Om KL Præsentation af KL

Kontingent og regnskab

Her kan du læse mere om, hvordan KL's udgifter og indtægter fordeler sig og om kontingent til KL.

Kontingent

I henhold til KL’s vedtægter fastsættes kontingentet af delegeretmødet. Kontingentet er gældende, indtil det ændres på et senere delegeretmøde.

På det seneste delegeretmøde blev kontingentet i 2022 fastsat til at udgøre 4.128,47 kr. pr. 100 indbyggere (beregnet på indbyggertal pr. 1. januar 2014 og fordeles mellem kommunerne på baggrund af befolkningsfordeling pr. 1. januar 2022).

2022-kontingentet er ekstraordinært opjusteret med 6,0 pct. i forhold til 2021-niveauet samt i øvrigt pris- og lønfremskrevet med i alt 0,7 pct., således at den samlede fremskrivning i forhold til 2021-kontingentsatsen udgør 6,7 pct.

Pris- og lønudviklingen i kommunerne fra 2021 til 2022 forventes at udgøre 2,1 pct.

Kontingentfremskrivningen baseres på den forventede kommunale pris- og lønudvikling, dog således at afvigelser mellem forventet og faktisk omkostningsudvikling reguleres i det efterfølgende års kontingent.

Ved fastsættelsen af kontingentsatsen har det vist sig, at de anvendte pris- og lønskøn for årene 2019-2021 samlet set har været 1,4 pct. for høje i forhold til de aktuelle satser og de nye skøn for perioden. Afvigelsen er indregnet som en regulering af den foreslåede kontingentsats for 2022.

KL's regnskab 2020

Årets resultat udviser et underskud på 13.305.543 kr. Det realiserede underskud kan i al væsentlighed henføres til færre indtægter fra KL’s konsulent- og kursusvirksomhed som følge af coronasituationen i 2020.

Den samlede finansiering i KL for 2020 udgjorde 427,8 mio. kr., mens de samlede omkostninger udgjorde 441,1 mio. kr. Fordelingen af finansieringen og omkostningerne fremgår nedenfor:

KL's egenkapital er ved årets udgang opgjort til 630,3 mio. kr. I forhold til primo året svarer dette til, at egenkapitalen er reguleret med årets underskud og med en negativ forskydning i kapitalandelen i Kommunernes Revision (-103,5 mio. kr.) svarende til årets resultat herfor samt med årets aktuarmæssige regulering af pensionsforpligtelsen overfor tidligere KL-ansatte tjenestemænd (-36,4 mio. kr.). Samlet set er KL’s egenkapital dermed reduceret med 153,2 mio. kr. i 2020 i forhold til 2019.

KL's revisor

På delegeretmødet 2021 blev PricewaterhouseCoopers (PwC) genvalgt som KL's revisor.