Om KL

Præsentation af KL

KL er interesse- og medlemsorganisation for de 98 kommuner i Danmark. KL består af en politisk ledelse og knap 400 medarbejdere. I tæt samarbejde med kommunerne arbejder vi med at styrke og udvikle det danske kommunestyre.

KL's mission, vision og værdier

Mission

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger.

Vision

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet.

Organisationsværdier

  • Vi søger proaktivt at sætte dagsordenen  
  • Vi arbejder troværdigt for resultater
  • Vi repræsenterer og samler kommunerne

KL som medlemsorganisation

Som medlemsorganisation er det KL's opgave at støtte kommunernes forvaltninger og kommunalbestyrelser med rådgivning og information, så kommunerne kan løse opgaverne bedst muligt.

Kommunale medarbejdere og kommunalbestyrelser kan på en række forskellige måder få hjælp via KL til arbejdet i kommunerne. KL udsender løbende vejledninger, inspirationskataloger, pjecer og publikationer med opdateret og relevant information om aktuelle kommunalpolitiske emner. Derudover yder KL’s sekretariat rådgivning til kommunerne om fx implementering af nye love og regler, juridiske spørgsmål og meget andet.

KL's love

KL's love beskriver bl.a. KL's formål og de forskellige politiske organers opgaver og kompetencer.

KL's love beskriver rammerne for KL's delegeretmøde, bestyrelse, formand, formandskab, udvalg, repræsentantskab og KL's kommunekontaktråd. Derudover beskriver lovene bl.a. regler for kontingent, regnskab og revision.

Lovene blev senest revideret den 1. januar 2006, hvor KL's fem kommunekontaktråd blev oprettet. KL's love kan ændres, hvis det vedtages af 2/3 af de stemmeberettigede delegerede på et delegeretmøde.