Databeskyttelse og informationssikkerhed Information om databeskyttelsesforordningen

Kommunernes brug af Facebook

Kommunerne skal være opmærksomme på de databeskyttelsesretlige regler, når de opretter kommunesider på Facebook. Her kan du læse om behovet for at indgå en databehandleraftale og en aftale om fælles dataansvar med Facebook.

Databehandleraftaler med Facebook

Når kommunen opretter en kommuneside på Facebook, er kommunen dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, der sker på siden. Og Facebook er som leverandør af Facebook-platformen som udgangspunkt databehandler for kommunen. Det betyder, at kommunerne skal indgå en databehandleraftale med Facebook - Også selvom Facebook er gratis at anvende.

Facebook har lavet et bud på en databehandleraftale for behandlingen af kommunernes data. Det er KL's vurdering, at det er tvivlsomt, om Facebooks databehandlervilkår lever op til kravene til indholdet af en databehandleraftale.

Facebook har på deres hjemmeside offentliggjort følgende databehandlervilkår: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing

Der gælder ikke nogen krav til, hvordan en databehandleraftale skal være udformet. Vilkårene for databehandling og vilkårenes henvisning til Facebooks produkt-/tjenestevilkår, herunder datapolitik, vil derfor i udgangspunktet godt kunne udgøre den databehandleraftale, som kommunerne skal indgå med Facebook.

KL har gennemgået Facebooks databehandlervilkår. Den fulde gennemgang kan du læse i dokumentet nedenfor. 

  • PDF

    KL's vurdering af Facebooks databehandlervilkår.pdf

Opsamling

Samlet set er det KL's vurdering, at det er tvivlsomt, om Facebooks databehandlervilkår lever op til kravene til indholdet af en databehandleraftale. Vilkårene har nogle indholdsmæssige mangler, men væsentligst er, at formålet med en databehandleraftale er at skabe klarhed over databehandlerens rolle og, at denne kun kan behandle oplysninger på vegne af de dataansvarlige. Aftalen skal således tydeliggøre, at databehandleren ikke selv kan definere, til hvilket formål og med hvilke midler, der skal ske behandling af personoplysninger.

KL ser, at Facebooks databehandlervilkår skaber tvivl om, hvilken rolle Facebook reelt påtager sig. Kommunerne gives som dataansvarlige reelt ikke nogen instruktionsbeføjelse, i stedet må kommunerne acceptere behandlinger og vilkår, fx i  forhold til sletning og brugen af data, som Facebook definerer. Hermed skabes der tvivl om databehandlerens rolle og forpligtelser.

Imidlertid afspejler vilkårene den reelle ansvarsfordeling mellem kommunerne og Facebook. Og Datatilsynet er i deres svar til KL´s GDPR-benspænd også enige i, at der reelt er tale om et fælles dataansvar mellem kommunerne og Facebook. Og at kommunerne derfor i stedet skal indgå en aftale om fælles dataansvar med Facebook.

KL anbefaler

KL mener, at kommunerne skal indgå en aftale om fælles dataansvar med Facebook. Datatilsynet er opmærksom på, at det kræver, at Facebook medvirker til en løsning, og Datatilsynet vil følge op på dette. KL anbefaler kommunerne at afvente Datatilsynets afklaring af, hvordan kommunerne skal få indgået en aftale om fælles dataansvar med Facebook.

Kommunerne kan undgå at skulle indgå en aftale om fælles dataansvar med Facebook. Det kræver, at kommunerne sikrer, at der ikke optræder personoplysninger på deres Facebook-side. Dette kan kommunerne gøre ved:

  • helt at undlade at lægge personoplysninger (herunder billeder af genkendelige personer) på siden. Det er ikke nok, at kommunerne har indhentet samtykke til behandlingen af personoplysningerne på kommunens side
  • lukke for indbakke-/beskedfunktionen sådan, at borgerne ikke kan skrive til kommunen via Facebook.

Datatilsynet har tidligere udtalt sig om, hvordan man sikrer, at der ikke behandles oplysninger på ens Facebook-side, som man bliver dataansvarlig for. Læs Datatilsynets afgørelse her.

Aftaler om fælles dataansvar med Facebook ift. "Indblik i side"

Når kommunerne opretter kommunesider (såkaldte "fansider" på Facebook) får kommunerne automatisk adgang til et Facebook-statistikværktøj, Facebook-Insights ("Indblik i side"). Værktøjet giver kommunen adgang til anonyme statistiske informationer om, hvem der besøger kommunens Facebook-side. EU-domstolen har vurderet, at dette betyder, at kommunen sammen med Facebook er fælles dataansvarlig for de personoplysninger, som bliver indsamlet om de besøgende på kommunens side. KL stiller sig tvivlsom heroverfor ift. den nuværende indretning af værktøjet. Det er derfor også tvivlsomt, om der er behov for, at kommunerne indgår en aftale om fælles dataansvar med Facebook.

KL's anbefaling

Det er tvivlsomt, om kommunerne ud fra den nuværende indretning af Indblik i side reelt kan siges at være fælles dataansvarlige med Facebook. Det er derfor også tvivlsomt, om der er behov for, at kommunerne indgår en aftale om fælles dataansvar med Facebook i forhold til dette værktøj.

KL vil anbefale, at kommunerne i forhold til dataansvaret for behandlingerne i Indblik i side-modulet ikke indgår en særskilt aftale om fælles dataansvar med Facebook. 

EU-dommen

Når kommuner og andre administratorer opretter fansider, giver de Facebook mulighed for at placere cookies på de besøgendes computere. Og dermed kan Facebook udarbejde statistikkerne. EU-domstolen har vurderet, at dette betyder, at kommunen sammen med Facebook er fælles dataansvarlig for de personoplysninger, som bliver indsamlet om de besøgende på kommunens side. Det skyldes, at EU-domstolen vurderer, at kommunen er med til at afgøre til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler, der foretages behandling af personoplysninger om de besøgende på kommunens side. Det fremgår af en dom fra EU-Domstolen fra 5. juni 2018. Du kan læse dommen her

Datatilsynet er kommet med en udtalelse om konsekvenserne af dommen bl.a., at sideadministratorer vil skulle indgå en aftale om fælles dataansvar med Facebook. En sådan aftale vil skulle indeholde en ansvarsfordeling med Facebook, særligt i forhold til registreredes rettigheder. Læs Datatilsynets vurdering her

Facebook har også udtalt sig om dommen og anfører, at Indblik i side har ændret sig meget siden 2011. Læs Facebooks udtalelse her.

Dommen fra EU-Domstolen forholder sig til indretningen af Facebook-Insights-værktøjet, sådan som det så ud i 2011, som Facebook også påpeger i deres udtalelse. Det fremgår af dommen, at "… oprettelsen af en fanside … indebærer, at administratoren foretager en indstilling … som har indflydelse på behandlingen af personoplysningerne med henblik på udarbejdelsen af statistikker på grundlag af besøg på fansiden. Denne administrator kan ved hjælp af de filtre, som Facebook stiller til rådighed, definere de kriterier, som statistikkerne skal udarbejdes på grundlag af, og angive de kategorier af personer, som Facebook skal indsamle personoplysninger om." (Præmis 36).

KL's vurdering

KL har været i kontakt med flere kommuner, som har fansider på Facebook. Kommunerne oplyser, at kommunerne ikke i Indblik i side-modulet kan anmode om at få vist – og dermed stille krav om at der behandles – specifikke data om de besøgende på fansiden, fx informationer om de besøgendes indkøbsadfærd. I modulet stilles kun standardoplysninger om de besøgende til rådighed for kommunen. KL stiller sig derfor tvivlsom over for, om kommunerne ud fra den nuværende indretning af Indblik i side reelt kan siges at være fælles dataansvarlige med Facebook. KL er derfor også tvivlende over for, om der er behov for, at kommunerne indgår en aftale om fælles dataansvar med Facebook i forhold til dette værktøj.

Facebook har udarbejdet en aftaletekst om dataansvaret, som kommunerne automatisk er omfattet af, når de opretter en kommuneside. Af aftaleteksten fremgår det, at Facebook påtager sig hovedansvaret for behandlingen af de statistiske data, bla. ansvaret for registreredes rettigheder, herunder oplysningspligten, og ansvaret for behandlingssikkerhed. Og at Facebook vil gøre hovedindholdet af aftaleteksten tilgængeligt for de besøgende. Læs Facebooks aftaletekst her

KL vil anbefale, at kommunerne i forhold til dataansvaret for behandlingerne i Indblik i side-modulet ikke indgår en særskilt aftale om fælles dataansvar med Facebook. Kommunerne kan evt. henvise til Facebooks aftaletekst.

×

Log ind