EU KL's prioriterede EU-sager

EU's sociale søjle - mindsteløn

EU's sociale søjle

I kølvandet på den finansielle- og økonomiske krise er der bred enighed i EU om at sætte fokus på den sociale dimension af det europæiske fællesskab. Den europæiske søjle for sociale rettigheder blev derfor vedtaget i 2017 og udgør grundpillen for Kommissionens og medlemsstaternes arbejde med at forbedre de sociale rettigheder for borgerne.

Den sociale søjle består af 20 principper, hvis overordnede formål er at skabe en sammenhæng mellem den økonomiske og sociale dimension af det indre marked. Principperne skal understøtte og styrke et velfungerende arbejdsmarked, hvor alle har mulighed for bl.a. lige arbejdsvilkår, social beskyttelse og inklusion. Søjlen bygger på og supplerer allerede eksisterende EU-lovgivning, og den danner en fælles referenceramme for screening af medlemslandenes resultater på social- og beskæftigelsesområdet. Formålet med screeningen er, at medlemslandene følger op med nationale reformer.

Kommission har i 2020 igangsat en høring om implementeringen af den sociale søjle, og høringen skal give input til en kommende handlingsplan. Handlingsplanen vil efter planen komme i 2021 og vil være udgangspunktet for, hvordan de 20 principper skal virkeliggøres og implementeres.

KL's interessevaretagelse

Implementeringen af den sociale søjle påvirker kommunerne både som arbejdsgiver og som myndighed, og KL følger derfor nøje de initiativer som skal virkeliggøre de 20 principper. I 2020 er det særligt Kommissionens forslag om en mekanisme for en fælles europæisk mindsteløn, som KL følger tæt, da en sådan mekanisme kan få stor betydning for den danske arbejdsmarkedsmodel. KL har som arbejdsgiverorganisation en stor interesse i at værne om de kollektive overenskomstforhandlinger i Danmark.

Kommissionen har i 2020 iværksat to høringsrunder om mindsteløn blandt de sociale parter på europæisk plan, dvs. de europæiske fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer. En europæisk mindstelønsmekanisme er problematisk i en dansk kontekst, hvor løn ikke er lovbaseret men i stedet fastsættes ved overenskomstforhandlinger.

KL er medlem af sammenslutningen af offentlige arbejdsgiver på europæisk plan (CEEP) og arbejder derfor gennem CEEP på at sikre, at kommunernes interesser som arbejdsgiver bliver repræsenteret i den europæiske debat.

Nyttige links

Link til Kommissionens hjemmeside om Den europæiske søjle for sociale rettigheder

Link til Kommissionens hjemmeside om de 20 principper

Link til Kommissionens høring af de sociale parter på europæiske plan

  • PDF

    Kommissionens initiativer - den sociale søjle.pdf