11. marts 2021

Specialuddannelse i borgernær sygepleje styrker sygeplejerskernes evne til at koordinere komplekse patient-forløb

KL evaluering viser, at specialuddannelsen i borgernær sygepleje ruster sygeplejerskerne til at håndtere den stigende kliniske og organisatoriske kompleksitet i den kommunale sygepleje.

Evaluering af Specialuddannelse i borgernær sygepleje - resultater fra 2020

Borgerne udskrives tidligere fra sygehus, har flere kroniske sygdomme, et stort indtag af forskellig medicin og komplekse forløb præget af uforudsigelighed. Det stiller nye krav til de kommunalt ansatte sygeplejersker, og specialuddannelsen i borgernær sygepleje har bidraget til det kompetenceløft, som kommunerne har efterspurgt.

Evalueringen viser overordnet, at:

  • Sygeplejerskerne er styrket i deres kliniske beslutningstagen og i den koordinerende rolle i komplekse patientforløb, fx om den ældre medicinske patient.
  • Sygeplejerskerne i højere grad er blevet i stand til at fokusere på kvalitetsforbedringer og patientsikkerhed.
  • Sygeplejerskerne har opnået en skærpet opmærksomhed på samarbejdet med andre aktører i sundhedsvæsenet, herunder hvilke gavnlige effekter, det har i borgerforløb, når koordineringen fungerer på tværs af sektorer.

Uddannelsen blev til i et samarbejde mellem KL, Danske Regioner, PLO og Danske Professionshøjskoler. Den varer et år og består af 28 ugers intern klinik, 6 ugers ekstern klinik og 6 ugers teoriundervisning.

I november 2019 dimitterede første hold bestående af omkring 100 kursister fra uddannelsen. Evalueringen er baseret på erfaringerne fra dette hold via interviews med kursister, vejledere, ledere/fagchefer og direktører for sundhedsområdet i fem kommuner samt med fem respondenter fra regioner og almen praksis.

På trods af det store løft, som uddannelsen giver til opgavevaretagelsen i kommunerne, viser evalueringen også, at specialuddannelsen i borgernær sygepleje desværre kan være vanskelig for kommunerne at prioritere i forhold til økonomi og medarbejderressourcer.

Hele evalueringen kan findes herunder