KL Om hjemmesiden

Nyt fra KL: Vilkår og betingelser

Nedenfor er beskrevet de vilkår og betingelser, som du skal godkende for at abonnerer på Nyt fra KL.

Oplysninger

De oplysninger, som vi behandler om dig, kan omfatte: Almindelige personoplysninger, herunder:

 • dine identitets- og kontaktoplysninger, herunder arbejdssted, stillingsbetegnelse, e-mailadresse og fagområde.

Er du kommunalpolitiker vil dette fremgå af kl.dk med angivelse af offentlige tilgængelige oplysninger om dit politiske tilhørsforhold og kommune.

Formål

Vores databehandlinger i forbindelse med kl.dk og tilknyttede portaler har følgende formål:

 • KL vedligeholder som interesse- og medlemsorganisation for landets kommuner en hjemmeside med informationer af betydning for kommunernes opgaveløsning.
 • KL stiller herunder en række grupper til rådighed for vidensdeling mellem kommunale medarbejdere og politikere via tilknyttede portaler.

Kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Vores databehandlere på grundlag af databehandleraftaler. Hvor oplysningerne stammer fra KL modtager oplysningerne direkte fra dig, når du opretter en profil eller vedligeholder denne.

Opbevaring af personoplysninger

KL har retningslinjer for, hvor længe vi opbevarer forskellige typer af personoplysninger. Retningslinjerne er fastsat på baggrund af lovgivningen, kategorierne af oplysninger samt formålet med behandlingen. Det betyder, at vi ikke gemmer dine personoplysninger i længere tid end nødvendigt.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er:

 • Retsgrundlaget for indsamling og behandling af oplysningerne er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er hensynet til at formidle information relevant for den kommunale opgaveløsning og gøre det muligt for kommunale medarbejdere og politikere at drøfte faglige spørgsmål.
 • Videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke, eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag.

Dine rettigheder

Du har, med lovgivningens begrænsninger, visse rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Rettighederne er beskrevet nedenfor. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne politik. Når vi har modtaget din henvendelse, undersøger vi, om det er muligt at imødekomme dit ønske. Vi giver dig svar så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.

 • Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 • Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 • Ret til sletning

Vi sletter generelt personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle oplysningerne.

 • Ret til at trække dit samtykke tilbage

Hvis vores behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi fremover ikke længere behandle oplysningerne. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted.

 • Ret til begrænsning af behandling

Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til at overføre oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 • Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Dine klagemuligheder

Du har ret til at klage til Datatilsynet over KL's behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

×

Log ind