KL's prioriterede EU-sager

Mobilitetspakken

I 2015 fremlagde Kommissionen en ny strategi for, hvordan EU over de næste par år skal udvikle et fælles indre marked for varer, tjenesteydelser og kapital. Arbejdskraftens frie bevægelighed udgør en af fire grundlæggende rettigheder i denne strategi, hvorfor Kommissionen som led i EU’s fokus på vækst og beskæftigelse i 2020 fremsætter en såkaldt mobilitetspakke, der skal fremme arbejdskraftens frie bevægelighed, navnlig i de regioner inden for EU hvor der er vedvarende mangel på arbejdskraft.

De konkrete initiativer i pakken lanceres løbende. På denne siden kan du læse mere om de forslag, KL arbejder med.

Udstationeringsdirektivet

EU-Kommissionen lancerede den 8. marts 2016 et forslag til revision af udstationeringsdirektivet fra 1996, der regulerer vilkårene for arbejdstagere, der arbejder i et andet EU-land end sit eget. Det overordnede formål med revisionen bygger på et princip om samme løn for samme arbejde på samme sted.

Forslaget er en del af den mobilitetspakke, EU-Kommissionen haft på sit arbejdsprogram siden 2016. Formålet er at på EU-plan modarbejde social dumping, hvor arbejdere der kommer fra EU-lande med ringe løn- og arbejdsvilkår er villige til at acceptere lavere lønniveau og social beskyttelse i andre medlemslande, hvor der ellers råder bedre forhold.

Koordinering af sociale sikringsordninger

Forslaget til revisionen af direktivet om koordinering af sociale sikringsordninger har til formål at styrke den vandrende arbejdstagers ret til fri bevægeligved ved at skabe et stærkere socialt sikkerhedsnet. Revisionen er således et forsøg på at modernisere reglerne for social sikring, således at de bedre tilpasses den sociale og økonomiske virkelighed i EU.

Forslaget forholder sig ikke til selve niveauet af sociale ydelser i medlemslandende, men vedrører udelukkende koordineringen af mekanismerne som afgør, hvornår og hvem, der har ret til sociale ydelser i et andet medlemsland end ens eget.

 Nyttige links

Kommissionens hjemmeside om udstationeringsdirektivet