24. september 2019

Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (BPA)

KL har afgivet et foreløbigt høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Sikring af borgernes retsstilling ved indgåelse af aftaler med foreninger og private virksomheder om overdragelse af arbejdsgiveropgaven i ordninger efter §§ 95 og 96 i lov om social service m.v.)

En forbedring af BPA-borgeres retsstilling

Social- og Indenrigsministeriet har sendt et udkast til ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn i høring den 27. august 2019. Se udkastet her.

Lovforslaget handler om borgeres og nærtståendes retsstilling i hjælperordninger efter servicelovens §§ 95 og 96 (kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA)), når borgere eller nærtstående indgår aftale om overdragelse af arbejdsgiveropgaven til foreninger og private virksomheder i hjælperordninger.

Formålet med lovforslaget er to-delt:

  1. For det første at sikre, at modtagere af kontant tilskud eller BPA, som har overdraget deres arbejdsgiveransvar til en forening/privat virksomhed ikke vil være bundet af deres aftale med foreningen eller den private virksomhed, hvis foreningen eller den private virksomhed på tidspunktet for aftalens indgåelse ikke havde gjort borgeren bekendt med, at de ikke var godkendt af socialtilsynet, idet godkendelsen er nødvendig for, at kommunalbestyrelsen kan udbetale tilskuddet til foreningen eller den private virksomhed.
  2. For det andet at forpligte socialtilsynene til at oprette og løbende opdatere en offentligt tilgængelig oversigt over foreninger og private virksomheder, som er godkendt til at varetage arbejdsgiverfunktionen i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter servicelovens §§ 95 og 96.

KL har afgivet et foreløbigt høringssvar, som er vedlagt nedenfor.

Såfremt lovforslaget vedtages i Folketinget forventes det at træde i kraft 1. januar 2020.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    KL's høringssvar vedr. ændringer af servicelovens §§ 95-96 mv.