KL's prioriterede EU-sager

Cirkulær økonomi og vand

EU-Kommissionen fremlagde den 2. december 2015 sin store cirkulære økonomipakke. Tre år efter fremlæggelsen er pakken og handlingsplanen for cirkulær økonomi næsten fuldført, og Kommissionen har i denne periode lanceret og leveret mere end 50 initiativer i denne pakke.

KL har gennem de sidste 3 år arbejdet meget med flere af initiativerne i pakken. Af særlig interesse for kommunerne i denne pakke har bl.a. været revisionen af EU's affaldslovgivning, EU's plastikstrategi og direktivet om forbud mod engangsplast, strategien om madspild og direktivet om genbrug af overfladevand, der nu alle er færdigforhandlet og er i gang med at blive implementeret nationalt.

Der er stadig nogle initiativer, der er under behandling, og her er særligt vanddirektiverne vigtige og af stor interesse for KL og kommunerne.

KL's interessevaretagelse

Vandsagerne er en af KL’s topprioriterede EU-sager.

Revision af drikkevandsdirektivet

Kommission fremsatte i 2018 et forslag om revision af drikkevandsdirektivet. Formålet med drikkevandsdirektivet er at beskytte menneskers sundhed mod de skadelige virkninger af enhver forurening af drikkevand ved at sikre, at drikkevandet er rent. Kommunerne er den myndighed, der til dagligt fører tilsyn med de danske vandværker og dem, der har det overordnede ansvar for, at borgerne får rent drikkevand jf. lov om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

KL har fulgt behandlingen af direktivet tæt og har arbejdet for:

  • At der fastsættes ambitiøse mål for nedbringelse af vandtabet, og at der også stilles krav til energiforbruget.
  • At der indføres en risikobaseret tilgang til at foretage farevurdering af vandforekomster, som anvendes til indvinding af drikkevand, samt at der indføres en risikovurdering af forbrugernes fordelingsnet og de tilhørende produkter og materialer med henblik på at vurdere, om disse påvirker vandkvaliteten.
  • At mikroplast bliver omfattet af farevurdering i drikkevandsdirektivet. 

Evalueringen af vandrammedirektivet, oversvømmelsesdirektivet samt evaluering af direktivet om rensning af spildevand

Kommissionen er i gang med en evaluering af de tre overstående direktiver. På baggrund af disse evalueringer er det meget sandsynligt, at den næste Kommission vil foretage en revision af de tre direktiver. Vandrammedirektivet, oversvømmelsesdirektivet og spildevandsdirektivet er implementeret i dansk lovgivning, og direktiverne udmøntes på kommunalt niveau på forskellige måder. Det gælder for alle tre direktiver, at de har afledte konsekvenser for kommunernes firårige kommuneplan, og direktiverne har ligeledes indflydelse på de forskellige dele af kommunernes sektorplaner (især spildevandsplan og vandforsyningsplan). Derudover har kommunerne tilsynspligt med forsyningsselskaberne, der håndterer drikkevand og spildevand.

Det er derfor vigtigt for KL at følge sagerne tæt, hvis de skulle udvikle sig til en revision af direktiverne under den næste Kommission.

 

 Nyttige links

Kommissionens hjemmeside om cirkulær økonomi

Kommissionens hjemmeside for vand

First CEEP feedback to the Commission proposal for a revised EU Drinking Water Directive

CEEP proposals for an ever more effective EU Water Framework Directive