29. marts 2019

Fælles udmelding om mulighederne for fleksibilitet i brug af hjælpere for børn med nedsat funktionsevne

KL, Danske Regioner, Undervisningsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet samt Børne- og Socialministeriet har udarbejdet en fælles udmelding om, hvilke muligheder der er for at skabe en fleksibel tilrettelæggelse af indsatser på tværs af forvaltninger og sektorer i kommuner og regioner, når et barn har behov for hjælpere både i skolen, i fritiden og i hjemmet.

Mulighederne for fleksibilitet i brug af hjælpere for børn med nedsat funktionsevne

I betænkningen til beslutningsforslag B 143 om forenkling af hjælpen til børn med handicap, afgivet den 27. maj 2016, gav et flertal i Folketinget opbakning til regeringens forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle undersøge mulighederne for at skabe bedre sammenhæng i indsatsen over for børn med handicap og deres familie.

En arbejdsgruppe blev nedsat med følgende deltagere: Børne- og Socialministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Undervisningsministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL. Arbejdsgruppen fik til opgave at afdække udfordringer med koordinering af indsatserne, afdække eksempler på gode og sammenhængende indsatser samt at fremsætte konkrete løsningsforslag, der kan understøtte mere sammenhængende indsatser på området.

Resultaterne af arbejdsgruppens arbejde blev offentliggjort den 23. juni 2017. Arbejdsgruppen konkluderede, at de udfordringer, forældre og andre centrale aktører typisk oplever i forhold til sammenhæng og fleksibilitet i hjælpen, kan samles under to overordnede overskrifter:

  1. Manglende sammenhæng i indsatser, som går på tværs af forvaltninger og/eller sektorer
  2. Manglende fleksibilitet i brugen af hjælpere

For begge udfordringer gælder det, at arbejdsgruppen ikke identificerede lovgivningsmæssige barrierer for, at der gennem lokale, organisatoriske omlægninger kan skabes mere sammenhængende, bedre koordinerede og mere fleksible indsatser, som kan imødekomme de forskellige aspekter ved udfordringen. Afdækningen af udfordringerne pegede på, at de primært er begrundet i lokale organisatoriske forhold hos kommunale og regionale myndigheder.

For at tydeliggøre mulighederne indenfor den gældende lovgivning har KL, Danske Regioner, Undervisningsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet samt Børne- og Socialministeriet udarbejdet en fælles udmelding om, hvilke muligheder der er for at skabe en fleksibel tilrettelæggelse af indsatser på tværs af forvaltninger og sektorer i kommuner og regioner, når et barn har behov for hjælpere både i skolen, i fritiden og i hjemmet, herunder når barnet evt. har behov for respirationsbehandling.

Danske Handicaporganisationer og Muskelsvindsfonden har været inddraget i udarbejdelsen i udmeldingen. Udmeldingen er alene til inspiration og vejledning, og medfører ikke nye eller ændrede krav til kommuner og regioner, udover hvad parterne allerede er forpligtet til indenfor gældende lovgivning.

Udmeldingen kan downloades herunder:

  • PDF

    Fælles udmelding om mulighederne for fleksibilitet i brug af hjælpere for børn med nedsat funktionsevne