KL's prioriterede EU-sager

EU's dagsorden for bedre regulering

 

EU-Kommissionen fremlagde i maj 2015 sit udspil til, hvordan EU kan lave bedre lovgivning. Forslaget er en større pakke, som skal forbedre kvaliteten af EU’s lovgivning og sikre at lovgivningsprocessen gøres mere transparent og lettere for borgerne at forstå. Den overordnede ambition er at lave bedre lovgivning – ikke ”mere” eller ”mindre” EU-lovgivning.

Pakken indeholder ikke konkret lovgivning. Derimod indeholder den blandt andet en række guidelines og værktøjer til hvordan bedre regulering kan gennemføres, blandt andet en inter-institutionel aftale mellem Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet.

KL's interessevaretagelse

Sagen er en af KL’s topprioriterede EU-sager. Kommunerne er den myndighed, der til dagligt implementerer og udmønter EU’s politik. Derfor er det afgørende, at kommunerne inddrages i EU’s politikudvikling og lovgivning, for at sikre at EU's politik er effektive og er tilpasset virkeligheden.

KL arbejder konkret for følgende pejlemærker:

 • Større anerkendelse og mere inddragelse af de lokale myndigheder i EU’s lovgivningsproces
 • Mere åbenhed og gennemskuelighed
 • Mere simpel og klar lovgivning, så der er mindre fortolkningsrum for EU-Domstolen

KL's holdning

KL har afgivet et høringssvar til Kommissionens første udspil. Høringssvaret er overordnet positivt, idet KL glæder sig over, at Kommissionen har fokus på at effektivisere lovgivningen og forbedre lovgivningsproceduren. Dog lægger høringssvaret vægt på, at:

 • Kommunerne bør få mulighed for at tilpasse politikker til den lokale virkelighed, uden at EU-reguleringen skaber unødig administration eller restriktioner.
 • Kommissionen bør være mere konkret i forhold til at udarbejde en guideline til at vurdere nærhedsprincippet.
 • Det er afgørende, at både Rådet og Parlamentet i fremtiden forholder sig til nærheds- og proportionalitetsprincippet.
 • Kommissionen bør lave konsekvensanalyser af, hvilke byrder en ny lovgivning vil påføre den offentlige sektor.
 • PDF

  KL's høringssvar på Europa-Kommissionens meddelelse om bedre regulering

 • PDF

  KL's bemærkninger til Kommissionens meddelelse Bedre regulering for bedre resultater - En EU-dagsorden