13. februar 2019

Udvidet kursus i kommunalret

KL tilbyder nyt udvidet kursus i tre moduler målrettet ansatte, som beskæftiger sig med kommunalretlige spørgsmål, og som vil være endnu bedre til at yde kompetent og kvalificeret rådgivning.

Kurset indhold og udbytte:

På kurset får du en grundig indføring i de regler, der gælder for kommunernes styrelse og opgavevaretagelse med vægt på ansvars- og opgavefordelingen mellem kommunalbestyrelsen, de af kommunalbestyrelsen nedsatte udvalg, borgmesteren og administrationen. Vi gennemgår også de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmers rettigheder og pligter, ligesom vi behandler vederlagsreglerne, kommunalfuldmagtsreglerne og kommunernes mulighed for at udlicitere til og deltage i privatretligt organiserede selskaber.

Kurset giver således deltagerne mulighed for på specialistniveau at behandle og besvare en række kommunalretlige spørgsmål. Undervisningen vil inddrage nyeste praksis, og der vil være vid mulighed for deltagerne til at inddrage eksempler fra deres hverdag.

Kurset afholdes i 3 kursusmoduler (i alt 5 dage), så der vil også uden for den egentlige undervisningen være god mulighed for erfaringsudveksling og netværk.

Modul 1: Den kommunale styrelseslov, d. 19. og 20. marts 2019

Over to dage går vi i dybden med reglerne i den kommunale styrelseslov om bl.a. kommunalbestyrelsens virke, herunder mødevirksomhed, (om)konstituering, stedfortræderindkaldelse, krav til dagsordener samt kommunalbestyrelsesmedlemmernes rettigheder, pligter og kontrolmuligheder. Vi gennemgår også reglerne for stående udvalg og øvrige udvalg, borgmesterens virke og tilsynet med kommunerne.

Modul 2: Vederlagsregler forvaltningens betjening af politikere, d. 23. april 2019

På én dag gennemgår vi reglerne for vederlæggelse af kommunalbestyrelsesmedlemmerne, reglerne for forvaltningens betjening af kommunalpolitikerne og de udfordringer, som er forbundet hermed, samt reglerne om inhabilitet.

Modul 3: Kommunalfuldmagten og kommunernes deltagelse i selskaber m.v., d. 3. og 4. juni 2019

Over to dage arbejder vi med kommunalfuldmagtsreglerne og reglerne for kommunal deltagelse i selskaber m.v., herunder muligheden for at løse opgaver i samarbejde med andre offentlige eller private instanser. Vi gennemgår også reglerne for kommunal erhvervsvirksomhed og kommunernes deltagelse i § 60-fællesskaber samt statsstøtteområdet og dets relevans for kommunerne.

Priser og tilmelding:

Modulerne kan vælges enkeltvis eller samlet.

Alle 3 moduler med middag og overnatning: 16.200 kr.

Alle 3 moduler uden middag og overnatning: 14.200 kr.

Et modul af 2 dage med middag og overnatning: 7.900 kr.

Et modul af 2 dage uden middag og overnatning: 6.900 kr.

En dag (modul 2): 3.450 kr.

Bemærk, at tilmeldingsfristen er d. 21. februar 2019.

Tilmeld dig her.

 Har du spørgsmål til kurset kan du rette henvendelse til Jesper Gradert, jegr@kl.dk eller Natalia Lehnsdal, nll@kl.dk.

×

Log ind