Den fælleskommunale rammearkitektur Kommunernes It-Arkitekturråd

Medlemmer af Kommunernes It-Arkitekturråd

Kommunernes It-Arkitekturråd har 11 medlemmer. Rådet har desuden et forberedelsesudvalg på 5 medlemmer.

Læs mere om medlemmerne af Kommunernes It-Arkitekturråd og det tilhørende forberedelsesudvalg herunder

Henrik Brix

 

Baggrund

Henrik er it- og digitaliseringschef i Favrskov Kommune. Han har i 15 år arbejdet med it i det kommunale, og inden da var han i 10 år chef for en afdeling i ICL/Fujitsu, som lavede økonomi- og debitorsystemer til danske kommuner. Blandt øvrige tillidsposter er han bl.a. formand i bestyrelsen for KIT@, som er den kommunale it-chefforening.

Profil

Henrik ser arkitekturstyring, herunder lige og åben tilgængelighed af offentlige data, som en afgørende forudsætning for at fremme digitalisering i det offentlige, skabe øget konkurrence og høste gevinster. Derfor lægger han vægt på at kommunikere værdien ved arkitekturstyring og det øgede behov for it-arkitektur kompetencer i alle kommuner.

 

Ghita Thiesen

 Ghita Thiesen

Baggrund

Ghita har over 25 års erfaring med digital forvaltning og har siden 2007 som kontorchef i KL arbejdet for fælles retning for den kommunale tilgang til digitalisering, bl.a. som ansvarlig for Kommunernes It-Arkitekturråd og It-kontaktudvalget i KL. Repræsenterer kommunerne i diverse fællesoffentlige styregrupper og har et tæt samarbejde med KOMBIT. Har tidligere været ansvarlig for opbygning af digitale selvbetjeningsløsninger og tilhørende organisatoriske og kulturelle forandringer i den statslige sektor samt præget udviklingen af løsninger i EU regi.

Profil

Ghita er optaget af at sikre sammenhængende it gennem involvering af de rette kompetencer på rette tidspunkter og dyrker gode samarbejdsrelationer på tværs af de mange kompetencer og interesser, der skal forenes, når man digitaliserer i den offentlige sektor. Stiler efter økonomiske gevinster, høj kvalitet, kompleksitetsreduktion og intuitive brugeroplevelser for sagsbehandlere, borgere og virksomheder.

 

Bo Fristed

 Bo Fristed

Baggrund

Bo er involveret i en lang række projekter, som søger at fremme samarbejde og digital udvikling gennem deling af data, bl.a. Smart City aktiviteter, OS2 og Open Data DK. Som stor tilhænger af åbne data og som formand for bestyrelsen i Open Data.dk er Bo involveret i Smart City-aktiviteter knyttet til de to nationale digitaliseringsstrategier.

Profil

Når Smart City vinder frem, stiller det krav til den kommunale infrastruktur - teknisk, men også kulturelt. De kommunale IT-afdelinger skal bringes i stand til at udvide fokus til også at omfatte teknologi ”ude i byen”: ”Med den fælleskommunale rammearkitektur og øvrige initiativer i og omkring KOMBIT, er vi på vej i den rigtige retning. Vi skal holde fast i ejerskabet til systemer og data og sikre, at kommunerne og deres organisationer har kompetence til at definere fremtidens løsninger,” siger Bo. Desuden er Bo særligt interesseret i ny teknologi. Dels i forhold til at finde anvendelser, der kan skabe rationaler og nye services i kommunerne, og dels i forhold til at introducere borgerne for de teknologiske løsninger, der snart bliver en del af vores hverdag. Han arbejder derfor med droner, robotter, Augmented Reality og Virtual Reality, Google Glass m.v.

 

Signe Maria Christensen

 

Baggrund

Signe Maria Christensen har som ressourcedirektør i Københavns Kommunes Beskæftigelses- og integrationsforvaltning ansvaret for digitaliseringsområdet i forvaltningen og er med til at sætte retningen for kommunens tværgående digitaliseringsarbejde.

Signe har bred ledelseserfaring med offentlig digitalisering, bl.a. fra sin tid som afdelingschef i Social- og Ældreministeriet med ansvar for bl.a. digitalisering, dataudvikling og registeranalyser, og som kontorchef i SKAT med fokus på portefølje- og pipelinestyring af skattevæsnets IT-projekter, herunder økonomi- og ressourcestyringen af IT-projekter på tværs af Skattestyrelsen.

Signe har desuden siddet som medlem af Den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet.

Profil

Signe er optaget af at sikre, at den omfattende offentlige data bliver brugt til at understøtte en sikker drift og til at udvikle kloge og brugervenlige løsninger, som kommer både borgere, medarbejdere og virksomheder til gavn.

 

Jeppe Bøgh Andersen

Baggrund

Jeppe Bøgh Andersen har arbejdet med kommunal IT og digitalisering både i Gentofte kommune og Københavns kommune på flere poster, herunder IT-chef og ansvarlig direktør. På alle poster har Jeppes fokus været på, hvordan digitalisering kan understøtte kerneopgaven i kommunen bredt og senest specifikt på beskæftigelsesområdet.

Profil

Digitalisering handler om – ved hjælp af ny teknologi - at give medarbejderen nye ”evner” til at løse sine opgaver hurtigere og bedre. It-infrastrukturen er her helt afgørende, da den er fundament og ramme for mere borgernære løsninger og kan hæmme og fremme hvilke potentialer, der bliver realiseret.

 

 

Niels Rygaard

Niels Rygaard

Baggrund

Niels Rygaard har siden midten af 90’erne arbejdet med it og digitalisering inden for social-, ældre og handicapområdet. Hans fokus har her været ”implementering i dybden”, ”mobility”, opgør med manuelle arbejdsgange og gevinstrealisering.

Som kontorchef for It og digitalisering i Senior og Omsorg i Aalborg Kommune har Niels fokus på områdets 6500 medarbejdere, og ikke mindst hvordan digitale løsninger ved at være let tilgængelige og intuitive kan understøtte høj kvalitet i løsningen af kerneopgaverne.

Profil

Niels ser arkitekturstyring som en vigtig faktor til at styrke den offentlige digitalisering. Han ser gerne, at der kommer en kvalificeret konkurrence blandt firmaer målrettet den kommunale sektor, ligesom tilgængeligheden til offentlige data skal øges og gøres anvendelige, bl.a. for at skabe bedre sammenhænge på tværs af sektorer. Niels lægger derfor vægt på at kommunikere værdien ved fælles arkitekturstyring og behovet for it-arkitekturkompetencer i alle kommuner

 

René Lorenz

Profiltekst er på vej

 

 

 

.

Ralf Klitgaard Jensen

 Ralf Klitgaard Jensen

Baggrund

Ralf er direktør for velfærdsområderne i Stevns Kommune og har tidligere været ansat i KL i en længere årrække, senest som afdelingschef. Ralf var i sin tid i KL senest ansvarlig for arbejdet med fælleskommunale digitale strategier og handlingsplaner. Desuden var han med til at søsætte Kommunernes It-Arkitekturråd i 2011

Profil

Det er i dag en integreret del af den kommunale ledelsesopgave at arbejde med digitalisering. Den kommunale topledelse skal derfor være med til at også at sætte arkitektur på dagsordenen som en vigtig del af det at arbejde med digitalisering. Fælles arkitekturprincipper øger mulighederne for, at vi kan høste gevinsterne af nye digitale løsninger. Ralf er derfor optaget af, at arbejdet med arkitekturprincipper gøres konkret i rådets formidling, og at gevinsterne synliggøres.

 

Pia Færch

 Pia Færch

Baggrund

Pia har mange års erfaring fra arbejde med konkrete digitaliseringsprojekter på forskellige fagområder - særligt ift. borgerservice og teknik og miljøområdet.

Som kontorchef i KL’s center for Digitalisering og Teknologi har Pia fokus på at sikre løft af digitale strategier for udnyttelse af teknologiske og digitale muligheder i kommunerne. Det sker gennem ansvar for fælles kommunale digitaliseringsstrategier, samarbejde med staten og ved at indgå i og have ansvar for en lang række digitale projekter.

Profil

Pia lægger vægt på, at digitalisering skal bringe lettelser og ikke yderligere byrder for hverken borgere, den enkelte medarbejder eller forvaltning. Hun ser det som en forudsætning for at skabe effektiviseringer gennem digitalisering, at data kan deles på tværs af forvaltninger, kommuner og myndighedsniveauer. Det kræver igen vægt på standardisering.

 

Lars Vraa

 Lars Vraa

Baggrund

Lars er chefarkitekt i KOMBIT med ansvar for arkitekturspecialet, opbygning af sammenhængende arkitektur og udvikling af arkitekturmetoder og processer. Endvidere har han ansvaret for tiltrækning og fastholdelse af arkitekter. Lars har mere end 15 års erfaring med systemudvikling, it-arkitektur og ledelse fra forskellige brancher og virksomheder. Derudover er han uddannet teknikumingeniør fra Syddansk Universitet.

Profil

Lars Vraa ser arkitekturstyring, som et absolut afgørende element, hvis man ønsker at styrke den offentlige digitalisering. Han pointerer, at det kræver hårdt arbejde at finde fælles fodfæste, og at det derfor er vigtigt, at kommunerne har fora, hvor de kan samles og aftale, hvordan fremtidens kommunale it-landskab skal indkøbes, implementeres og forvaltes.

 

Rådets forberedelsesudvalg

Henrik Brix

It- og digitaliseringschef i Favrskov Kommune

 

Henrik ser arkitekturstyring, herunder lige og åben tilgængelighed af offentlige data, som en afgørende forudsætning for at fremme digitalisering i det offentlige, skabe øget konkurrence og høste gevinster.

 

Carsten Nydam-Rønved

Teamkoordinator for IT Arkitektur i Odense Kommune

Carsten Nydam-Rønved

Carsten ser arkitekturstyring som en væsentlig brik i det strategiske arbejde med bedre borgerbetjening samt en mere effektiv sammenhængende offentlig sektor. Effektiv arkitekturstyring understøtter ligeledes udnyttelse af indkøb og fremmer konkurrence.

 

Karen Rahbek

Kontorchef for Strategi og Forvaltningsrelationer i Koncern IT, Københavns Kommune

Karen er optaget af, hvordan vi får skabt sammenhæng og udnytter de fælles gevinster i den offentlige digitalisering, hvor en stigende kompleksitet i teknologier, systemer, aktører, lovgivning og den forretning, vi skal understøtte, udfordrer arbejdet. Her kan tætte samarbejder på tværs af organisationer, fælles rammer og god arkitekturstyring være med til at reducere kompleksiteten og sikre, at vi sammen skaber værdi. 

 

Lars Vraa

Chefarkitekt, KOMBIT

 Lars Vraa, KOMBIT.

Lars Vraa ser arkitekturstyring som et absolut afgørende element, hvis man ønsker at styrke den offentlige digitalisering. Han pointerer, at det kræver hårdt arbejde at finde fælles fodfæste, og at det derfor er vigtigt, at kommunerne har fora, hvor de kan samles og aftale, hvordan fremtidens kommunale it-landskab skal indkøbes, implementeres og forvaltes.

 

Ghita Thiesen

Kontorchef, IT-Arkitektur & Standarder, KL

 Ghita Thiesen, KL

Ghita er meget optaget af at opbygge gode samarbejdsrelationer på tværs af de mange kompetencer og interesser, der skal forenes, når man skal skabe bedre og billigere resultater ved hjælp af digitalisering.

 

×

Log ind