Kompetencehjulet

Kompetencer til formidling og kommunikation

Kommunikation sker i stadig stigende grad via digitale platforme i kommunerne. Samtidig udgår meget kommunikation fra medarbejdere, der ikke er specialiseret i kommunikation. Derfor er kompetencer omkring digital kommunikation og formidling nødvendige at fokusere på.

Formidlings- og kommunikationsdimensionen handler grundlæggende om at kunne kommunikere digitalisering og teknologiske muligheder til borgere. Det handler om at kunne kommunikere, hvordan digitale løsninger skal anvendes, om at kunne anvende digital kommunikation og om at kunne vurdere de forskellige muligheder for almindelig kommunikation vha. digitale løsninger. Denne del af kompetencehjulet er derfor ikke nødvendigvis en, som er generel for alle medarbejdere, men stort set alle vil skulle mestre dele af kompetencerne omkring formidling og kommunikation.

Digital kommunikation 1:mange

Digitaliseringen skaber nye muligheder for kommunikation til mange borgere på en gang. Medarbejdere skal besidde kompetencer til at kommunikere til mange borgere på en gang vha. digitale løsninger, så der sikres god formidling, hvor budskabet bliver leveret til dem, der skal bruge det og på den måde, som brugerne har behov for.

Alt efter en medarbejders fagområde og hvilken målgruppe, der skal modtage beskeden, kan man vælge forskellige platforme for kommunikation. Digital kommunikation fra en til mange handler derfor også om kompetencerne til at kunne målrette kommunikationen.

Eksempler på kompetencer inden for digital kommunikation fra en til mange er: Viden om forskellige grupper af virksomheder og borgere og deres foretrukne kommunikationskanaler, kompetencer til at tilrettelægge indhold og formidling ud fra målgruppens forudsætninger, kompetencer til at producere, tilpasse og publicere visuelle informationselementer, have kendskab til ophavsret forbundet med at anvende indhold produceret af andre, viden om digital netværkskommunikation med borgere f.eks. til inddragelse og samskabelse.

Digital kommunikation 1:1

Borgeres relation og tillid til kommunen skabes ofte i mødet mellem den kommunale medarbejder og borgeren en til en. Digitaliseringen skaber nye muligheder for en til en kontakt og dermed også behov for kompetencer.

Hvis digitale kommunikationsredskaber ikke bliver udnyttet kompetent, kan det være på bekostning af borgere og virksomheders oplevelse af nærvær og empatisk kontakt. Derfor er det en væsentlig kompetence, at kunne håndtere en til en kommunikation via de forskellige muligheder der findes og at kunne vælge den rette form, så den digitale kommunikation er effektiv og meningsfuld.

Eksempler på kompetencer til kommunikation 1:1 er: Viden om de forskellige kommunikationskanalers styrker og svagheder, viden om hvilken kommunikationskanal der egner sig bedst til en given borger, virksomhed og situation (fx chat, e-mail, sms, videokommunikation), kunne skabe nærvær, dialog og gensidig forståelse gennem digitale kanaler (eks. gennem videomøder, træning/coaching via video, sundhedsarbejde via video, videotolkning osv.).

Kompetencer til formidling til borgere og kolleger

Ofte vil kommunale medarbejdere skulle kommunikere med borgere om anvendelse af digitale løsninger eller teknologi, som f.eks. selvbetjeningsløsninger eller velfærdsteknologi. Det sker i samspil med faglighed og mennesker. Det samspil kræver kompetencer til at kunne formidle viden, udfordringer og oplevelser med anvendelsen af løsninger.

Formidlingskompetencer handler om at have den fornødne indsigt i borgeres præferencer, behov, strategier og udfordringer i forbindelse med anvendelsen af digitale teknologier. Igennem den indsigt kan medarbejdere skabe bedre formidling og dermed bistå borgere og virksomheder i at få teknologier til at give mening og værdi, og støtte borgere i at være selvhjulpne. Udvikling af kerneopgaven via teknologi og digitalisering kræver nogle af de samme kompetencer, når man skal vidensdele med kolleger eller sikre formidling til kolleger om nye muligheder, der understøtter faglighed og nye løsninger.

Eksempler på kompetencer til formidling til borgere og kollegaer er: Viden om behov og forudsætninger hos forskellige borgergrupper og kompetencerne til at kortlægge dette, kompetencer til løbende at kunne følge med i hvilke teknologier borgere og virksomheder anvender, viden om værktøjer, der kan hjælpe borgere og virksomheder med brugen af digitale løsninger, kompetencer til at kunne hjælpe borgere og kollegaer med at anvende løsninger og platforme, kompetencer til at kunne motivere og skabe mening ift. teknologien, pædagogiske kompetencer til at kunne gøre borgere trygge og selvhjulpne omkring anvendelsen af de digitale teknologier.