29. marts 2022

Digitalisering og teknologi skaber værdi på både velfærds- og administrationsområdet

I denne udgave af Nyhedsbrevet Råderum sættes der fokus på, hvordan digitalisering og teknologi kan skabe et økonomisk råderum, frigøre hænder og/eller styrke kvaliteten for borgerne. Bliv klogere på, hvilken værdi digitalisering og teknologi kan skabe, og læs om kommunale digitaliseringscases på både administrations- og velfærdsområderne.

Digitalisering og teknologi er et vigtigt element i råderumsdagsarbejdet

Kommunerne har i mange år arbejdet med at gøre brug af digitalisering og ny teknologi til at frigøre et økonomisk råderum i budgettet og skabe øget kvalitet for borgerne. Og en titel som ”verdens bedste land til offentlig digitalisering” viser, at Danmark er frontløbere på digitaliseringsområdet. I en fremtid hvor den demografiske udvikling og manglen på hænder kommer til at presse velfærdsområderne, så spiller digitalisering og teknologi fortsat en vigtig rolle for at omstille og udvikle opgaveløsningen i kommunerne.

Når man snakker om digitalisering og teknologi i den kommunale forvaltning, giver det god mening at være opmærksom på forskellene mellem velfærdsområderne og administrationsområdet, fortæller kontorchef for Digitalisering og Teknologi i KL, Frederik Nordentoft Andersen:

”På administrationsområdet bruger man digitale løsninger til fx automatisering gennem softwarerobotter, apps til udlæg eller It-systemer, som skaber dataindsigter og smidige processer. Det kan alt sammen øge effektiviteten og frigøre et økonomisk råderum. Men på velfærdsområderne er udgangspunktet for at bruge digitalisering og teknologi tit et andet. Her er motivationen for at indføre teknologi ofte at skabe mere kvalitet for borgeren eller trivsel for medarbejderne”, fortæller Frederik Nordentoft Andersen.

For nyligt udkom dette års Teknologiradar, der giver et overblik over modenhed, udbredelse og værdiskabelse ved brug af digitalisering og teknologi i kommunal sammenhæng. Tal fra Teknologiradaren viser, at på administrationsområdet skaber teknologi særligt værdi ift. effektivisering, mens værdiskabelsen er mindre ift. trivsel og kvalitet, jf. figur 1. På velfærdsområderne ses lidt et andet mønster, hvor teknologi også vurderes at skabe værdi ift. effektivisering, men trivsel og kvalitet fylder noget mere ift. værdiskabelsen.

Figur 1. Hvilken type værdi har teknologi skabt?

Note: Teknologiradar 2022, N=60 (økonomi og administration), N=219 (velfærdsområderne). Velfærdsområderne er udregnet som gennemsnit af social, dagtilbud og skole samt sundhed og ældre. Tallet er udregnet som et gennemsnit af alle teknologier på de to områder.

Hvordan kan man arbejde med digitalisering og teknologi på velfærdsområderne?

Teknologiradaren tegner således et billede af at digitalisering og teknologi kan skabe værdi ift. både kvalitet, trivsel og økonomi på velfærdsområderne. Dette underbygges af en KL-undersøgelse blandt kommunale økonomichefer. Her ses det, at henholdsvis 58 pct. af økonomicheferne, vurderer at ibrugtagning af ny teknologi på velfærdsområderne har potentiale for at frigøre økonomisk råderum og/eller arbejdskraft, mens 76 pct. vurderer at det har potentiale for skabe øget kvalitet for borgerne. Et af de velfærdsområder, der ofte fremhæves som havende et stort potentiale ift. brug af teknologi er sundheds- og ældreområdet. 

I denne udgave af Nyhedsbrevet Råderum kan du læse om projektet ’Plejehjem i eget hjem’ i Haderslev Kommune. I projektet arbejdes der med at hjælpe borgere i målgruppen for plejebolig til at blive boende i eget hjem, så længe borgeren ønsker og er i stand til det. Vejen til at lykkedes med dette er et teknologi-understøttet fast team i ældreplejen, der fx anvender GPS-ure, sensormåtter, medicindoseringsmaskiner samt skærmbesøg til at øge trygheden for borgere og pårørende samt målrette de fysiske besøg.

Som nævnt, spiller både kvalitet for borgerne og medarbejdertrivsel en større rolle ift. værdiskabelsen ved brug af teknologi og digitalisering på velfærdsområderne. Det betyder, at der i højere grad skal lægges vægt på disse værdier, når digitaliseringen skal implementeres i organisationen.

Medarbejderforankring spiller en afgørende rolle for, at digitalisering og teknologi kan skabe værdi. En ny dims gør det ikke alene. En måde at styrke forankringen er at gøre det helt klart, hvilken værdi man ønsker at skabe med indførelsen af ny teknologi”, fortæller Frederik Nordentoft Andersen.

Denne pointe, tydeliggøres også i artiklen om Haderslev, hvor det er blevet gjort meget tydeligt hvilken værdi teknologien skaber for både borgere, medarbejdere og pårørende.

I Teknologiradaren kan du få overblik over de mest modne teknologier på sundheds- og ældreområdet – klik her (vælg ’Sundhed og ældre’ som fagområde) eller se fem eksempler i nedenstående tekstboks.

Fem modne teknologier på sundheds- og ældreområdet

  1. Træningsvideoer

Videoløsninger til træning er særligt anvendt til at understøtte træning i forbindelse med rehabilitering og vedligeholdende træning – læs mere og find cases her.

  1. Telemedicin

Telemedicin dækker over digital rådgivning og behandling. Med brug af telemedicinske løsninger kan medarbejdere i behandle og rådgive borgere om sygdomme, mens de opholder sig i eller tæt på deres eget hjem – læs mere og find cases her.

  1. Skærmbesøg

Skærmbesøg er indsatser, som medarbejderne leverer over skærm via smartphone, tablet eller pc/webcam i stedet for et fysisk besøg i borgerens hjem – læs mere og find cases her.

  1. Sensorer

Sensorer er apparater, der kan registrere lyd, lys, bevægelse, temperatur, kemiske stoffer mv. – læs mere og find cases her.

  1. Hygiejnerobotter

Robotter som bruges til enten personlig hygiejne eller til rengøring af hjem og overflader – læs mere og find cases her.

Hvordan kan man arbejde med digitalisering og teknologi på administrationsområdet?

I den seneste udgave af Nyhedsbrevet Råderum blev det beskrevet, hvordan der i høj grad har været fokus på administrationsområdet i kommunernes råderumsarbejde. Det mangeårige fokus på at effektivisere administrationsområdet har bidraget til, at flere af de lavhængende frugter nu er høstet på området.

Spørgsmålet er så, hvilke administrative opgaver og hvilke digitaliseringsområder kommunerne skal satse på for at frigøre økonomisk råderum eller arbejdskraft? En KL-undersøgelse blandt kommunale økonomichefer viser, at særligt standardisering af administrative processer, bedre udnyttelse af eksisterende it-systemer samt digitale møder vurderes til at have det største potentiale for at skabe økonomisk råderum eller frigøre arbejdskraft, jf. figur 3.

Figur 3. Hvilke it- og digitaliseringsområder er der størst potentiale for at frigøre økonomisk råderum/arbejdskraft og/eller skabe effekter/øget kvalitet for borgerne?

Kilde: KL-undersøgelse (2021) om digitalisering og it blandt kommunernes økonomichefer, N=91.

En afvejning, som flere kommuner står overfor, er, om der skal investeres i nye it-løsninger eller arbejdes for en bedre udnyttelse af de eksisterende it-systemer. I denne udgave af Nyhedsbrevet Råderum kan du læse om, hvordan Herning Kommune er lykkedes med at samle fire it-systemer i ét. Resultatet har været en økonomisk besparelse på 400.000 kr. om året samt mere effektive arbejdsgange på tværs af beskæftigelses-, social- og ældreområdet.

I Teknologiradaren kan du finde en oversigt over teknologimodenheden på administrationsområdet – klik her (vælg økonomi og administration som område), eller se de fem mest modne teknologier i nedenstående tekstboks.

De fem mest modne teknologier på administrationsområdet

  1. Videoløsninger

Videoløsninger dækker over løsninger, hvor to eller flere parter kommunikerer med hinanden via videokameraer og tilhørende skærme – læs mere og find cases her.

  1. Apps

En applikation (app) er ikke en teknologi, men en betegnelse for software specielt designet til at kommunikere med en bruger på en computer, smartphone eller tablet – læs mere og find cases her.

  1. Robotic Process Automation

Robotic Process Automation (RPA) er software, der automatiserer simple, rutineprægede arbejdsopgaver som samkøring af dokumenter eller opslag i flere forskellige systemer – læs mere og find cases her.

  1. Cloud

Cloud eller cloud-computing er en fælles betegnelse, der dækker over en række ydelser – fx software, services, computerkraft og lagerplads – som brugere kan få adgang til via internettet – læs mere og find cases her.

  1. Machine Learning

Machine Learning (AI) er et underområde indenfor kunstig intelligens. På baggrund af træningsdata udvikles en model, der så kan bruges til segmentering, forudsigelser og mønstergenkendelse uden eksplicit at være programmeret til det – læs mere og find cases her.

3 gode råd til at arbejde med digitalisering og ny teknologi

Frederik Nordentoft Andersen har tre gode råd til kommunernes arbejde med digitalisering og teknologi:

1. Styring, strategi og organisering er afgørende for at lykkes med digitalisering og teknologi

Først og fremmest så er det altid vigtigt at huske, at digitalisering og teknologi ikke skaber værdi, hvis den ikke passer til organisationen. Der, hvor det lykkes rigtig godt, er, hvor den digitale transformation bakkes op af politiske visioner, strategiske linjer, forandringsledelse og kompetencer. Medarbejderforankring er afgørende, og det kræver en forståelse for området, medarbejderne og borgerne, der skal bruge teknologien”.

2. Overvej jeres digitale kompetencer og hvilke ressourcer I har til rådighed

Det kan være en udfordring at vurdere, hvilke teknologier der skal satses på i kommunerne. Den teknologiske udvikling løber stærkt, og der er mange muligheder. Teknologiradaren kan være et godt sted at starte for at få et overblik over teknologierne. Men det er også vigtigt at tænke på, hvilke digitale kompetencer og ressourcer, man har til rådighed. Er man et tidligt sted på sin digitaliseringsrejse, kan det være en god idé at starte med de modne teknologier, som andre kommuner allerede har brugt tid og penge på at få erfaringer med”.

3. Hav et kritisk blik på værdien og følg op

”Digitalisering og teknologi koster både tid og penge, og derfor er opfølgning vigtig. Undersøg om andre kommuner er lykkedes med at implementere løsningen og skabe dokumenterede effekter. Arbejd med pilotprojekter og skalér så løsningen, hvis den viser sig at skabe værdi for organisationen. Og sæt så krav til, at I rent faktisk følger op på gevinsterne, når I går i drift – hvad enten de handler om kvalitet, effektivitet eller trivsel”.

×

Log ind