13. august 2020

Når mennesker med handicap bliver ældre – fra specialiserede tilbud til tilbud på ældreområdet

Brønderslev Kommune har gennem flere år arbejdet med at rumme ældre borgere med fysiske og kognitive handicap i tilbud på ældreområdet. Hvordan er det lykkedes? Hvornår er der ikke længere behov for et specialiseret tilbud? Og hvilke spørgsmål er vigtige at stille i denne proces? Det kan du høre mere om på KL’s Ældrekonference 2020.

Den gennemsnitlige levealder er stigende i hele samfundet, men særligt for borgere med fysiske og kognitive handicap er levealderen steget betydeligt. Det er selvfølgelig positivt.

Parallelt med den stigende levealder ændres borgernes pleje- og omsorgsbehov dog også, fx er demens almindeligt allerede fra 40 års-alderen for nogle grupper med kognitive funktionsnedsættelser (fx Downs). Det er derfor vigtigt løbende at følge udviklingen og justere indsatserne til borgerne, så borgere med fysiske og kognitive handicap modtager tilbud, som imødekommer deres aktuelle behov – også i alderdommen.

Gode erfaringer fra Brønderslev Kommune

Ældre og mennesker med handicap betragtes sædvanligvis som to adskilte grupper. I Brønderslev Kommune har man dog gennem flere arbejdet med at rumme borgere med nedsat funktionsevne i tilbud på ældreområdet.

Tilgangen går blandt andet ud på, at fagpersonalet tidligt går i dialog med borgerne og de pårørende om ændringer i støttebehovet. Erfaringen er, at borgerne på den måde får mulighed for at vænne sig til tanken om at flytte – fx fra et botilbud til et plejehjem – som følge af aldersbetingede ændringer i støttebehovet.

Du kan høre meget mere om indsatsen i Brønderslev på KL’s Ældrekonference den 29. september 2020., hvor Karen Vraa Jensen, leder af visitationen på det specialiserede område, og Ellen Lykke, chef for visitationen, kommer og fortæller om deres erfaringer med at understøtte en god overgang fra tilbud på det specialiserede voksenområde til tilbud på ældreområdet.

KL sætter fokus på ”Anderledes Ældreliv”

Temaet for dette års ældrekonference er anderledes ældreliv. Alle mennesker er forskellige – også i alderdommen. Vi har forskellige ønsker til livet, og vi kommer med forskellige udfordringer og behov i hverdagen. På konferencen stiller vi derfor skarpt på, hvordan kommunernes tilbud på ældreområdet kan rumme denne mangfoldighed.

Hvordan imødekommer og håndterer vi bedst ældre med anderledes behov? Fx socialt udsatte ældre, ældre med anden etnisk herkomst og ældre med handicap. Hvilke kompetencer skal der til? Og hvad har corona-krisen betydet for netop disse ældregrupper? Det er blot nogle af de spørgsmål, vi kommer omkring på konferencen.  

Tilmelding

Som følge af udbruddet af COVID-19 har KL stor fokus på sikkerheden. Arrangementet vil derfor blive afholdt under sundhedsmæssigt forsvarlige rammer, der lever op til myndighedernes retningslinjer. Det betyder bl.a., at der i år udbydes et begrænset antal billetter til konferencen. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Arrangement

Konferencer og messer KL's Ældrekonference 2021