Offentlig-privat samarbejde Konkurrenceudsættelse og IKU

Regler om kontrolbud

Reglerne om kontrolbud findes for kommuner og regioners vedkommende i bekendtgørelse om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud, hvortil der også er udarbejdet en vejledning. For så vidt angår staten fremgår reglerne i udbudscirkulæret

Reglerne om kontrolbud gælder i situationer, hvor den ordregivende myndighed skal beregne omkostningerne ved egen udførelse af en opgave, som sendes i udbud.

Hvad er kravene til kontrolbud?
Kernen i lovgivningen er, at et kontrolbud skal omfatte de samlede langsigtede gennemsnitsindtægter og -omkostninger ved den udbudte opgave. Konkret skal beregningen af omkostninger ved kontrolbud omfatte:

  • Alle direkte omkostninger, der er forbundet med opgavevaretagelsen, fx løn, køb af materialer og husleje.
  • Alle indirekte omkostninger der er forbundet med opgavevaretagelsen, fx udgifter til ledelse og kontor.

Herudover er der krav til dokumenterede fordelingsnøgler for omkostninger, som er udelelige, brug af markedsrente ved forrentning af drifts- og anlægskapital, procentsatser for tjenestemandspensioner og beregning af moms.

Hvad er kravene til udarbejdelse og afgivelse af kontrolbud?
Det skal fremgå af udbudsannoncen og udbudsmateriale, at der udarbejdes et kontrolbud.
Derudover gælder følgende proceskrav:

  • Kontrolbuddet skal afgives inden for tilbudsfristen.
  • Kontrolbuddet skal udarbejdes på samme vilkår som eksterne bud, dvs. som specificeret i udbudsmaterialet.
  • Tilbudsevalueringen skal tilrettelægges således, at der ikke deltager nogen, der har medvirket ved udarbejdelsen af kontrolbuddet.

Kan der klages over et kontrolbud?
Ja, der kan godt klages over et kontrolbud. Klagenævnet for Udbud har kompetence til at behandle klager over kontrolbud. Det betyder, at der kan idømmes erstatninger for tab mv., der påføres ved overtrædelse af kravene til kontrolbud.

 

 

×

Log ind