Præsentation af KL

Kontingent og regnskab

Her kan du læse mere om, hvordan KL's udgifter og indtægter fordeler sig og om kontingent til KL.

Kontingent

I henhold til KL’s love fastsættes kontingentet af delegeretmødet. Kontingentet er gældende, indtil det ændres på et senere delegeretmøde.

Kontingentet i 2019 som besluttet på delegeretmødet 2018 udgør 3.709,41 kr. pr. 100 indbyggere, idet det samlede befolkningstal er fastlåst til niveauet herfor pr. 1. januar 2014. Imidlertid udregnes det opkrævede kontingent på baggrund af befolkningsfordelingen pr. 1. januar 2019.

Fra 2019 til 2020 er kontingentet uændret, idet det dog pris- og lønfremskrives med i alt 2,3 pct.

Pris- og lønudviklingen i kommunerne fra 2019 til 2020 forventes at blive 2,8 pct. Kontingentfremskrivningen baseres på den forventede kommunale pris- og lønudvikling, således at afvigelser mellem forventet og faktisk omkostningsudvikling reguleres i det efterfølgende års kontingent.

Ved fastsættelse af kontingentsatsen for 2020 har det vist sig, at de anvendte pris- og lønskøn for årene 2017-2019 samlet set har været 0,5 pct. for høje i forhold til de aktuelle satser og de nye skøn for perioden. Afvigelsen indregnes som en regulering af den foreslåede kontingentsats for 2020.

Kontingentet i 2020 som besluttet på delegeretmødet 2019 vil dermed udgøre 3.794,21 kr. pr. 100 indbyggere (indbyggertal pr. 1. januar 2014 og -fordeling pr. 1. januar 2020). Det bemærkes, at kontingentsatsen i forbindelse med det faktisk opkrævede kontingent kan afvige herfra i tilfælde af efterfølgende reguleringer af de forventede pris- og lønfremskrivningssatser.

KL's regnskab 2018

Årets resultat viser et overskud på 434.726 kr.

Den samlede finansiering i KL for 2018 udgjorde 441,3 mio. kr., mens de samlede omkostninger udgjorde 440,9 mio. kr. Fordelingen af finansieringen og omkostningerne fremgår nedenfor:

Finanseringens sammensætning 2018: 47,5 pct. Konsulent og kursusvirksomhed, 3,7 pct. Finansielle indtægter, 2,7 pct. Sekretariatsbidrag og driftsaftaler, 46,1 pct. Kontingent. Omkostningernes fordeling 2018: 17,0 pct. Konsulent og kursusvirksomhed, 14,1 pct. Andre eksterne omkostninger, 5,5 pct. Møde- og forhandlingsvirksomhed, 0,3 pct. Afskrivninger, 63,1 pct. Personale omkostninger.

Ved årets udgang er KL’s egenkapital opgjort til 747,2 mio. kr. I forhold til primo året er egenkapitalen reguleret med årets overskud og med en negativ aktuarmæssig forskydning i nettopensionsforpligtelserne i Kommunernes Revision på 31,8 mio. kr. samt effekt af ændret praksis for indregningen af pensionsforpligtelser på i alt 4 mio. kr. Forskydningen i Kommunernes Revision kan henføres til, at pensionsforpligtelsen for tjenestemandsansatte ikke kan nedskrives svarende til årets pensionsudbetalinger. Samlet set er KL’s egenkapital dermed reduceret med 35,3 mio. kr. i 2018 i forhold til 2017 (inklusiv en negativ primojustering på 1,5 mio. kr.).

KL's revisor

På delegeretmødet 2019 blev PricewaterhouseCoopers (PwC) genvalgt som KL's revisor.