Præsentation af KL

Kontingent og regnskab

Her kan du læse mere om, hvordan KL's udgifter og indtægter fordeler sig og om kontingent til KL.

Kontingent

I henhold til KL’s love fastsættes kontingentet af delegeretmødet. Kontingentet er gældende, indtil det ændres på et senere delegeretmøde.

Kontingentet i 2018 udgør 3.651,81 kr. pr. 100 indbyggere (indbyggertal pr. 1. januar 2014).

Kontingentet er uændret fra 2018-2019, dog pris- og lønfremskrives det med i alt 1,6 pct.

Pris- og lønudviklingen i kommunerne fra 2018 til 2019 forventes at blive 2,5 pct. Kontingentfremskrivningen baseres på den forventede kommunale pris- og lønudvikling, således at afvigelser mellem forventet og faktisk omkostningsudvikling reguleres i det efterfølgende års kontingent.

Ved fastsættelse af kontingentsatsen for 2018 har det vist sig, at de anvendte pris- og lønskøn for årene 2016-2018 samlet set har været 0,9 pct. for høje i forhold til de aktuelle satser og de nye skøn for perioden. Afvigelsen indregnes som en regulering af den foreslåede kontingentsats for 2019.

Kontingentet i 2019 vil dermed udgøre 3.709,41 kr. pr. 100 indbyggere (indbyggertal pr. 1. januar 2014).

KL's regnskab 2017

Årets resultat viser et overskud på 3,35 mio. kr.

Den samlede finansiering i KL for 2017 udgjorde 434,5 mio. kr., mens de samlede omkostninger udgjorde 431,1, mio. kr. Fordelingen af finansieringen og omkostningerne fremgår nedenfor:

Kontingentindtægterne på 200,5 mio. kr. udgjorde 46,1 pct. (udgjorde 47,5 pct. i 2016), mens salgsindtægterne fra konsulent og kursusvirksomhed på 211,5 mio.kr. udgjorde 48,7 pct. (udgjorde 47,1 pct. i 2016).

Ved årets udgang er KL’s egenkapital opgjort til 782,5 mio. kr. I forhold til primo året er egenkapitalen reguleret med årets overskud og med en negativ forskydning i kapitalandelen i det tidligere Kommunernes Revision på 8,1 mio. kr. Forskydningen i Kommunernes Revision kan henføres til, at pensionsforpligtelsen for tjenestemandsansatte ikke kan nedskrives i takt med de løbende pensionsudbetalinger. Samlet set er KL’s egenkapital dermed reduceret med 4,7 mio. kr. i 2017.

KL's revisor

På baggrund af delegeretmødets bemyndigelse valgte KL's bestyrelse den 31. maj 2018 PricewaterhouseCoopers (PwC) som KL's nye revisor med virkning fra og med regnskabsåret 2018. Valget af PwC blev truffet på baggrund af et gennemført SKI-udbud, hvor i alt 6 revisionsfirmaer blev inviteret til at give tilbud på revisionsopgaven.

 Kilde bl.a.