EU KL i Det Europæiske Regionsudvalg

Det Europæiske Regionsudvalgs seks underudvalg

En stor del af Regionsudvalgets arbejde foregår i seks underudvalg, der er struktureret efter emneområder og som afspejler Regionsudvalgets nøglepolitikker.

Underudvalgene afholder i gennemsnit fem møder om året, og deres sammensætning afspejler den politiske og nationale fordeling blandt Regions-udvalgets medlemmer. Underudvalgenes opgave er at udarbejde udtalelser, der skal behandles og vedtages på Regionsudvalgets plenarforsamlinger.

De seks underudvalg er:

Underudvalg for institutionelle forhold - CIVEX

CIVEX-underudvalget er ansvarlig for sager, der vedrører borgerrettigheder, styreformer samt institutionelle og eksterne forbindelser. I CIVEX behandles sager, der vedrører bl.a.:

 • Immigrations- og integrationspolitik, asyl- og visumpolitik
 • Aktivt medborgerskab
 • EU's forvaltning, herunder 'better regulation'-dagsordenen, nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet
 • EU's forfatningsanliggender
 • Naboskabspolitik, herunder det østlige partnerskab og spørgsmål vedrørende EU's udvidelse.

Underudvalget for samhørighed - COTER

COTER-underudvalget arbejder med sager, der vedrører økonomisk, social og territoriel samhørighed samt EU's budget. Eksempler herpå er bl.a.:

 • Strukturfondene
 • EU's årlige budget og det langsigtede budget (flerårig finansiel ramme)
 • Bypolitik
 • Transport og transeuropæiske transportnet
 • Regionale statistikker og indikatorer

Underudvalg for økonomisk politik - ECON

ECON er underudvalget for økonomisk politik. Af vigtige politikområder, der behandles i ECON, kan bl.a. nævnes:

 • Økonomisk og monetær politik
 • Økonomisk styring, herunder det europæiske semester
 • Det indre marked
 • Offentlige udbud, konkurrence og statsstøttepolitik
 • Industripolitik

Underudvalg for miljø - ENVE

ENVE er underudvalget for miljø, klima og energi. Udover at udarbejde Regionsudvalgets udtalelser inden for dette område, koordinerer udvalget også aktiviteter med Borgmesterpagten, som er et initiativ, der inddrager lokale og regionale myndigheder i kampen for bedre klima- og energipolitikker. I Regionsudvalget behandler ENVE bl.a. sager om:

 • Innovation, forskning og teknologi
 • Energi
 • Miljø
 • Klimaforandringer

Underudvalg for naturressourcer - NAT

NAT er underudvalget for naturressourcer og beskæftiger sig med en lang række områder inden for dette felt, bl.a.:

 • Den fælles landbrugspolitik og udvikling af landdistrikterne
 • Sundhed
 • Forbrugerbeskyttelse
 • Fiskeri
 • Turisme

Underudvalg for social- og arbejdsmarkedspolitik - SEDEC

SEDEC-underudvalget arbejder med sager inden for social- og arbejdsmarkedspolitik, uddannelse, beskæftigelse, forskning og kultur. Udvalget har således et meget bredt arbejdsområde, der dækker bl.a.:

 • Beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik
 • Socialpolitik
 • Den digitale dagsorden
 • Mobilitet og lige muligheder
 • Forskning og innovation
 • Uddannelse
×

Log ind