15. august 2022

De nye sundhedsklynger er trådt i kraft: Bliv klogere på arbejdet i klyngerne i KL’s inspirationsmateriale, nyt notat om økonomien og nye datapakker

Lov om sundhedsklynger trådte i kraft den 1. juli og snart skal klyngerne holde deres første møder. Men hvad skal klyngerne tage fat om? Og hvorfor er de vigtige for udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen? Bliv klogere i KL’s håndbog om sundhedsklynger og KL’s inspirationskatalog, der netop er opdateret. Se også Sundhedsdatastyrelsens nye datapakker og nyt notat om udmøntningen af de fælles midler til klyngerne.

Rammerne for sundhedsklyngerne

Bekendtgørelse om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsaftaler blev den 24. juni 2022 sendt i høring. Den nye struktur og organisering på sundhedsområdet skal give sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer og skabe nogle fora for at drive nye projekter og omstilling af måder, vi tænker behandling på. KL’s håndbog for sundhedsklynger er opdateret i overensstemmelse med lov om sundhedsklynger og giver et overskueligt overblik over rammerne for klyngerne. Bekendtgørelsen er i høring frem til midt august og forventes klar til september.

 KL forventer, at Sundhedsstyrelsen udsender opdaterede vejledninger om hhv. sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsaftaler samt om praksisplaner i løbet af efteråret.

 

Inspiration til temaer i sundhedsklyngerne

Sundhedsklyngernes dagsordener afklares som udgangspunkt i deres formandskab og afhænger af lokale forhold og problemstillinger, som klyngen lokalt ønsker at sætte fokus på.

 I KL’s håndbog kan findes små eksempler på emner, som kan tages op i klyngen. KL har derudover udarbejdet et helt inspirationskatalog, der kan inspirere til og give eksempler på udfordringer og problemstillinger, der kan adresseres.

 Kataloget er fyldt med gode eksempler på tværsektorielle indsatser, som man med fordel kan lade sig inspirere af. I Region Hovedstaden er fx indført, at hospitalet for en afgrænset målgruppe beholder behandlingsansvaret i 72 timer efter udskrivelse. Inspirationskataloget er netop opdateret – bl.a. med et nyt afsnit om mulige klyngeinitiativer inden for forebyggelse og social ulighed i sundhed.

 

Datapakker fra Sundhedsdatastyrelsen er klar

Sundhedsdatastyrelsen nu udarbejdet første datapakke til sundhedsklyngerne. Pakken indeholder data vedr. populationsoverblik, de sårbare ældre, kroniker- og psykiatriområdet.

 Find datapakken her: Datapakker til sundhedsklyngerne (esundhed.dk)

På længere sigt skal sundhedsklyngernes databehov indtænkes i udviklingen af eksisterende datadelingsværktøj f.eks. ”Data på Tværs”.

Fælles udviklingsmidler til sundhedsklyngerne

Der er i 2022 afsat 80 mio. kr. fra centralt hold til opstart af samarbejdet i sundhedsklyngerne. 40 mio. kr. tilfalder kommunerne, og de resterende 40 mio. kr. tilfalder regionerne. Pengene skal understøtte klyngerne som en drivende kraft for styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling til det nære sundhedsvæsen gennem bl.a. udvikling af konkrete indsatser.

 Sundhedsministeriet, KL og Danske Regioner er enige om, at midlerne skal anvendes til udviklingsinitiativer, og ikke i udgangspunktet sekretariatsbetjening eller drift. Det er aftalt, at kommuner hhv. regioner under ét fordeler hver 40 mio. kr. til sundhedsklyngerne efter indbyggertal i 2022. Læs mere i notat om økonomien i klyngerne i 2022 her.

×

Log ind