Den fælleskommunale rammearkitektur Vision, mål og principper

Arkitekturmål

Rammearkitekturen har fem overordnede arkitekturmål. Arkitekturmålene understøtter digitaliseringsstrategiens målsætning om en digital, nær og tilgængelig, effektiv og sammenhængende kommunal sektor og sætter retning for kommunernes fælles digitaliserings- og arkitekturarbejde.

De fem arkitekturmål lyder:

Sammenhængende it

Kommunens borgere og medarbejdere mødes af et sammenhængende it-landskab på tværs af den offentlige sektor og behøver derfor ikke genindtaste informationer, som allerede er kendte af andre it-løsninger. Kommunale it-løsninger indgår i en sammenhængende infrastruktur på tværs af leverandører og sektorer. Opgaveoverdragelsen fra løsning til løsning sker umiddelbart og pr. automatik.

Byg til genbrug og forandring

En kommune betaler ikke for den samme funktionalitet flere gange, da it-løsninger benytter og genbruger funktioner og/eller data. Kommunale it-løsninger er så vidt muligt modulopbygget af fælleskomponenter eller standardkomponenter som er kompatible. It-løsninger er lette at tilpasse i forbindelse med lovændringer eller forandringer i opgaveløsningen, så it-kompleksitet ikke er en bremse for forandring.

Flere leverandører

På et innovativt og konkurrencedrevet flerleverandørmarked kan kommunerne skifte leverandører uden tekniske barrierer, fordi kommunens it-løsninger er baseret på åbne standarder og udskiftelige komponenter

Data som værdiskabende ressource

Data er en afgørende, værdiskabende ressource i forhold til kommunens opgaveløsning, og er derfor, inden for lovens rammer, tilgængelige og/eller åbne for anvendelse og genbrug for offentlige og private aktører. Data og datadefinitioner har en kvalitet, som muliggør anvendelse på tværs af sektorer og it-løsninger.

Tillid og sikkerhed

Kommunale it-løsninger bygges således, at borgere og virksomheder har tillid til, at deres data er korrekte, og at de behandles og opbevares, så de er sikret mod misbrug og utilsigtet adgang eller anvendelse. Data beskyttes ensartet på tværs af it-løsninger.

Om Arkitekturmålene

Arkitekturmålene blev godkendt af KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg d. 10. august 2018:

  • PDF

    Fælleskommunale arkitekturmål, principper og regler (Godkendt af ABU 10-08-18)

Målene er beslutningsstøtte

Arkitekturmålene har stor praktisk betydning. På baggrund af målene er der formuleret en række arkitekturprincipper, der fungerer som beslutningsstøtte for arkitekturvalg i de enkelte projekter. Projekterne udarbejder en Arkitekturrapport, hvor de redegør for valg og fravalg i forhold til arkitekturprincipperne, og dermed hvordan de bidrager til at realisere arkitekturmålene.

Opdatering af arkitekturmålene

De tekniske muligheder og politiske prioriteringer fordrer, at man med jævne mellemrum efterprøver, om arkitekturmålene stadig er tilstrækkelig dækkende til fremtidens digitalisering. Derfor er Arkitekturmålene nu opdateret til ovenstående gældende version. De tidligere arkitekturmål, der har dannet grundlag for arbejdet med den fælleskommunale rammearkitektur kan læses på INFO for Rammearkitekturen 

×

Log ind