Forvaltningsret

Begrundelse og klagevejledning

Reglerne om begrundelse har til formål at sikre, at afgørelsesgrundlaget er sagligt og fyldestgørende, og at modtageren forstår afgørelsen.

Hvorfor en begrundelse?

Reglerne om begrundelse har til formål at sikre, at afgørelsesgrundlaget er sagligt og fyldestgørende, og at modtageren forstår afgørelsen.

Meddeles en afgørelse skriftligt, skal den ledsages af en begrundelse. Den der meddeles en afgørelse mundtligt kan forlange at få en skriftlig begrundelse. Dog er der ikke pligt til at begrunde afgørelser, der giver borgeren fuldt ud medhold.

Begrundelsen skal være dækkende og give modtageren mulighed for at vurdere sine klagemuligheder. Begrundelsen skal derfor give et retvisende billede af de forhold og overvejelser samt den skønsudøvelse, myndigheden har gjort sig forud for afgørelsen.

Reglerne om begrundelse og klagevejledning findes i henholdsvis kapitel 6 og 7 i forvaltningsloven.