23. marts 2021

Opdateret vejledning fra Sundhedsstyrelsen til organisering af indsatsen for patienter med langvarige symptomer efter COVID-19

Sundhedsstyrelsen har den 15. marts 2021 offentliggjort en opdateret vejledning for organisering af indsatsen for patienter med langvarige symptomer eller senfølger efter COVID-19. Den første version blev offentliggjort den 4. november 2020.

I anden version af vejledningen for organisering af indsatsen for patienter med langvarige symptomer eller senfølger efter COVID-19 er der følgende ændringer:

  • Anbefalingerne er suppleret med en systematisk litteraturgennemgang og der er tilføjet et afsnit om videns grundlag
  • Begrebsafklaring og definition af senfølger er revideret og nuanceret
  • Der er tilføjet et afsnit om visitation til de regionale tilbud
  • Det er præciseret at langvarige og/eller alvorlige symptomer der giver mistanke om sygdom fra et enkelt organsystem, bør håndteres i det relevante organspecifikke speciale
  • Systematisk videns opsamling og registrering i hhv. region og kommune er revideret
  • Afsnit om faglige indsatser er opdateret og flyttet til bilag.

 Anbefalingerne kan ses her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Senfoelger-efter-COVID-19

 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger er udarbejdet med bidrag fra en følgegruppe bestående af repræsentanter fra en række faglige selskaber og faggrupper fra forskellige specialer og dele af sundhedsvæsenet. KL og to kommunale repræsentanter har også indgået i dette arbejde.

 

De kommunale erfaringer ift. rehabilitering af langvarige symptomer eller senfølger efter COVID-19 er fortsat få. De fleste kommuner har, bortset fra de større kommuner, indtil videre ikke fået mange henvisninger. Dog har kommunerne oplevet et stigende antal henvisninger de seneste måneder. KL følger udviklingen og vil fortsætte dialogen med Sundhedsstyrelsen om, hvordan man tydeliggøre henvisningskriterierne særligt fra almen praksis til kommunerne.