KL Om KL

Præsentation af KL

KL er interesseorganisation for de 98 kommunalbestyrelser og arbejder for, at kommunerne har de bedst mulige rammer til at prioritere velfærd og økonomi og til at udvikle kommunen lokalt. KL bidrager til – sammen med kommunerne – at videreudvikle det danske kommunestyre og lokaldemokrati. KL er samtidig arbejdsgiverorganisation og forhandler overenskomster for kommunernes ca. 500.000 ledere og medarbejdere.

KL's mission, vision og værdier

Mission

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger.

Vision

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet.

Organisationsværdier

  • Vi søger proaktivt at sætte dagsordenen  
  • Vi arbejder troværdigt for resultater
  • Vi repræsenterer og samler kommunerne

KL som medlemsorganisation

Som medlemsorganisation er det KL's opgave at støtte kommunernes forvaltninger og kommunalbestyrelser med rådgivning og information, så kommunerne kan løse opgaverne bedst muligt.

Kommunale medarbejdere og kommunalbestyrelser kan på en række forskellige måder få hjælp via KL til arbejdet i kommunerne. KL udsender løbende vejledninger, inspirationskataloger, pjecer og publikationer med opdateret og relevant information om aktuelle kommunalpolitiske emner. Derudover yder KL’s sekretariat rådgivning til kommunerne om fx implementering af nye love og regler, juridiske spørgsmål og meget andet.

KL's love

KL's love beskriver bl.a. KL's formål og de forskellige politiske organers opgaver og kompetencer.

KL's love beskriver rammerne for KL's delegeretmøde, bestyrelse, formand, formandskab, udvalg, repræsentantskab og KL's kommunekontaktråd. Derudover beskriver lovene bl.a. regler for kontingent, regnskab og revision.

Lovene blev senest revideret den 1. januar 2006, hvor KL's fem kommunekontaktråd blev oprettet. KL's love kan ændres, hvis det vedtages af 2/3 af de stemmeberettigede delegerede på et delegeretmøde.

×

Log ind