Personalejura

Sygefravær

LINKER TIL ARBEJDSGIVER PERSONALEJURA

Fravær på grund af sygdom er lovligt
En medarbejders fravær på grund af sygdom er lovlig i henhold til funktionærloven, og kommunen yder som udgangspunkt løn under fraværet.

Sygedagpengerefusion
Ved længerevarende sygdom eller ved nyansattes sygdom modtager arbejdsgiveren sygedagpengerefusion fra medarbejderens bopælskommune i henhold til sygedagpengelovens regler. Udbetaling af sygedagpenge forudsætter, at medarbejderen opfylder bopælskommunens dokumentationskrav. I modsat fald kan dagpengene bortfalde, hvorved arbejdsgiveren lider et tab. Kommunen kan i sådan tilfælde modregne tabet i medarbejderens løn.

 Læs mere om dagpenge refusion og modregning

Sygefraværspolitik

Det anbefales, at kommunen i en sygefraværspolitik fastsætter, hvordan medarbejderen skal anmelde sygefravær, og hvordan kommunen som arbejdsgiver følger op på sygefraværet fx ved sygefraværssamtaler eller lign. 

Læs mere om sygefraværspolitik. 

Dokumentation af sygdom

Arbejdsgiver kan kræve lægelig dokumentation for medarbejderens sygefravær enten i form af en mulighedserklæring, varighedsattest eller friattest. Opfylder medarbejderen ikke dokumentationskravet, vil dette kunne være en væsentlig misligholdelse, der kan berettige arbejdsgiver til at opsige eller bortvise medarbejderen. 

Afsked på grund sygefravær
Hvis en medarbejders sygefravær bliver så omfattende og langvarigt, at det forstyrrer driften, kan dette begrunde en afskedigelse. Manglende sygemelding eller manglende efterkommelse af krav om fremsendelse af dokumentation kan begrunde en bortvisning eller en opsigelse.Hvis sygdommen skyldes et handicap, stilles der særlige krav til arbejdsgiveren, før en medarbejder kan afskediges.

Læs mere om diskrimination. 

Hvor kan jeg få hjælp?
Jura og EU yder rådgivning og vejledning i alle ansættelsesretslige spørgsmål vedrørende sygefravær.

 

PUBLIKATIONER OG NYHEDER

  • KL biintervenerer i ankesag i Østre Landsret om retten til modregning af mistet sygedagpenge-refusion som følge af en medarbejders manglende medvirken i sygedag-pengesagen

    Retten i Nykøbing Falster har den 4. juli 2017 afsagt dom i en sag, hvor Vordingborg Kommune havde mistet dagpengerefusion for en sygemeldt medarbejder, som uden rimelig grund havde undladt at indsende fornøden dokumentation til Jobcentret. Som følge heraf modregnede arbejdsgiveren tabet i medarbejderens løn. Retten fandt imidlertid ikke at arbejdsgiveren var berettiget hertil. Vordingborg Kommune har som arbejdsgiver anket dommen. KL har, da sagen er principiel, besluttet at biintervenere i ankesagen ved Østre Landsret.

  • Landsretsdom om ret til fravær i forbindelse med en speciallægeundersøgelse

    Østre Landsret har i en dom afsagt den 31. oktober 2016 slået fast, at lægeundersøgelser så vidt muligt skal placeres udenfor arbejdstiden. I den konkrete sag, hvor medarbejderen ikke havde haft mulighed for at lægge undersøgelsen udenfor arbejdstiden, og hvor der var væsentlig ubehag forbundet med undersøgelsen både og efter, kom retten ud fra en konkret vurdering til, at medarbejderen havde ret til løn under fraværet. KL mener ikke dommen ændrer på gældende praksis.

  • Arbejdsgiverens indhentning af sygedagpengerefusioner

    Ifølge sygedagpengeloven (lovbekendtgørelse nr. 653 af 26. juni 2012) § 54 har en arbejdsgiver, der yder løn under sygefravær fra arbejdet, ret til at få udbetalt de sygedagpenge, som lønmodtageren ellers ville have ret til fra bopælskommunen (herefter kaldet: dagpengemyndigheden) vedrørende samme arbejdsforhold, dog højst med et beløb svarende til den udbetalte løn for samme tidsrum.