EU

EU's påvirkning på kommuner

KL har i 2011, 2014 og 2018 analyseret EU's påvirkning på de danske kommuner ud fra sagerne på udvalgte kommunalbestyrelsers dagsordener. Resultatet fra 2011, 2014 og 2018 viser, at EU påvirker kommunerne i omkring halvdelen af de undersøgte kommunalbestyrelsessager.

KL's analyser bekræfter dermed en sammenhæng mellem EU og kommunalpolitikken. Særligt på nedenstående områder påvirker EU kommunerne:  

Udbud

EU’s udbudsdirektiv sætter rammerne for, hvornår og hvordan en opgave skal i EU-udbud. Reglerne gælder for alle offentlige myndigheder, herunder danske kommuner. EU’s udbudsdirektiv skal skabe bedst mulige rammer for, at offentlig indkøb foregår effektivt, intelligent og hensigtsmæssigt med lave transaktionsomkostninger for både ordregivere og leverandører.

For KL er det afgørende, at udbudsreglerne sikrer bedst effektiv indkøb og innovativ opgaveløsning af høj kvalitet til den bedst mulige pris.

Statsstøttereglerne

Statsstøtte-begrebet anvendes inden for EU i forbindelse med økonomisk støtte fra en offentlig myndighed til virksomheder og produktioner med det formål at påvirke national konkurrencedygtighed. EU-reglerne sætter rammerne for, hvornår og til hvad kommunerne må støtte virksomheder og produktioner.

Miljø, energi og klima

Politikområderne miljø, energi og klima er underlagt lovgivning og regulering af EU. Et eksempel er EU’s vanddirektiv, der sætter standarder for overflade- og grundvand. Et andet eksempel er EU’s direktiv for "Vurdering af virkning på miljøet", som har indflydelse på, hvordan kommunerne skal tage hensyn til miljøet, når der træffes beslutninger om nybyggeri eller renovering af kommunale ejendomme.

Arbejdsmarkedet

Kommunerne har to roller ift. arbejdsmarkedet. Kommunerne er både en myndighed for beskæftigelsesindsatsen og en offentlig arbejdsgiver. EU påvirker især kommunernes rolle som arbejdsgiver, hvorfor KL er repræsenteret af arbejdsmarkedets parter på EU-plan, også kaldet den sociale dialog.

Som myndighedsfunktion påvirker EU kommunerne via EU’s vækst- og beskæftigelsesstrategi, også kaldet Europa 2020-strategien, som du kan læse mere om her.

Digitalisering

EU regulerer også kommunernes digitale dagsorden. Initiativerne på området omhandler udviklingen af et digitalt indre marked, styrkelse af borgernes IT-kompetencer og sikring af tryghed på internettet.

  • PDF

    KL's analyse af EU's påvirkning på kommunerne 2011.pdf

  • PDF

    KL's analyse af EU's påvirkning på kommunerne 2014.pdf

  • PDF

    Pjece - Har EU noget med kommunerne at gøre.pdf