Kommunernes It-Arkitekturråd Møder, referater og øvrigt materiale

It-Arkitekturrådet anbefaler bedre sammenhæng

Vigtigheden af sammenhænge på tværs af systemer, kommuner og regioner blev endnu en gang understreget på mødet i Kommunernes It-Arkitekturråd. Blandt de aktuelle emner var sundhedsområdet, administrative robotter og sikkerhed.

Ensrettede arkitekturprincipper på tværs

På baggrund af et oplæg fra Sundhedsdatastyrelsen drøftede Rådet et forslag til reviderede arkitekturprincipper for sundhedsområdet. De opdaterede principper har umiddelbart ingen direkte modsætninger i forhold til det forslag til fællesoffentlige arkitekturprincipper, som aktuelt er i høring som en del af ’Hvidbog om arkitektur for digitalisering’. Rådet gjorde i den forbindelse opmærksom på, at jo flere arkitekturprincipper, der formuleres i de forskellige lag af forvaltningen, desto større er risikoen for divergens imellem dem, og undrede sig derfor over, at forskellige statslige ministerier udsendte hver deres forslag til arkitekturprincipper.

Én model for telemedicinsk infrastruktur

Et tværoffentligt projekt mellem kommuner og regioner har skitseret en række principper for infrastruktur for telemedicinske løsninger, som i første omgang skal anvendes til borgere med KOL. Rådet anbefalede i denne forbindelse, at den telemedicinske infrastruktur tænkes mere konceptuelt, og at der etableres én fælles infrastruktur for de fem regioner frem for en for hver. En fælles løsning vil gøre markedet mere attraktivt for leverandører, give bedre og billigere løsninger for kommunerne og sikre bedre sammenhænge på tværs af landsdelene.

Sikkerhed skal skrives ind i kontrakter

EU's databeskyttelsesforordning stiller nye krav til kommunerne. KL har startet et projekt, der skal sikre, at sikkerhed samt arkiverings- og sletningspligt tænkes ind i den fælleskommunale rammearkitektur. For at forordningen kan realiseres efter hensigten, skal kommunerne være opmærksomme på at købe intelligent ind i forhold til de nye regler. Rådet var enige om, at der påhviler kommunerne et stort ansvar ved fremtidige kontraktforhandlinger, hvor kravene vedr. sikkerhed skal præciseres.

Robotter skaber sammenhæng

Flere og flere kommuner benytter administrative robotter til automatisering af processer. Rådet var enige om, at denne udvikling understreger behovet for en bedre systemintegration vha. rammearkitekturen, og bemærkede også, at markedet for de administrative robotter på nuværende tidspunkt er relativt umodent, og at kommunerne derfor kan have svært ved at få overblik og vurdere konsulentvirksomhedernes tilbud. Rådet bifaldt derfor KL’s nystartede netværk om emnet og anbefalede, at netværket identificerer de vigtigste punkter inden for proces, governance og sikkerhed, som kommunerne skal være opmærksomme på.

Referat og materialer fra mødet

 

 • PDF

  Bilag 2 - Hvidbog om arkitektur for digitalisering -kommenteringsversion

 • PDF

  Bilag 3 - Udkast til Fællesoffentlige regler for begrebs og datamodellering

 • PDF

  Bilag 4 - Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet

 • PDF

  Bilag 5 - Telemedicinsk infrastruktur i et kommunalt perspektiv

 • PDF

  Bilag 6 - Notat vedr. model for lokal telemedicinsk infrastruktur

 • PDF

  Bilag 7 - KL opsamlingsnotat vedr. Telemedicinsk infrastruktur

 • PDF

  Bilag 8 - Notat vedr. principper for telemedicin, version 1.0

 • PDF

  Bilag 9 - Udkast til projektbeskrivelse vedr. digital understøttelse af samarbejde om indsatser for udsatte børn og unge

 • PDF

  Bilag 10 - Udkast til projektbeskrivelse vedr. digital understøt. af samarbejde borgere med misbrug

 • PDF

  Bilag 11 - Arkitekturrapport vedr. genudbud af DUBU

 • PDF

  Bilag 12 - Notat vedr. høringssvar til arkitekturrapport vedr. genudbud af DUBU

 • PDF

  Bilag 13 - Arkitekturrapport DUBU - revideret 21.02.17

 • PDF

  Bilag 14 - Forslag til vision og målbillede for rammearkitekturen

 • PDF

  Bilag 16 - Automatisering i Rudersdal Kommune - Præsentation

 • PDF

  Bilag 17 - Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet - Præsentation

 • PDF

  Bilag 18 - Adgang til egne data - Præsentation

 • PDF

  Bilag 19 - Referencearkitektur for selvbetjening - Præsentation

 • PDF

  Bilag 20 - Sikkerhedsprogrammet - Præsentation

 • PDF

  Bilag 21 - SAGERA vision og målbillede - Præsentation

 • PDF

  Bilag 22 - Effektmåling af rammearkitektur - Præsentation

 • PDF

  Dagsorden - 21. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

 • PDF

  Referat - 21. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

 

×

Log ind