Kompetencehjulet

Anvendelseskompetencer

Anvendelseskompetencer er en generel kompetence, som er relevant for langt de fleste medarbejdere i kommunerne. Det er meget forskelligt, hvilke systemer og data de enkelte fagområder benytter sig af, men fælles er det, at medarbejderne skal have gode anvendelseskompetencer. Anvendelseskompetencer har tre dele: Brugerkompetencer handler om at mestre de digitale løsninger og redskaber, der er nødvendige i ens faglige hverdag. Dataanvendelse handler om at have overblik over, hvor de data man skaber indgår, hvordan man som medarbejder skaber data, og hvad god data er. Kompetencer omkring Data- og Informationssikkerhed handler om, at medarbejdere skal kunne omgås data på en god og forsvarlig måde.

Brugerkompetencer

Digitalt udstyr, digitale platforme og programmer er nødvendige for udførelsen af arbejdet i kommunerne. Brugerkompetencer handler om effektivt at kunne bruge og kende til de centrale fagsystemer inden for ens område. Effektivt brug og godt kendskab til allerede eksisterende fagsystemer og udstyr skaber også et bedre fundament for at indarbejde nye digitale redskaber. Flere superbrugere i eksisterende fagsystemer kan betyde øget fokus på udfordringer i brugen af systemer, hvilket kan forbedre indkøbsprocesser for nye systemer. For de medarbejdere, der har borger-/virksomhedskontakt som en væsentlig del af deres arbejde, kan det desuden være vigtigt at kende, de løsninger, borgerne og virksomheder skal anvende, så de har et godt udgangspunkt for at forstå de problemer, de måtte have med teknologien og for at hjælpe dem med at anvende den. Foruden de teknologier, som allerede er nødvendige i hverdagen, kommer der også nye til. Som medarbejder kan den hurtigt udviklende teknologi betyde anderledes måder og metoder at blive kompetent bruger i nye systemer og versioner på. Fælles for fagområderne er det dog, at hvis nye digitale løsninger skal understøtte fagligheden bedst, så skal medarbejdere have gode brugerkompetencer i allerede eksisterende systemer.

Eksempler på digitalt udstyr og programmer det kan være relevant at være kompetent bruger i: Fagsystemer, ESDH-systemer, tekstbehandlingsprogrammer, mailsystemer, digitale møderedskaber, velfærdsteknologi, digitale interfaces, iPads, borgerløsninger og meget andet.

Dataanvendelse

Data er helt grundlæggende ”informationbearbejdet af og/eller lagret i en computer”. Data kan være alt muligt: Tal, tekst, billeder, tale, grafik, film, 3Dmodeller, oplysninger i en sag, en video, der skal dokumentere en pædagogisk indsats, statistik om brug af idrætshaller og observationer af en dement borgers adfærd er alt sammen data. Data skabes hver dag i kommunerne, og data har potentialet til at skabe bedre oplevelser for borgeren, mere velinformerede beslutninger og processer. God data kan indgå i andre dele af forretningen. Har kommunale medarbejdere overblik over, hvornår data bliver skabt, og hvori data indgår, kan man som medarbejder skabe en dataunderstøttet faglighed til gevinst for kerneopgaven, borgeren og fagligheden. Datakompetencer er også den trygge brug af data, hvad enten det er selvstændig behandling, formidling eller forståelse af data. Gode datakompetencer er også medarbejderens kritiske sans, der er vigtig, når data i stadig større grad understøtter fagligheden. Data er en stor del af digitaliseringen, og kommuner skal have kompetencerne til at udvikle fagligheden med brug af data.

Eksempler på dataanvendelseskompetencer er: Kompetencerne til at skabe god data, kompetencer til at efterspørge data, vurdere data, og kompetencer til at formidle data, til at behandle data samt kompetencer til at forstå data.

Data- og informationssikkerhed

Data får stadig større betydning i såvel samfundet som i kommunerne. Data kommunikeres på stadig flere kanaler og anvendes på stadig flere apparater. Samtidig er kravene til borgernes samtykke, og indsigt/kontrol med brugen af data skærpet og sanktionerne, hvis man bryder reglerne, er skærpet. Det samme er truslen om ulovlig indtrængning i it-systemerne og misbrug og ødelæggelse af data. Sikker omgang med data er centralt for borgernes tillid til kommunerne – og her handler det ikke blot om data i it-systemer, men også om omgangen med alle typer af borgerinformation på alle kanaler også i det fysiske rum. Kompetencer omkring data- og informationssikkerhed handler om viden om pligter og rettigheder ift. data og færdigheder i at omgås og anvende de data og informationer, man kommer i berøring med i sit arbejde. Dette på en sikker, forsvarlig og lovlig måde, men også det at kunne sikre datas integritet, fortrolighed og tilgængelighed. Kompetencer indenfor data- og informationssikkerhed er noget, alle skal kende til og mestre.

Eksempler på kompetencer omkring data og informationssikkerhed er: Viden om hvilke data man som medarbejder må se og anvende, hvornår databrug kræver samtykke fra borgeren, viden om hvornår man er databehandler, hvordan man sikrer, at uvedkommende ikke får adgang til data og kompetencer ift. ikke at reagere på hacking eller phishingmails.