Analyser

Social og sundhed

1-10 af 29 resultater
 • Nyhed

  Stigning i forekomsten af kronisk sygdom blandt ældre

  Der er sket en markant stigning i forekomsten af kroniske sygdomme blandt ældre siden 2000, herunder demens, type-2 diabetes, knogleskørhed, leddegigt, astma og skizofreni. I de fleste tilfælde mindst en fordobling i antallet af syge ældre. Det er sket på trods af et fald i antallet af nye sygdomstilfælde pr. år, især de seneste år. Forekomsten af KOL er også steget markant siden 2000, men de seneste år er forekomsten stagneret og endda faldende i de fleste aldersgrupper.

  Læs mere
 • Nyhed

  Børns tandsundhed afhænger af nummer i søskendeflokken

  Blandt 15-årige førstefødte har hver tredje haft huller i deres blivende tænder, mens det blandt de, som er født som nr. tre eller senere i søskendeflokken, gælder næsten halvdelen. Forældrenes uddannelse og indkomst har også stor betydning, og den etniske baggrund spiller også en rolle. Derudover undersøges også betydningen af børneflokkens samlede størrelse, hvem barnet bor sammen med samt forældrenes alder og egne tandlægevaner.

  Læs mere
 • Nyhed

  Stigende kommunalt behov for sygeplejersker

  Behovet for sygeplejersker ansat i hjemmesygeplejen, hjemmehjælp og plejeboliger i kommunerne vil samlet stige med 17 pct. frem til 2025 og 35 pct. frem til 2030, hvis der alene tages højde for den demografiske udvikling i befolkningen. Det svarer til 3.800 flere sygeplejersker i 2030 sammenlignet med i 2019.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kriminalitet blandt udsatte børn og unge i Danmark

  Formålet med dette analysenotat er at belyse kriminaliteten blandt udsatte børn og unge i Danmark. Der opgøres på hhv. sigtelser for de 12-14 årige og fældende afgørelser for de 15-22 årige. Kategoriseringen af udsathed følger opdelingen i KL’s nøgletalspublikation ”Udsatte børn – nøgletal 2019”.

  Læs mere
 • Nyhed

  Borgere med psykiatriske diagnoser

  Formålet med dette analysenotat er at undersøge forekomsten af psykiatriske diagnoser blandt den danske befolkning i hhv. 2013 og 2018. Der opgøres separat for hhv. børn og unge (0-17 år) og voksne (18+ år). Analysen omfatter udelukkende diagnoser stillet i hospitalspsykiatrien.

  Læs mere
 • Nyhed

  Ensomhed blandt ældre

  Formålet med dette analysenotat er at belyse ensomhed blandt gruppen af ældre (65+ år) i Danmark. Analysen bygger på data fra ældredatabasen 2017.

  Læs mere
 • Nyhed

  De kommunale indsatser

  Analysen tegner et billede af de borgere, som modtager en kommunal indsats. Dernæst forsøges det at finde fællesmængden af borgere, som modtager en social- og sundhedsindsats, og de som er i kontakt med beskæftigelsessystemet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Hver femte ikke-vestlig efterkommer er overvægtig ved skolestart

  Hvert 8. barn er overvægtig ved skolestart. Særlig hyppig er overvægt blandt børnene af ikke-vestlige indvandrere, hvor hele 21 pct. er overvægtige ved skolestart. I analyserne undersøges bl.a. kønsforskelle, betydningen af forældres uddannelse samt øvrige familieforhold.

  Læs mere
 • Nyhed

  Almen praksis henvisning til kommunale forebyggelsestilbud (2014-2017)

  Formålet med dette analysenotat er at belyse omfanget af elektroniske henvisninger foretaget af almen praktiserende læger til kommunale forebyggelsestilbud i perioden 2014-2017. Analysen bygger videre på en tidligere KL analyse, hvor data for perioden 2014-2016 blev analyseret.

  Læs mere
 • Nyhed

  Indsatser efter serviceloven til voksne med psykiske lidelser

  Der ses over perioden 1. januar 2014 til 1. januar 2017 samlet et stigende antal voksne borgere, der modtager en eller flere af 11 udvalgte indsatser efter serviceloven. Der ses især en væsentlig stigning i antallet af borgere, der modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem/botilbud efter almenboligloven efter servicelovens § 85.

  Læs mere