Om KL Præsentation af KL

Kontingent og regnskab

Her kan du læse mere om, hvordan KL's udgifter og indtægter fordeler sig og om kontingent til KL

Kontingent

I henhold til KL’s love fastsættes kontingentet af delegeretmødet. Kontingentet er gældende, indtil det ændres på et senere delegeretmøde.

På det seneste delegeretmøde blev kontingentet for 2023 fastsat til at udgøre 4.006,24 kr. pr. 100 indbyggere (beregnet på indbyggertallet pr. 1. januar 2023).

Kontingentet for 2023 er uændret i forhold til 2022 niveauet, idet det dog er fremskrevet med den forventede pris- og lønudvikling.

For at KL’s kontingentindtægter ikke stiger som følge af en stigning i folketallet, nedjusteres kontingentsatsen i forhold til den forventede befolkningstilvækst på landsplan.

Hvis der efterfølgende sker ændringer i den forventede og aktuelle pris- og lønudvikling og befolkningstilvækst, indregnes dette i beregningen af efterfølgende års kontingent.

Regnskab 2021

Årets resultat udviser et overskud på 9.308.026 kr. Det realiserede overskud kan i al væsentlighed henføres til et ekstraordinært udbytte fra SKI på 6,8 mio. kr. således, at det ordinære resultat udgør et overskud på 2,6 mio. kr.

Den samlede finansiering i KL for 2021 er opgjort til 425,1 mio. kr., mens de samlede omkostninger i 2021 er opgjort til i alt 415,8 mio. kr. Fordelingen af finansieringen og omkostningerne fremgår nedenfor.

" "

KL's egenkapital er ved årets udgang opgjort til 652,5 mio. kr. I forhold til primo året er egenkapitalen reguleret med årets overskud, en positiv forskydning i kapitalandelen i Kommunernes Revision (+7,0 mio. kr.) samt årets aktuarmæssige regulering af pensionsforpligtelsen over for tidligere KL-ansatte tjenestemænd (+5,9 mio. kr.). Samlet set er KL’s egenkapital dermed opskrevet med 22,2 mio. kr. i 2021 i forhold til 2020.

KL's revisor

På delegeretmødet 2022 blev PricewaterhouseCoopers (PwC) genvalgt som KL's revisor.

" "

×

Log ind