Digitalt kompetente kommuner

Digitaliseringen er – og vil i stigende omfang blive – et centralt omdrejningspunkt for den måde det offentlige løser sine opgaver på. Vi arbejder alle mere og mere med digitale platforme og løsninger og meget lykkes. Men understøttelse af kommunale opgaver med digitalisering rummer fortsat store muligheder for forandringer, der skaber øget kvalitet, bedre arbejdsmiljø og mere effektiv opgaveløsning. Men det kræver, at de rette kompetencer er til stede til at skabe forandringer med digitalisering og til at indgå i nye digitalt understøttede opgaver. 

Der er derfor behov for værktøjer, der går på tværs af den kommunale faglighed og organisation, men samtidig skal kunne tilpasses til forskellige sammenhænge – hvad enten det drejer sig om digitalisering for social- og sundhedsassistenter, lærere, bibliotekarer eller ledelse af digitalisering.

Alle værktøjer der er udarbejdet i forbindelse med programmet kan du finde på KL og KOMBIT's Videncenter, her.

Formål med programmet 

KL’s program om digitalt kompetente kommuner er del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi (2016-2020). Programmets formål er at understøtte kommunernes arbejde med digital kompetenceudvikling (find programbeskrivelse til højre).

Det vil i første omgang ske ved at beskrive de digitale kompetencer, som uanset faglighed eller organisatorisk indplacering er relevante (f.eks. viden om datasikkerhed), og som derfor kan lægges til grund for kompetenceudvikling på de fleste områder. Med generiske kompetencer menes krav og udfordringer, som alle kommunale medarbejdere vil skulle håndtere fremover som følge af den digitale udvikling. Man kan tale om udvikling af det digitale mindset, der går på tværs af fagskel og organisatorisk placering.

Et selvstændigt formål i programmet er at anvende den viden, der opbygges i programmet til at udbrede fælleskommunale krav og ønsker til digital kompetenceudvikling på markedet for kompetenceudvikling.

Igangværende aktiviteter

KL har i samarbejde med Rambøll tilvejebragt en analyse af fremtidens digitale kompetencer. Den tager udgangspunkt i følgende:

  • En kortlægning af de generiske digitale kompetencer, der er brug for på tværs af den kommunale organisation i dag og i fremtiden.
  • En generisk kompetenceprofil.
  • Værktøjer der kan understøtte, at der sker en lokal tilpasning af de digitale kompetencebehov ude i de enkelte fagområder i kommunen.
  • Afdækning af bedste praksis for digital kompetenceudvikling

Du kan læse resultatet af analysen om digitalt kompetente kommuner her.

Programmets opbygning

Spor 1: Kortlægning af digitale kompetencekrav
Analyse der kortlægger og beskriver de digitale kompetencekrav, der er brug for på tværs af den kommunale organisationen. Resultatet er et sæt kompetenceprofiler, metoder og værktøjer, der kan tilpasses til den enkelte faglighed og den enkelte del af den samlede organisation. Kompetenceprofilerne skal danne norm for arbejdet med digitale kompetencer.

Spor 2: Beskrivelse af kommunernes bedste praksis med digital kompetenceudvikling 
I samspil med spor 1 beskrives bedste praksis i kommunernes arbejde med digital kompetenceudvikling og udvikling af borgernes digitale parathed. Dette gælder også i forhold til den kommunale indsats for særlige grupper af befolkningen. Kommunerne får via projektet dermed et inspirationskatalog.

Spor 3: Udbredelse af analysens resultater
Resultaterne af spor 1 og 2 kommunikeres herefter løbende og forankres via kommunikation på hjemmeside, publikationer, i relevante fora og eventuelt også i kurser.  Målgruppen kan være mangeartede, men vil primært være topledelser og linjeledelser i kommunerne; digitaliserings- og HR-chefer. Derudover anvendes resultaterne til dialog med relevante udbydere af kompetenceudvikling fx uddannelsesinstitutioner og konsulenthuse.

Styregruppe
Der er nedsat en intern styregruppe i KL.

Relevant information

  • PDF

    Digitalt kompetente kommuner

  • PDF

    Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner

×

Log ind