Aktuel EU-interessevaretagelse

EU's budget 2021-2027

EU’s budgetter bliver defineret med afsæt i den flerårige finansielle ramme. Den flerårige finansielle ramme bliver defineret for en 6-årig periode(indeværende periode er 2014-2020) og sætter niveauet for hvor mange af EU’s midler, der bliver allokeret til de forskellige prioriterede områder

EU’s midler bliver bl.a. fordelt gennem strukturfonde. Strukturfonde er i EU fællesbetegnelse for Socialfonden, Landbrugsfonden, Regionalfonden og Fiskerifonden. Strukturfondene hører ind under EU’s strukturpolitik, som har til formål at mindske forskellene i udvikling mellem de forskellige regioner og mellem de enkelte medlemslande i EU. Der afsættes normalt ca. 35% af EU’s samlede budget til struktur- og samhørighedsfondene.

EU’s strukturfonde gør en forskel for Danmark. Hvert år investerer Regionalfonden og Socialfonden sammen med danske partnere omkring 1 mia. kr. i aktiviteter, som skaber vækst og beskæftigelse. Frem mod 2020 vil investeringerne gennem strukturfondene bl.a. styrke Innovation, uddannelse, grøn omstilling og iværksætteri.

KL følger udviklingen i EU’s strukturfonde, med fokus for, at Danmark forsat skal modtage midler efter 2020.