Den fælleskommunale rammearkitektur Kommunernes It-Arkitekturråd

Medlemmer af Kommunernes It-Arkitekturråd

Kommunernes It-Arkitekturråd har 10 medlemmer. Rådet har desuden et forretningsudvalg på 5 medlemmer.

Profiler

Henrik Brix

It- og digitaliseringschef i Favrskov Kommune

 Henrik Brix, Favrskov Kommune

Baggrund

Henrik er it- og digitaliseringschef i Favrskov Kommune. Han har i 15 år arbejdet med it i det kommunale, og inden da var han i 10 år chef for en afdeling i ICL/Fujitsu, som lavede økonomi- og debitorsystemer til danske kommuner. Blandt øvrige tillidsposter er han bl.a. formand i bestyrelsen for KIT@, som er den kommunale it-chefforening.

Profil

Henrik ser arkitekturstyring, herunder lige og åben tilgængelighed af offentlige data, som en afgørende forudsætning for at fremme digitalisering i det offentlige, skabe øget konkurrence og høste gevinster. Derfor lægger han vægt på at kommunikere værdien ved arkitekturstyring og det øgede behov for it-arkitektur kompetencer i alle kommuner.

Ghita Thiesen

Kontorchef, Center for Digitalisering og Teknologi, KL

Ghita Thiesen KL

Baggrund

Ghita har over 20 års erfaring med digital forvaltning og har siden 2007 som kontorchef i KL arbejdet for fælles retning for den kommunale tilgang til digitalisering, bl.a. som ansvarlig for Kommunernes It-Arkitekturråd og It-kontaktudvalget i KL. Repræsenterer kommunerne i diverse fællesoffentlige styregrupper og har et tæt samarbejde med KOMBIT. Har tidligere været ansvarlig for opbygning af digitale selvbetjeningsløsninger og tilhørende organisatoriske og kulturelle forandringer i den statslige sektor samt præget udviklingen af løsninger i EU regi.

Profil

Ghita er optaget af at sikre sammenhængende it gennem involvering af de rette kompetencer på rette tidspunkter og dyrker gode samarbejdsrelationer på tværs af de mange kompetencer og interesser, der skal forenes, når man digitaliserer i den offentlige sektor. Stiler efter økonomiske gevinster, høj kvalitet, kompleksitetsreduktion og intuitive brugeroplevelser for sagsbehandlere, borgere og virksomheder.

Mette Harbo

Digitaliseringschef i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune

Baggrund

Mette har stor erfaring inden for sundheds it og fællesoffentlige udviklingsprojekter. Senest har hun stået i spidsen for implementeringen af en ny borgerjournal til Sundheds- og Omsorgsområdet på en mobil first løsning. Hun er samtidig kommunal formand for det fællesoffentlige udbud af en telemedicinsk infrastruktur til hele sundhedsvæsnet, der i første omgang skal opsamle data i borgerens eget hjem på KOL området.

Profil

Det er særligt den organisatoriske implementering og forandringsperspektivet ved digitalisering, der optager Mette, hvilket der er rig lejlighed for at udforske i en organisation som Københavns Kommune.

Camilla Staal Axelsen

Stabschef, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune

 Camilla Staal Axelsen Odense

Baggrund

Camillas ansvarsområder er Økonomi, IT og Data, HR, Jura, Kommunikation, Politik og Strategi.Gennem hele arbejdslivet har Camilla haft berøring med It-området, bl.a. som projektleder for implementering af nye økonomisystemer af to omgange og i to forskellige kommuner. Camilla har ligeledes forhandlet en stor IT-kontrakt med KMD og været en del af Odense Kommunes IT-strategiske forum.

Profil

Camilla er optaget af, hvordan digitalisering kan understøtte kommunerne i at løse deres kerneopgaver med færrest mulige ressourcer.

Eva Minke Andersen

IT- og Digitaliseringschef, Aabenraa Kommune

 Eva Minke Andersen, Aabenraa Kommune

Baggrund

Eva er it- og digitaliseringschef ved Aabenraa Kommune, og var i forbindelse med kommunesammenlægningen før-organiseret i 2005 til at stå for sammenlægningen af it-afdelingerne fra de 5 gamle kommuner i det sønderjyske. Eva har erfaring fra job som sekretariats- og it-chef ved Rødekro Kommune, økonomichef samme sted, samt tidligere jobs ved Aabenraa og Haderslev kommuner. Tilsammen godt og vel 30 år inden for den kommunale verden.

Eva har således en meget bred tilgang til det job, hun i dag udfylder, men det er samtidig kendetegnende, at hun gennem hele sit karriereforløb har beskæftiget sig med digitalisering. Helt tilbage til 1986 har Eva været med i de første digitale tiltag ved bl.a. at være frontløber på det dengang udviklede Kommune-journal, som var de første skridt hen mod et egentlig ESDH-system.

I Aabenraa er Eva formand for Den Digitale Styregruppe, som er en tværfaglig chefgruppe, der er nedsat af direktionen, og som en del af kommissoriet er direktionens forlængede arm ud i beslutninger om digitaliseringsprojekter dækkende alle fagområder. Eva har derudover været en del af KITAs bestyrelse i de sidste 6 år.

Profil

For Eva er det vigtigt, at digitalisering giver mening og er en håndsrækning både til borgere og de kommunalt ansatte, og digitalisering skal selvfølgelig i sidste ende være med til, at der frigøres ressourcer i en hårdt trængt kommunal økonomi.

Bo Fristed

Chief Innovation Officer og chef for Center for Innovation i Aarhus Kommune og Digitaliseringschef i Kultur og Borgerservice området, Aarhus Kommune

 Bo Fristed, Aarhus Kommune

Baggrund

Bo er involveret i en lang række projekter, som søger at fremme samarbejde og digital udvikling gennem deling af data, bl.a. Smart City aktiviteter, OS2 og Open Data DK. Som stor tilhænger af åbne data og som formand for bestyrelsen i Open Data.dk er Bo involveret i Smart City-aktiviteter knyttet til de to nationale digitaliseringsstrategier.

Profil

Når Smart City vinder frem, stiller det krav til den kommunale infrastruktur - teknisk, men også kulturelt. De kommunale IT-afdelinger skal bringes i stand til at udvide fokus til også at omfatte teknologi ”ude i byen”: ”Med den fælleskommunale rammearkitektur og øvrige initiativer i og omkring KOMBIT, er vi på vej i den rigtige retning. Vi skal holde fast i ejerskabet til systemer og data og sikre, at kommunerne og deres organisationer har kompetence til at definere fremtidens løsninger,” siger Bo. Desuden er Bo særligt interesseret i ny teknologi. Dels i forhold til at finde anvendelser, der kan skabe rationaler og nye services i kommunerne, og dels i forhold til at introducere borgerne for de teknologiske løsninger, der snart bliver en del af vores hverdag. Han arbejder derfor med droner, robotter, Augmented Reality og Virtual Reality, Google Glass m.v.

Niels Rygaard

Kontorchef for It og digitalisering i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune

 Niels Rygaard, Aalborg Kommune

Baggrund

Niels Rygaard har siden midten af 90’erne arbejdet med it og digitalisering inden for social-, ældre og handicapområdet. Hans fokus har her været ”implementering i dybden”, ”mobility”, opgør med manuelle arbejdsgange og gevinstrealisering.

Som kontorchef for It og digitalisering i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune har Niels fokus på områdets 6500 medarbejdere, og ikke mindst hvordan digitale løsninger ved at være let tilgængelige og intuitive kan understøtte høj kvalitet i løsningen af kerneopgaverne.

Profil

Niels ser arkitekturstyring som en vigtig faktor til at styrke den offentlige digitalisering. Han ser gerne, at der kommer en kvalificeret konkurrence blandt firmaer målrettet den kommunale sektor, ligesom tilgængeligheden til offentlige data skal øges og gøres anvendelige, bl.a. for at skabe bedre sammenhænge på tværs af sektorer. Niels lægger derfor vægt på at kommunikere værdien ved fælles arkitekturstyring og behovet for it-arkitekturkompetencer i alle kommuner

 

Ralf Klitgaard Jensen

Direktør for Børn & Læring og Sundhed & Omsorg i Stevns Kommune

Baggrund

Ralf er direktør for velfærdsområderne i Stevns Kommune og har tidligere været ansat i KL i en længere årrække, senest som afdelingschef. Ralf var i sin tid i KL senest ansvarlig for arbejdet med fælleskommunale digitale strategier og handlingsplaner. Desuden var han med til at søsætte Kommunernes It-Arkitekturråd i 2011

Profil

Det er i dag en integreret del af den kommunale ledelsesopgave at arbejde med digitalisering. Den kommunale topledelse skal derfor være med til at også at sætte arkitektur på dagsordenen som en vigtig del af det at arbejde med digitalisering. Fælles arkitekturprincipper øger mulighederne for, at vi kan høste gevinsterne af nye digitale løsninger. Ralf er derfor optaget af, at arbejdet med arkitekturprincipper gøres konkret i rådets formidling, og at gevinsterne synliggøres.

Pia Færch

Kontorchef, Center for Digitalisering og Teknologi, KL

Pia Færch, KL

Baggrund

Pia har mange års erfaring fra arbejde med konkrete digitaliseringsprojekter på forskellige fagområder - særligt ift. borgerservice og teknik og miljøområdet. 

Som kontorchef i KL’s center for Digitalisering og Teknologi har Pia fokus på at sikre løft af digitale strategier for udnyttelse af teknologiske og digitale muligheder i kommunerne. Det sker gennem ansvar for fælles kommunale digitaliseringsstrategier, samarbejde med staten og ved at indgå i og have ansvar for en lang række digitale projekter.

Profil

Pia lægger vægt på, at digitalisering skal bringe lettelser og ikke yderligere byrder for hverken borgere, den enkelte medarbejder eller forvaltning. Hun ser det som en forudsætning for at skabe effektiviseringer gennem digitalisering, at data kan deles på tværs af forvaltninger, kommuner og myndighedsniveauer. Det kræver igen vægt på standardisering.

Lars Vraa

Chefarkitekt, KOMBIT

Lars Vraa, KOMBIT

Baggrund

Lars er chefarkitekt i KOMBIT med ansvar for arkitekturspecialet, opbygning af sammenhængende arkitektur og udvikling af arkitekturmetoder og processer. Endvidere har han ansvaret for tiltrækning og fastholdelse af arkitekter. Lars har mere end 15 års erfaring med systemudvikling, it-arkitektur og ledelse fra forskellige brancher og virksomheder. Derudover er han uddannet teknikumingeniør fra Syddansk Universitet.

Profil

Lars Vraa ser arkitekturstyring, som et absolut afgørende element, hvis man ønsker at styrke den offentlige digitalisering. Han pointerer, at det kræver hårdt arbejde at finde fælles fodfæste, og at det derfor er vigtigt, at kommunerne har fora, hvor de kan samles og aftale, hvordan fremtidens kommunale it-landskab skal indkøbes, implementeres og forvaltes.

 

Rådets forretningsudvalg

Forretningsudvalget udfører det forberedende arbejde forud for møder i It-Arkitekturrådet.

Henrik Brix

It- og digitaliseringschef i Favrskov Kommune

 Henrik Brix, Favrskov Kommune

Henrik ser arkitekturstyring, herunder lige og åben tilgængelighed af offentlige data, som en afgørende forudsætning for at fremme digitalisering i det offentlige, skabe øget konkurrence og høste gevinster.

 

Carsten Nydam-Rønved

Teamkoordinator for IT Arkitektur i Odense Kommune

Carsten Nydam-Rønved

Carsten ser arkitekturstyring som en væsentlig brik i det strategiske arbejde med bedre borgerbetjening samt en mere effektiv sammenhængende offentlig sektor. Effektiv arkitekturstyring understøtter ligeledes udnyttelse af indkøb og fremmer konkurrence.

 

Karen Rahbek

Kontorchef for Strategi og Forvaltningsrelationer i Koncern IT, Københavns Kommune

Karen er optaget af, hvordan vi får skabt sammenhæng og udnytter de fælles gevinster i den offentlige digitalisering, hvor en stigende kompleksitet i teknologier, systemer, aktører, lovgivning og den forretning, vi skal understøtte, udfordrer arbejdet. Her kan tætte samarbejder på tværs af organisationer, fælles rammer og god arkitekturstyring være med til at reducere kompleksiteten og sikre, at vi sammen skaber værdi. 

 

Lars Vraa

Chefarkitekt, KOMBIT

 Lars Vraa, KOMBIT.

Lars Vraa ser arkitekturstyring som et absolut afgørende element, hvis man ønsker at styrke den offentlige digitalisering. Han pointerer, at det kræver hårdt arbejde at finde fælles fodfæste, og at det derfor er vigtigt, at kommunerne har fora, hvor de kan samles og aftale, hvordan fremtidens kommunale it-landskab skal indkøbes, implementeres og forvaltes.

 

Ghita Thiesen

Kontorchef, Center for Digitalisering og Teknologi, KL

 Ghita Thiesen, KL

Ghita er meget optaget af at opbygge gode samarbejdsrelationer på tværs af de mange kompetencer og interesser, der skal forenes, når man skal skabe bedre og billigere resultater ved hjælp af digitalisering.