20. april 2022

Kommunernes Klimakort – få overblik over kommunernes grønne cases

Den grønne omstilling kræver i nogle tilfælde økonomiske prioriteringer, og dertil spiller videndeling mellem kommunerne en vigtig rolle, så de mest omkostningseffektive tiltag kan forankres bredt i hele den kommunale forvaltning. Klimakortet er et initiativ på tværs af den kommunale sektor med 278 kommunale klimaindsatser til at understøtte videndelingen. Få indblik i den nye platform og bliv klogere på de kommunale klimaindsatser fra Kommunernes Klimakort.

Den grønne omstilling kalder på videndeling

Der er tryk på den grønne omstilling i kommunerne, hvor klimaindsatser berører opgaveløsningen i hele den kommunale forvaltning, lige fra drift af bygninger til indkøb af gulerødder. Kommunernes ambitioner i den grønne omstilling understøttes af, at 94 kommuner er med i DK2020, der forpligter kommunerne til at opnå klimaneutralitet senest i 2050.

Derfor ligger der et pres på kommunerne for at realisere klimamålene og samtidig levere en høj service til borgerne på velfærdsområderne. I den proces spiller vidensdeling mellem kommunerne en afgørende rolle, så de mest effektfulde og omkostningseffektive grønne indsatser igangsættes og skaleres på tværs af kommunerne.

KL har derfor udviklet en ny, interaktiv platform under navnet, Kommunernes Klimakort. Platformen har til formål at styrke videndeling inden for den grønne omstilling på alle kommunale fagområder. På nuværende tidspunkt indeholder platformen 278 cases, klimaindsatser og klimahandleplaner på tværs af 98 kommuner og de 5 KKR-regioner, hvor indsatserne kan filtreres og sorteres alt efter formål og interesse.

Brug værktøjet - del klimacases til inspiration for andre

Den grønne omstilling er i konstant udvikling, og af den grund er det gjort muligt, at kommunerne selv kan oprette klimacases til inspiration for andre kommuner. Du kan som kommune selv oprette de gode eksempler og cases, som I er stolte af. Se nedenfor en kort brugerguide til værktøjet:

Klima og økonomi går hånd i hånd

Kommunerne kommer til at opleve mange af de samme konsekvenser af klimaforandringerne, og derfor er der en økonomisk kalkule i at understøtte kommunerne i at dele erfaringer og udvikle løsninger i fællesskab i stedet for at kommunerne arbejder i hver deres spor.

Til at understøtte en grøn omstilling med fokus på den økonomiske bundlinje udviklede KL i 2021 ’Den Grønne Idébank’, der indeholder ca. 60 kommunale råderumsforslag, der har både et økonomisk og klimamæssigt potentiale. Forslagene fra Den Grønne Idébank er også med på Kommunernes Klimakort, og du finder dem ved at klikke på filteret for Den Grønne Idébank.

Indsatser med fokus på disse to bundlinjer kan bl.a. omfatte energieffektivisering, kørselsoptimering, grønne indkøb m.fl. – se eksempler i nedenstående tekstboks.

4 cases fra Kommunernes Klimakort med både økonomisk og grønt potentiale

  1. Ansvarlige indkøb – genbrugt arbejdstøj

Ved at skrive leverance af genbrugstøj til ca. hver 10. medarbejder sparer Høje Taastrup Kommune penge på indkøb, og der bidrages til en vandbesparelse i tekstilproduktionen på omkring 10 millioner liter – svarende til at fylde en svømmehal 4 gange.

  1. Omstilling af bilflåden

En optimeret styring og drift af eksisterende bilflåde ved registrering af kørsel via GPS, logistikplanlægning, optimeret indkøb og TCO-beregning sparer Albertslund for 350.000 kr. årligt.

  1. Energieffektive bygninger

Et særligt fokus på at gøre kommunens bygninger mere energieffektive, bl.a. ved at skabe et bedre datagrundlag for energiforbruget gennem køb af energisoftware sparer Ishøj Kommune for mindst 500.000 kr. årligt

  1. ESCO-renovering af det samlede gadelysanlæg

Reducering af CO2-emissioner ved at erstatte den gamle gadebelysning til modeller som er mere energieffektive. Middelfart Kommune har primo 2017 reduceret CO2-udslippet fra det samlede gadelysanlæg med 75 procent. Økonomien bag moderniseringen af lysanlægget går i nul - energibesparelserne betaler arbejdet.

De grønne løsninger kan findes på tværs af fagområder

Kommunernes Klimakort indeholder alt fra små, lokale partnerskaber til større, tværkommunale samarbejder. Dette omfatter både pilotprojekter, men også initiativer der allerede er fuldt implementeret.

Traditionelt set har klimadagsordenen været forankret i de tekniske forvaltninger, og de fleste cases i Kommunernes Klimakort berør også dette område, jf. figur 1. Der ses dog en tendens til, at den grønne omstilling i højere grad er forankret bredt i hele den kommunale forvaltning. Der kan derfor med fordel også kigges på tværs af fagområder, når der skal findes inspiration til omkostningseffektive klimaløsninger.

I økonomifunktionen er der fx efterspørgsel efter klimabudgetter, mens der på daginstitutioner og skoler kan være et fokus på mere klimavenlige kantineordninger.

Denne bredere forankring af klimadagsordenen understøttes af data fra Kommunernes Klimakort, hvor flere indsatser udspringer fra eller berører andre områder end Teknik og Miljø - fx berører en tredjedel af forslagene økonomi- og administrationsområdet, jf. figur 1. Forslag herfra kan bl.a. omhandle optimering af medarbejdernes printeradfærd, indkøb af mere bæredygtige IT-udstyr samt digitalisering af manuelle opgaver, der mindsker papirforbruget.

Figur 1. Kommunernes Klimakort – fordelt på fagområder*

 

Kilde: Kommunernes Klimakort. *Den samlede procent summerer til over 100%, da et forslag kan omfatte flere fagområder.

3 gode råd til arbejdet med Kommunernes Klimakort

  1. Anvend filtrene: Kommunernes Klimakort kan både bruges til at skabe det store overblik eller få inspiration til mere specifikke områder. Indsatserne kan opdeles gennem 8 forskellige filtre. Dette inkluderer bl.a. 12 klimatemaer, 10 fagområder og 15 specifikke metoder.
  2. Grib fat i de angivne kontaktpersoner: Til hver af de 278 initiativer i Kommunernes Klimakort er der tilknyttet en kontaktperson, der kan besvare uddybende spørgsmål. Hvis der fx er spørgsmål til casens økonomiske gevinster, implementeringsomkostninger eller lignende, kan der altid rækkes ud til den ansvarlige nederst på siden, der enten har oprettet cases, eller har viden på området.
  3. Bidrag til videndelingen og opret kommunale indsatser: KL har lagt de første 278 cases på platformen, men en del af motivationen for at udarbejde Kommunernes Klimakort har været at udvikle en fælles portal, som alle kommunerne kan tage del i. Hvis din kommune sidder inde med et nyt klimatiltag, der endnu ikke er oprettet i portalen, så indsæt selv initiativet gennem funktionen ”Opret indsats” øverst på siden.

Hvis du vil vide mere om Kommunernes Klimakort kan du kontakte konsulent i Økonomisk Politisk Center i KL, Andreas Hohwy Pallesen på ANHP@kl.dk eller +4533703719.

×

Log ind