KL's prioriterede EU-sager

EU's sociale dimension

EU's sociale dimension

I kølvandet på den finansielle- og økonomiske krise var der i EU bred enighed om at sætte fokus på den sociale dimension af det europæiske fællesskab. Den europæiske søjle for sociale rettigheder blev vedtaget i 2017 og er grundpillen for Kommissionens og medlemsstaternes arbejde med at forene den sociale dimension.

Den sociale søjle består af 20 principper, hvis overordnet formål er at skabe en sammenhæng mellem den økonomiske og sociale dimension af det indre markedet. Principperne skal understøtte og styrke et velfungerende og retfærdigt arbejdsmarked, hvor der gives lige muligheder til alle, samt sikre retfærdige arbejdsvilkår, social beskyttelse og inklusion. Søjlen bygger på og supplerer allerede eksisterende EU-lovgivning, og den danner en fælles referenceramme for screening af medlemslandenes resultater på social- og beskæftigelsesområdet. Formålet med screeningen er at danne grundlag for nationale reformer.

Det forventes, at EU-Kommissionen i de kommende år vil have stort fokus på at implementere de 20 principper. Formand for Kommissionen, Ursula von der Leyen, har i de politiske guidelines for EU-Kommissionen 2019-2024 bebudet, at Kommissionen vil komme med en handleplan for, hvordan EU kan sikre fuld implementering af den sociale søjle. Det forventes, at Kommissionen vil benytte både lovgivning og politiske strategier og anbefalinger til at nå i mål.

Nye direktiver på vej

Allerede nu er der nye direktiver på vej, som har betydning for kommunernes rolle som arbejdsgiver. Det drejer sig om følgende:

  • Direktivet om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner – finder anvendelse senest 2. august 2022.
  • Direktivet om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union – finder anvendelse senest 1. august 2022.
  • Direktivet om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser – finder anvendelse senest 30. juli 2020.

KL's aktuelle interessevaretagelse

Evaluering af ligelønsdirektivet og ligestilling generelt

Kommissionen lancerede i foråret 2019 en høring om effekten af ligelønsdirektivet og en generel status på ligestilling. Resultatet af høringen skal give Kommissionen en indikation af, hvorvidt der er grundlag for en revidering af det nuværende direktiv, og om der er behov for at fremsætte hel ny lovgivning på ligestillingsområdet. KL har afgivet høringssvar til Kommission. Ligeledes samarbejder KL med den europæiske organisation for offentlige arbejdsgivere i forhold til at sikre de offentlige arbejdsgiveres interesse på ligestillingsområdet.

Nyttige links

Link til Kommissionens hjemmeside om Den europæiske søjle for sociale rettigheder