25. januar 2023

Indfasning af minimumsnormeringer og forældrebetaling

Kommunerne står samlet med en stor opgave, når der pr. 1. januar 2024 skal sikres minimumsnormeringer i daginstitutionerne målt på kommuneniveau. Selvom, at normeringerne siden 2018 er blevet gradvist lavere (færre børn pr. ansat), så viser de korrigerede tal, at en række kommuner fortsat har behov for flere ansatte før loven, er overholdt, når der er taget højde for korrektionerne, som er vedtaget politisk (se boks).

Store kommunale ambitioner og mål på dagtilbudsområdet

Ambitionen om lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutioner indgik i den tidligere regerings forståelsespapir fra 2019. Siden er kommunernes udgifter til dagtilbud pr. 0-5-årig steget fra 79.724 kr. pr. 0-5-årig i 2019 til 80.707 kr. pr. 0-5-årig i 2021. Denne udvikling har fundet sted samtidig med, at der er kommet flere børn. Udviklingen i udgifter skal samtidig ses i sammenhæng med, at der er afsat 0,5 mia. kr. i 2020 og 0,8 mia. kr. i 2021. Disse beløb påvirker rent teknisk ikke i kommunernes regnskabsudgifter og indgår derfor ikke i nedenstående figur. Udgifterne til dagtilbud er således steget yderligere end nedenstående figur viser.

 

Børne- og Undervisningsministeriet offentliggør årligt en kommunefordelt liste med lovbestemte korrektioner, hvor 0-2-årige i 3-5-årstilbud tæller dobbelt og hvor ledere indgår med en faktor på 0,85. Dog tager listen ikke højde for, at personale ansat for midler til statslige midler ikke skal tælle med. Listen kan findes her: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2021.aspx (nederst til højre).

 

Kilde: FLIS. 
Note: Nettodriftsudgifter på funktionerne 5.25.10-5.25.14, 5.25.18-5.25.19 og 5.28.25, dranst 1 og 2, uden hovedart 0. 23-pl.

Den økonomiske kompensation til kommunerne for minimumsnormeringer bygger på en forudsætning om, at der med indførsel af minimumsnormeringer forventes, at forældrebetalingen i kr./øre kan stige. Kommuner, som har vanskeligt ved at sikre yderligere ressourcer til dagtilbudsområdet har således fortsat mulighed for at øge forældrebetalingen. Dog må forældrebetalingen højest udgøre 25 pct. af bruttodriftsudgifterne pr. barn.

På landsplan er kommunernes budgetterede forældrebetalingsandel generelt steget fra budget 2018 til budget 2023. Således var forældrebetalingsandelen 19,7 pct. i budget 2018, mens andelen var 20,2 pct. i budget 2023. Dog er der markante forskelle på regionsniveau, hvor Region Nordjylland har en gennemsnitlig forældrebetalingsandel på 17,2 pct. i budget 23, har Region Midtjylland en andel på. 21,5 pct.

*Aalborg indgår ikke i opgørelsen grundet store afvigelser
Kilde: FLIS. 
Note: Forældrebetalingsandelen er udregnet med udgangspunkt i forældrenes andel af kommunernes bruttodriftsudgifter, hvor kommunale tilskud er fraregnet.

Se data for din egen kommune her

I nedenstående rapport kan du se, hvordan udgifter til dagtilbud pr. 0-5-årig og andre tal har udviklet sig i din kommune sammenlignet med landsplan. Rapporten indeholder både data på dagtilbuds- og skoleområdet. Du finder rapporten her: https://butm.eflis.dk

 

Denne artikel er udgivet i Nyhedsbrevet Perspektiv. Hvis du ønsker at læse flere analyser på tværs af de store sektorområder, kan du læse mere og tilmelde dig nyhedsbrevet her: Nyhedsbrevet Perspektiv (kl.dk)

×

Log ind