KL's prioriterede EU-sager

Energi og klima

Energi og klima ligger i top på den politiske dagsorden både i EU og i Danmark, hvor der er stort fokus på behovet for at bekæmpe klimaforandringer ved blandt andet at nedbringe udledningen af drivhusgasser og satse på vedvarende energikilder frem for fossile brændstoffer.

Kommunal dagsorden

Dette er også en meget vigtigt dagsorden for de danske kommuner, hvilket er grunden til, at KL arbejder med dette på europæisk plan, hvor vi følger Kommissionens initiativer og er med til at sikre kommunernes stemme. Samtidig arbejdes der selvfølgelig også nationalt, hvor KL blandt andet har taget initiativ til et partnerskab på energiområdet med Energistyrelsen for at fremme samarbejdsrelationer mellem energiaktører, understøtte den strategiske energiplanlægning i kommunerne og fremme den grønne omstilling.

Energiunion

En af Juncker-Kommissionens ti prioriteter var at oprette en europæisk energiunion, da energi og klima er et grænseoverskridende områder, hvor det i høj grad giver mening for EU at have fælles regler og samarbejde om både løsninger og fælles mål.

Energiunionsstrategien, der blev lanceret af EU-Kommissionen i februar 2015, udgør nu rammen for de mest centrale initiativer vedrørende den europæiske klima- og energipolitik og er bygget op omkring fem dimensioner, der fokuserer på forsyningssikkerhed, det indre energimarked, energieffektivitet, reduktion af drivhusgasudledninger og forskning.

På baggrund af ovenstående strategi har Kommissionen de sidste 4 år lanceret og gennemført flere initiativer, som er vigtige for kommunerne, og som KL har fulgt, herunder Vinterpakken (Pakken om ren energi for alle), der blev endelig afsluttet på europæisk plan i foråret 2019. Pakken, som indeholder 8 energi-, forvaltnings- og eldirektiver bidrager til implementeringen af et indre marked for energi i EU, samt sikrer opfyldelse af EU’s klima- og energipolitiske pejlemærker og målsætninger under bl.a. 2030-agendaen. Vinterpakkens initiativer fastlægger ligeledes, hvordan EU-landene både indbyrdes og med Kommissionen skal samarbejde og koordinere deres indsatser. Et centralt redskab hertil er kravet om, at alle medlemsstater skal udarbejde nationale energi- og klimaplaner, der indeholder nationale mål, bidrag og politikker for hver enkelt af de fem dimensioner af energiunionen. 

KL's nuværende interessevaretagelse

En ren planet for alle

EU-Kommissionen lancerede den 28. oktober 2018 meddelelsen "En ren planet for alle - En europæisk strategisk og langsigtet vision for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi". Strategien skal komplementere den allerede eksisterende europæiske klima- og energipolitik, samt de nationale energi- og klimaplaner, ved at opsætte forskellige scenarier, der kan hjælpe til CO2-neutralitet i 2050.

KL følger sagen meget tæt både i det Europæiske Regionsudvalg og gennem KL's paraplyorganisationer i EU, CEEP og CEMR, da den vil kunne få konsekvenser for den nationale lovgivning og kommunernes arbejde med energi- og klimaområdet. 

Nyttige links

Kommissionens hjemmeside om Energiunionen