02. maj 2019

Analyse af ankesystemet på det specialiserede socialområde

I økonomiaftalen for 2018 blev det aftalt mellem regeringen og KL, at der skal ske en afdækning af udviklingen i Ankestyrelsens praksis på det specialiserede socialområde med henblik på at analysere Ankestyrelsens afgørelsers betydning for kommunernes styringsrum. Analysearbejdet er nu afsluttet og analysen er offentliggjort.

Hvad viser analysen?

Analysens konklusioner er følgende:

 1. Analysen viser et højt og et marginalt stigende niveau for krav til dokumentation i sagerne vedrørende servicelovens §§ 41, 85, 96 og 107. Dette ses ikke at gøre sig gældende for sager vedrørende § 58.
 2. Analysen viser et højt niveau af inddragelse af ekspertvurderinger, men ikke et stigende krav fra Ankestyrelsen hertil. Derimod ses et stigende krav til inddragelse af øvrige fagfolk i kommunen.
 3. Der ses en stigning i sager, hvor kommunen træffer afgørelse om § 85 i egen bolig frem for et midlertidigt botilbud efter § 107 med begrundelse i et ”ressourceperspektiv”, men som afvises i Ankestyrelsen pga. mangelfuld begrundelse.

Hvad mener KL?

Det er naturligvis vigtigt, at dokumentere en sag tilstrækkeligt til at kunne træffe en afgørelse. Men vi skal fortsat have stærkt fokus på at der er tale om den nødvendige dokumentation og ikke bare mere dokumentation. Vi risikerer at spilde tiden på dokumentation, i stedet for at have fokus på, hvordan vi bedst hjælper borgere.

Det er positivt at Ankestyrelsen har oprustet deres indsats de senere år og går mere aktivt ud og yder rådgivning og vejledning til kommunerne. Men vi må samtidig erkende, at der desværre er flere og flere borgere, der har brug for kommunens hjælp, og de økonomiske rammer er meget stramme. Det ligger et stort pres på sagsbehandlingen.

Analysen viser, at uklarheder i lovgivningen kan gøre det vanskeligt for kommunerne at vurdere og begrunde, hvornår en borger kan visiteres til en rehabiliterende indsats i eget hjem fremfor til en plads i et botilbud. KL er derfor glade for at Børne- og Socialministeriet er i gang med en præcisering af snitflader mellem bevilling af bostøtte og botilbud (servicelovens §§ 85 og 107) for herved at sikre bedre muligheder for, at kommunerne kan arbejde rehabiliterende.

Det gode samarbejde mellem borger og kommune er helt afgørende. Det understøtter børne- og socialministerens danmarkskort over omgørelsesprocenter desværre ikke. Vi har derfor brug for, at der skabes et mere nuanceret billede af kommunernes sagsbehandling.

Derfor er det positivt, at Børne- og socialministeren og KL er i dialog om en mere målrettet og nuanceret kommunikation om kvaliteten af den kommunale sagsbehandling, herunder med fokus på at udarbejde centrale nøgletal om børne- og sociale klagesager, som kan fungere som et supplement til danmarkskortet over omgørelsesprocenter.

Hvad sker der fremadrettet?

Som opfølgning på arbejdet med afdækningen af Ankestyrelsens praksis blev KL og regeringen i økonomiaftalen for 2019 enige om at sætte en række initiativer i gang vedr. Ankestyrelsens og kommunernes praksis og samarbejde på det specialiserede socialområde.

Tiltagene er følgende:

 • KL og Ankestyrelsen har nedsat et fælles dialogforum, som skal styrke samarbejdet og dialogen mellem styrelsen og kommunerne
 • Ankestyrelsen er i gang med flere tiltag:
  1. Data om årsager til omgørelse: Ankestyrelsen har udarbejdet en ny mere præcis registrering af årsager til hjemvisning, ophævelse eller ændring af en sag. Implementeres i foråret 2019.
  2. Forbedring af ankeskemaet: Ankestyrelsens ankeskema forbedres, så det bliver tydeligere for kommunerne, hvilke dokumenter, de skal medsende i en klagesag. Forventes afsluttet i foråret 2019.
  3. Styrket vejledning til og dialog med kommunerne: Ankestyrelsen er i samarbejde med kommunerne i gang med at styrke sin vejledningsindsats og dialog med kommunerne gennem fx udvikling af digitale løsninger (webinarer), tilbud om kvalitetsmålingsværktøjer, kurser, længerevarende forløb og læringsteams mv.
 • Børne- og Socialministeriet og KL har sat et arbejde i gang med henblik på at styrke grundlaget for en målrettet og nuanceret kommunikation om kvaliteten af den kommunale sagsbehandling, herunder med fokus på at udarbejde centrale nøgletal om børne- og sociale klagesager.
 • Børne- og Socialministeriet er i gang med en afdækning af veje (styrket vejledning og/eller præciseringer af reglerne) til at skabe klarere målgruppeafgrænsninger mellem servicelovens §§ 85 og 107 for herved at sikre bedre muligheder for, at kommunerne kan arbejde rehabiliterende og med udgangspunkt i, at borgeren skal modtage den mindst indgribende indsats. 
 • Kommunerne arbejder videre med at forbedre sagsbehandlingen, herunder gennem øget fokus på at styrke begrundelserne i kommunale afgørelser og øget systematik i arbejdsgangene, når klagesager skal genvurderes og sendes til Ankestyrelsen.

Link til analysen af Ankestyrelsens praksis

 • LINK

  Link til analyse af Ankestyrelsens praksis