Kommunalret

Vederlag, diæter, tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse

KL rådgiver kommunerne i spørgsmål om kommunalpolitikeres vederlag, godtgørelse og tabt arbejdsfortjeneste m.v. KL udgiver desuden vejledningen "Vederlag, diæter og godtgørelse ved varetagelse af de kommunale og regionale hverv".

Vederlæggelse

Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmers vederlæggelse findes i styrelseslovens § 16 samt i vederlagsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1530 af 9. december 2016 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv). Der kan endvidere henvises til vejledning nr. 9618 af 2. august 2018 (vederlagsvejledningen).

For varetagelsen af hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem ydes medlemmet et fast vederlag samt et eventuelt tillægsvederlag for hjemmeboende børn under 10 år.

Hertil kommer eventuelle udvalgsvederlag eller udvalgsformandsvederlag. Medlemmet har mulighed for at vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod en reduktion i det faste vederlag. Endelig har kommunalbestyrelsesmedlemmer ret til udgiftsgodtgørelse for befordring mv.

Økonomi- og Indenrigsministeriet udtaler sig jævnligt som ressortmyndighed om forståelsen af vederlagsreglerne. Se ministeriets hjemmeside.