KL's prioriterede EU-sager

EU's dagsorden for færdigheder i Europa

EU-Kommissionen offentliggjorde den 10. juni 2016 meddelelsen om ”En ny dagsorden for færdigheder i Europa. En fælles indsats for at styrke den menneskelige kapital, beskæftigelsesegnethed og konkurrenceevne”. Målet er at understøtte et fælles engagement og arbejde mod en fælles vision for den strategiske betydning af færdigheder til at fastholde arbejdspladser, vækst og konkurrenceevne.

Kommissionens meddelelse om dagsorden for færdigheder i Europa indeholder 10 initiativer

Meddelelsen er en pakke, som består af en række EU-tiltag, til hensigt at støtte de nationale indsatser. Kommissionen fremsætter 10 initiativer som skal igangsættes i løbet af de næste to år:

 • En færdighedsgaranti til at hjælpe voksne med ringe færdigheder med at opnå et minimumsniveau af læse-, skrive- og regnefærdigheder samt digitale færdigheder.
 • En gennemgang af referencerammen for europæiske kvalifikationer for bedre at forstå kvalifikationer og gøre brug af alle de tilgængelige færdigheder på det europæiske arbejdsmarked.
 • "Planen for sektorsamarbejde om færdigheder" til formål at forbedre viden om færdigheder samt imødekomme manglen på kompetencer i specifikke sektorer.
 • Skabe et "netværk for digitale færdigheder og job" til formål at bringe medlemsstaterne og interressenter inden for uddannelse, beskæftigelse, erhvervslivet sammen samt udivkle en større digital talentmasse.
 • "Redskabet for tredjelandsstatsborgeres færdighedsprofiler" for at klarlægge hvilke færdigheder og kvalifikationer asylansøgere, migranter og flygtninge har.
 • En gennemgang af Europasrammen, således at folk har et redskab, som er nemmere at anvende, når de skal præsentere deres færdigheder for potentielle arbejdsgivere.
 • Gøre erhvervsuddannelser til et førstevalg ved styrkelse af mulighederne for, at studerende som tager erhvervsuddannelser, kan have en arbejdsbaseret læringsoplevelse. Formålet er også at skabe større synlighed omkring erhvervsuddannelsernes gode resultater på arbejdsmarkedet.
 • En gennemgang af henstillingen om nøglekompetencer til formål at hjælpe flere med at opnå det kernesæt af færdigheder, som er nødvendigt for at arbejde og leve i det 21. århundrede - med særlig fokus på at fremme iværksætterånd og -kompetencer samt innovationsorienterede tænkemåder.
 • Et initiativ om sporing af nyuddanede efter endt videregående uddanelse for at forbedre oplysningerne om, hvordan nyuddanede begår sig på arbejdsmarkedet.
 • Et forslag om at analysere yderligere og udveklse god praksis i forbindelse med effektive måder til at tackle "hjerneflugt".

KL's interessevaretagelse

KL følger sagen tæt og arbejder for følgende politiske mål:

 • KL understøtter den overordnede politiske målsætning om, at færdigheder skal sættes i fokus for at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse
 • KL understøtter arbejdet med at sikre, at flere unge tager en erhvervsuddannelse
 • KL har fokus på, at udbuddet af færdigheder skal understøtte arbejdsmarkedets behov
 • KL er positiv over for mere gennemsigtighed og anerkendelse af kvalifikationer, men vil arbejde for at sikre, at standardformater og metoder ikke bliver et mål i sig selv.

KL vil løbende opdatere siden som initiativerne bliver iværksat.