24. juni 2020

Inspiration til gode indsatser i ældreplejen

Vil du gerne udvikle ældreplejen, og har du brug for inspiration til hvordan? Så læs KL's nye inspirationskatalog, der indeholder gode eksempler på, hvordan kommunerne i dag arbejder med at understøtte et godt og selvstændigt ældreliv!

 

I KL vil vi gerne være med til at understøtte udviklingen af fremtidens ældrepleje. Derfor lancerede KL’s Sundheds- og Ældreudvalg i 2019 debatoplægget ’Hvad er et godt ældreliv?’, der blev afsættet for en række spændende og givende politiske drøftelser med kollegaer i kommunalbestyrelserne og andre interessenter rundt omkring i landet.

På debatmøderne fik udvalget indblik i mange af de gode initiativer, kommunerne har sat i gang for at skabe de bedst mulige rammer for et godt og selvstændigt ældreliv. Og det er på denne baggrund, at udvalget nu udgiver inspirationskataloget ”Veje til et selvstændigt ældreliv”.

Kataloget indeholder både nogle af de idéer og indsatser, som udvalget blev introduceret for på debatmøderne og på besøg i en række kommuner, og indsatser, som KL har researchet sig frem til som led i planlægningen af KL’s årlige konferencer. Indsatser som forhåbentlig kan være med til at inspirere til en fortsat udvikling af den kommunale ældrepleje.

Fokus på livssituationer

I inspirationskataloget sætter KL fokus på nogle af de forskellige livssituationer, der kan opstå i alderdommen, og giver eksempler på, hvordan kommunerne i dag arbejder med at understøtte ældre i at fastholde en aktiv og selvstændig hverdag i situationer som disse.

Inspirationskataloget er således bygget op omkring følgende fem livssituationer, der kan være i et ældreliv:

  1. Starten på seniorlivet
  2. Når sygdom rammer
  3. Tab af ægtefælle
  4. Fra egen bolig til plejebolig
  5. Den sidste tid

For hver livssituation præsenteres en række kommunale eksempler, der illustrerer, hvordan kommunerne i samarbejde med fx civilsamfund og pårørende kan yde en ældrepleje, som giver borgerne nærvær, omsorg og selvstændighed i hverdagen.

Webinar-række i efteråret

For at sikre videndeling og spredning af de gode idéer afholder KL også en webinar-række i efteråret med afsæt i inspirationskataloget. Webinar-rækken kommer til at bestå af fem webinarer, der hver dykker ned i én af de livssituationer, der behandles i kataloget.

På hvert webinar inviteres en fagperson ind for at holde et fagligt oplæg, som er relevant for den pågældende livssituation. Derudover vil det være muligt at høre oplæg om nogle af de cases, der indgår i kataloget, ligesom der vil være mulighed at stille opklare spørgsmål til indsatserne.

KL åbner for tilmeldingen til webinar-rækken i august.

  • PDF

    Veje til et selvstændigt ældreliv.pdf