterede for nylig et oplæg til et mere bæredygtigt Europa i 2030. Med oplægget ønsker Kommissionen at igangsætte en fremadskuende debat om, hvordan EU kan leve op til sine internationale forpligtelser og bidrage til at løse globale miljø- og klimaudfordringer.

"Vores opgave er intet mindre end at skabe en planet for alle mennesker. Europa kan og bør vise vejen".

Med de ord fra Kommissionens Førstenæstformand, Frans Timmermans, blev Kommissionens nyeste udspil om bæredygtighed præsenteret. Oplægget tager afsæt i FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og udstikker nogle rammer for, hvordan EU kan bidrage til at opfylde både verdensmålene og Parisaftalen om klimaforandringer inden 2030.

For at EU kan leve op til sine forpligtelser, skal verdensmålene forankres lokalt, understreger Kommissionen i oplægget. Målene kan ikke realiseres uden inddragelse af eller koordinering med lokale og regionale myndigheder. 

I oplægget beskriver Kommissionen de hovedelementer, som tilsammen udgør det centrale politiske grundlag for den bæredygtige omstilling. Eksempelvis fremhæver Kommissionen et skift fra lineær til cirkulær økonomi samt bæredygtig energiomstilling.

Kommissionen ønsker at styrke det allerede igangsatte arbejde med håndtering og genbrug af affald, kemikalier og plastic, samtidig med at den cirkulære tankegang udbredes til nye sektorer. I overensstemmelse med den cirkulære økonomis principper påpeges det, at vi er nødt til at producere, lagre, bruge og genbruge energi på en forsvarlig måde. 

Dette gælder på tværs af områder og vedrører således både energiproduktion, fremme af energieffektivitet i bygninger og reduktion af udledningen af drivhusgasser i transportsektoren. 

Danmark er et af de lande, som er længst fremme i forhold til at implementere verdensmålene – og er også frontløber inden for omstillingen til cirkulær økonomi. Mange danske kommuner arbejder derfor allerede med elementerne i Kommissionens oplæg. 

I den forbindelse er det vigtigt for de danske kommuner, at måleværktøjerne, der skal bruges til at evaluere fremdriften af implementeringen af verdensmålene, kommer tættere på borgerne og beriger det lokale arbejde i kommunerne. 

Det betyder, at instrumenterne skal udvikles, sådan at borgere og kommuner kan bidrage inden for rammerne af, hvad der giver mening i en lokal sammenhæng. Med mindre ord skal det sikres, at bæredygtighed kommer tæt på borgernes hverdag og tæt på de opgaver, kommunerne har ansvaret for.

×

Log ind