Om KL Præsentation af KL

Kontingent og regnskab

Her kan du læse mere om, hvordan KL's udgifter og indtægter fordeler sig og om kontingent til KL.

Kontingent

I henhold til KL’s vedtægter fastsættes kontingentet af delegeretmødet. Kontingentet er gældende, indtil det ændres på et senere delegeretmøde.

Kontingentet i 2021 er uændret i forhold til 2020-niveauet, idet det dog pris- og lønfremskrives med i alt 1,9 pct. 2021-kontingentet som besluttet på delegeretmødet 2020 udgøre 3.865,73 kr. pr. 100 indbyggere (indbyggertal pr. 1. januar 2014 og befolkningsfordeling pr. 1. januar 2021).

Kontingentfremskrivningen baseres på den forventede kommunale pris- og lønudvikling, således at afvigelser mellem forventet og faktisk omkostningsudvikling reguleres i det efterfølgende års kontingent. Pris- og lønudviklingen i kommunerne fra 2020 til 2021 forventes at udgøre 2,5 pct.

Ved fastsættelsen af kontingentsatsen for 2021 har det vist sig, at de anvendte pris- og lønskøn for årene 2018-2020 samlet set har været 0,6 pct. for høje i forhold til de aktuelle satser og de nye skøn for perioden. Afvigelsen er indregnet som en regulering af den foreslåede kontingentsats for 2021.

KL's regnskab 2019

Årets resultat viser et overskud på 448.601 kr. Den samlede finansiering i KL for 2019 udgjorde 456,0 mio. kr., mens de samlede omkostninger udgjorde 455,5 mio. kr. Fordelingen af finansieringen og omkostningerne fremgår nedenfor:

Finansieringssammensætning 2019

Omkostningsfordeling 2019

KL's egenkapital er ved årets udgang opgjort til 783,5 mio. kr. I forhold til primo året svarer dette til, at egenkapitalen er reguleret med årets overskud og med en positiv forskydning i kapitalandelen i Kommunernes Revision (13,4 mio. kr.) svarende til årets resultat herfor samt med årets aktuarmæssige regulering af pensionsforpligtelsen overfor tidligere KL-ansatte tjenestemænd (22,5 mio. kr.). Samlet set er KL’s egenkapital dermed øget med 36,3 mio. kr. i 2019 i forhold til 2018.

KL's revisor

På delegeretmødet 2020 blev PricewaterhouseCoopers (PwC) genvalgt som KL's revisor.