Økonomi og Administration Digitalisering og Teknologi

Kommunernes Digitaliseringsprogram

Det kommunale digitaliseringsprogram 2021-2025 realiserer KL’s strategiske visioner og bidrager med konkrete løsninger til, hvordan vi fortsat kan få gavn af den teknologiske udvikling og digitaliseringen af samfundet – uden at gå på kompromis med de bærende værdier i vores velfærdssamfund om nærhed, tillid og kvalitet. Her kan du finde KL’s publikation ”Digitale svar på fremtidens udfordringer” og læse mere om de seks delprogrammer.

Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-25

I de kommende år står vi overfor væsent­lige udfordringer med klima, den demo­grafiske udvikling, og på længere sigt også mangel på arbejdskraft. Vi bliver flere ældre borgere, flere børn og der er allerede visse steder mangel på hjemmehjælpere, hjemmesygeplejersker og mange andre medarbejdere i kernevelfærden. Men der findes ikke snuptagsløsninger på de store og van­skelige udfordringer, som vi står over for.

Kommunernes digitaliseringsprogram skal konkret gøre os bedre i stand til at løse de udfordringer, som vi står overfor samtidig med, at vi også udvikler velfærden. Pro­grammet skal understøtte, at kommunerne kan lykkedes med digital transformation, samt at alle kommuner kan få gavn af de digitale muligheder. Derfor har programmet bl.a. fokus på at styrke kommunerne i for­hold til at indkøbe og anskaffe it-løsninger samtidig med, at der laves konkrete tiltag om datastandardisering, som muliggør, at den enkelte kommune lettere kan til- og an­vende nye teknologier.

Når arbejdet med kommunernes digita­liseringsprogram går i gang, står det på skuldrene af de forandringer og tiltag, som er gennemført i den seneste strategipe­riode. Udgangspunktet for de næste skridt i digitaliseringen er med andre ord det di­gitale fundament, der er etableret, og de forandringer, der er sat i gang. Arbejdet skal bygge videre på og udvikle, de modeller for samarbejder og partnerskaber, der er etab­leret – både i den kommunale sektor, på na­tionalt niveau og i samfundet generelt.

Om kommunernes digitaliseringsprogram

Med strategien ”På forkant med fremtiden velfærd” har kommunerne og KL annonce­ret en vision om et gearskifte i forhold til di­gitalisering, data og ny teknologi. Det inde­bærer at modne løsninger skal skaleres og udbredes hurtigere, så kommunerne kan integrere ny teknologi i opgaveløsningen, som borgerne oplever som en kvalitativ god og tidssvarende udvikling af velfærden.

Det kommunale digitaliseringsprogram 2021-2025 realiserer KL’s strategiske visio­ner og bidrager med konkrete løsninger til, hvordan vi fortsat kan få gavn af den tekno­logiske udvikling og digitaliseringen af sam­fundet – uden at gå på kompromis med de bærende værdier i vores velfærdssamfund om nærhed, tillid og kvalitet. 

Kommunernes digitaliseringsrogram består af seks delprogrammer, der tilsammen sætter konkrete initiativer bag kommunernes vision på det digitale område. 

Webinar om det nye program

Den 8. februar afholdte KL et webinar om det nye digitaliseringsprogram og dets seks delprogrammer. På mødet kunne man høre KL's direktør, Christian Harsløf, fortælle om baggrunden for programmet. Efterfølgende fortalte hver af de seks tovholdere om deres program: dets organisering, formål og forventede initiativer. Du kan se eller gense hele webinaret her (starter efter 15 min. og 33 sekunder). 

Digitale svar på fremtidens udfordringer

I publikationen ”Digitale svar på fremtidens udfordringer” kan du læse mere om kommunernes digitaliseringsprogram.

  • PDF

    Digitale svar på fremtidens udfordringer