28. februar 2019

KL's Rusmiddelkonference 2019 - Der er nu åbnet for tilmelding!

Så er der åbnet op for tilmelding til KL's Rusmiddelkonference. Konferencen afholdes på Hotel Nyborg Strand og titlen for årets konference er "Rusmiddelområdet - helhedsorientering som kvalitet".

På konferencen den 8. oktober 2019 - kommer vi til at berøre svære emner som borgere med både en psykisk lidelse og et rusmiddelproblem, ulighed i sundhed for udsatte samt børn og unge i bl.a. rusmiddelfamilier.

Det er den helhedsorienterede indsats over for borgere med komplekse rusmiddelproblemer, der er på dagsordenen, når KL afholder rusmiddelkonference på Hotel Nyborg Strand. Deltagerne skal både pege på de udfordringer, der er og komme med mulige løsningsforslag.

Ansvars- og opgavefordelingen i forhold til borgere med både en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem har været drøftet gentagende gange i de seneste år. Desværre er der fortsat mange, som falder mellem de berømte 2 stole. Der er derfor behov for en drøftelse af, hvorledes der kan etableres en struktur, som i højere grad hjælper målgruppen.

Der er stor ulighed i sundhed i forhold til levering af sundhedsydelser til udsatte borgere. Et forskningsprojekt fra bl.a. Center for Rusmiddelforskning viser, at borgere med de tungeste problemstillinger også er den målgruppe, der modtager mindst hjælp. Der er derfor behov for at se på den måde systemerne er indrettet, og på hvilke forandringer, der er brug for, så udsatte borgere med multiple problemstillinger kan modtage de sundhedsydelser de har ret til og som resten af befolkningen får. På konferencen vil der være både visuel og live debat med brugere og centrale aktører, der arbejder med sundhedsydelser til de mest udsatte.

På konferencens tredje tema vil vi sætte fokus på børn og unge og på hvordan en helhedsorienteret indsats over for børn i rusmiddelfamilier, samt den betydelig gruppe af unge, som visiteres til et FGU-forløb, kan blive bedre. Der vil være oplæg både fra forskellige kommuner, der har arbejdet målrettet med en systematisk og helhedsorienteret indsats samt fra forskellige aktører, som arbejder med familier og unge.

Som beskrevet, er konferencen opdelt i tre forskellige, men dog sammenhængende, temaer. I hvert tema vil der således være faglige oplæg efterfulgt af en dialog mellem oplægsholderne i forhold til en uddybning og diskussion af de forskellige løsningsforslag.

Endelig vil der også være mulighed for at høre, hvordan man med succes har organiseret sig i Norge, ligesom der vil være oplæg fra både region og kommune, som kan perspektivere en eventuel ny måde at gøre tingene på.

Vi glæder os til at byde jer alle velkommen til en spændende dag den 8. oktober 2019 på Hotel Nyborg Strand.