10. februar 2020

Pulje til styrket omsorg og nærvær i ældreplejen

Som led i finanslovsaftalen blev aftalepartierne enige om at tilføre 125 mio. kr. årligt til styrket omsorg og nærvær i ældreplejen. I 2020 og 2021 afsættes midlerne som en ansøgningspulje, kommunerne kan søge til målrettede forsøg. Puljen forventes offentliggjort i starten af marts med ansøgningsfrist primo maj.

Innovative veje til styrket omsorg og nærvær

I finanslovsaftalen 2020 mellem regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet blev partierne enige om at tilføre 125 mio. kr. årligt til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen, herunder veje til at reducere unødvendige dokumentationskrav og dermed frigøre tid til den enkelte ældre.

I 2020 og 2021 afsættes midlerne som en ansøgningspulje, kommunerne kan søge til målrettede forsøg. Formålet med ansøgningspuljen er at udvikle og afprøve nye innovative veje til at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen. Som en integreret del af projekterne, skal der ses på veje til at reducere unødvendige dokumentationskrav og dermed frigøre mere tid til den enkelte ældre. Projekterne skal tage afsæt i ét eller flere af de syv temaer i kommunernes værdighedspolitikker.

Med innovative veje lægges der vægt på, at der i projekterne anvendes metoder og tilgange, der løser udfordringer på nye måder. Det kan fx være gennem udvikling eller videreudvikling af indsatser med fokus på og inddragelse af borgere og medarbejdere eller ved at anvende forskellige innovationstilgange. Se eventuelt Center for Offentlig Innovations hjemmeside for inspiration.

Projekterne skal arbejde med en eller flere konkrete udfordringer inden for puljens formål og have potentiale til at skabe forandringer i praksis. Projekterne kan bygge på erfaringer fra egen kommune, andre kommuner, andre sektorer, andre aktører på ældreområdet eller fra udlandet. Det kan eksempelvis være projekter, der afprøver forsøg med bedre arbejdstilrettelæggelse, der fx kan understøtte den enkelte borgers døgnrytme, pårørendevejlederfunktion, sikring af kompetencer i forhold til en værdig død, omsorgsbesøg eller tryghedsopkald.

Puljen forventes offentliggjort primo marts 2020

Puljen til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen administreres af Sundhedsstyrelsen. Det forventes, at puljen offentliggøres i starten af marts 2020 med forventet ansøgningsfrist primo maj.

Ansøgningspuljen er på i alt 245 mio. kr. (122,5 mio. kr. i 2020 og 122,5 mio. kr. 2021) og tildeles i én ansøgningsrunde.

Der forventes som minimum at blive tildelt midler til 10 projekter, og det ansøgte beløb til projekter skal mindst være 5 mio. kr.  

Hovedansøger i puljen skal være en kommune. Kommuner kan søge selvstændigt, i samarbejde med flere kommuner eller i samarbejde med andre relevante parter, fx civilsamfund, region, interessenter på ældreområdet eller private aktører. Et samarbejde med flere parter kan eksempelvis være med til at øge udbredelsen og sikre den efterfølgende forankring.

Puljen forventes udmøntet ultimo juni 2020, og midlerne kan anvendes frem til 31. december 2021.

Der vil i projektperioden være krav om deltagelse i netværksmøder, og der vil løbende være fokus på at sprede erfaringer og viden til relevante aktører.

Sundhedsstyrelsen kan først besvare konkrete spørgsmål om puljen, når den er offentliggjort. Puljen vil blive annonceret i Sundhedsstyrelsens nyhedsbrev, som man kan abonnere på, og puljemateriale vil kunne findes på puljens hjemmeside