Forvaltningsret

Partshøring

Reglerne om partshøring har til formål at sikre, at den, der er part i en forvaltningssag, får lejlighed til at gøre sig bekendt med og kommentere det faktiske afgørelsesgrundlag, inden sagen afgøres.

Reglerne om partshøring

Reglerne om partshøring har til formål at sikre, at den, der er part i en forvaltningssag, får lejlighed til at gøre sig bekendt med og kommentere det faktiske afgørelsesgrundlag, inden sagen afgøres. Er parten ikke bekendt med sagens eksistens, har partshøringsreglerne desuden til formål at oplyse borgeren om, at sagen behandles af myndigheden.

Reglerne om partshøring findes i forvaltningslovens kapitel 5.

Efter forvaltningsloven har en myndighed pligt til at partshøre i sager, hvor der træffes afgørelse i forvaltningslovens forstand. Pligten gælder over for personer, der er part i sagen, dvs. personer, der har en væsentlig og individuel interesse. Pligten knytter sig til afgørelsens hovedspørgsmål, og myndigheden har dermed som udgangspunkt ikke pligt til at partshøre angående beslutninger om processuelle forhold i sagen.

Pligten til at partshøre er betinget af, at der er tale om oplysninger, der vedrører sagens faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, som parten ikke er bekendt med, at myndigheden besidder. Herudover skal oplysningerne eller vurderingerne være til ugunst for parten samt være af væsentlig betydning for afgørelsen af sagen.