EU KL's prioriterede EU-sager

EU's budget 2021-2027

Hvordan bliver EU's budgetter defineret

EU’s budgetter bliver defineret med afsæt i den flerårige finansielle ramme. Den flerårige finansielle ramme bliver defineret for en 7-årig periode (kommende periode er 2021-2027) og sætter niveauet for hvor mange af EU’s midler, der bliver allokeret til de forskellige prioriterede områder, herunder til EU's strukturfonde, landdistriktsfonden samt hav- og fiskerifonden.

Strukturfonde og øvrige fonde

Disse fonde bidrager til vækst og beskæftigelse i Danmark og har betydning for den kommunale opgaveløsning. Derfor er EU's kommende budget en topprioritet for KL.

Strukturfondsinvesteringer har bidraget til at skabe godt 13.000 nye private fuldtidsjob og styrket virksomhedernes omsætning med ca. 22 mia. kr. i den foregående budgetperiode. Samlet har initiativerne kostet ca. 4,5 mia. kr. at gennemføre, hvoraf halvdelen kommer fra EU’s Regional- og Socialfond.

80 pct. af alle danske kommuner deltager i et eller flere strukturfondsprojekter.

KL's interessevaretagelse

KL følger udviklingen i EU’s strukturfonde med fokus på, at Danmark fortsat skal modtage midler efter 2020. Det er endvidere vigtigt for KL, at midlerne bliver lettere at anvende for støttemodtagere, da EU-programmerne i dag er underlagt meget strenge krav til revision og dokumentation. Disse krav begrænser kommunernes mulighed for at ansøge midlerne.

KL arbejder konkret for:

– KL ønsker, at Danmark tildeles den samme mængde strukturfondsmidler som i indeværende budgetperiode for 2014-2020

– KL ønsker, at strukturfondene fortsat gives som tilskud fremfor som lånegarantier

– KL ønsker mere strømlining, simplificering, regelforenkling samt bekæmpelse af siloopdeling af EU's strukturfonde

– KL ønsker et mere ensartet system for medfinansiering af EU-projekter (dog maximalt 50 pct., som det pt. er i Danmark)

– KL ønsker, at der tages hensyn til landenes niveau af regelefterlevelse, når kravene til dokumentation og revision fastsættes for midlerne

– KL mener, at socialfondsmidlerne med fordel kan knyttes tættere på beskæftigelsesområdet og have større fokus på tiltag til implementering af den Sociale Søjle, fx integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet

EU-Kommissionen fremlagde i maj 2018 forslag til fremtidens samhørighedspolitik. KL hilser grundlæggende forslaget velkomment, da det fastholder finansieringsniveauet i Danmark og inkluderer en række lettelser og simplificeringer for administrationen af EU-midlerne.

I sommeren 2020 nåede EU-landenes stats- og regeringschefer til enighed omkring en aftale om det kommende flerårige budget. I aftalen er der afsat 1074,3 mia. Euro (svarende til 8000 mia. kroner) til den kommende flerårige finansielle ramme. Derudover er medlemslandene nået til enighed om en genopretningspakke på 750 mia. Euro (svarende til 5585 mia. kroner), som skal hjælpe EU i kølvandet af COVID-19-pandemien. Aftalen skal godkendes i Europa-Parlamentet, og derfor følger KL fortsat sagen tæt.

Nyttige links

Kommissionens hjemmeside om den nye samhørighedspolitik

 

  • PDF

    Høringssvar på forordningsforslag til nye strukturfonde.pdf

  • PDF

    KL's holdningspapir til EU's strukturfonde.pdf