16. juni 2020

IKU for 2019: IKU går tilbage pga. færre vej- og beskæftigelsesopgaver

Social- og Indenrigsministeriet har offentliggjort 2019-tal for Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU). IKU går tilbage, og det skyldes især mindre generel aktivitet på vej- og på beskæftigelsesområdet.

De nye tal viser, at kommunernes IKU-tal i 2019 samlet er på 26,5 pct. Det er et fald på 0,4 procentpoint i forhold til 2018, hvor kommunernes IKU var på 26,9 pct.

Fald i konkrete opgaver trækker IKU ned

Kommunerne konkurrenceudsætter for i alt 64,2 mia. kr. Det er 920 mio. kr. mindre sammenlignet med 2018. Samtidig ser vi et generelt fald i kommunernes opgaver på 550 mio. kr. Faldet sker primært indenfor konkrete områder, hvor aktiviteten er faldet.

Faldet i konkurrenceudsættelse vedrører primært opgaver indenfor de kommunale veje, og generelt er udbuddet af opgaver indenfor trafik og infrastruktur i 2019 faldet med 370 mio. kr. sammenlignet med 2018. Faldet hænger sammen med, at aktiviteten på området samlet set i 2019 er faldet med 440 mio. kr. Dette fald kan relatere sig til, at kommunerne måtte foretage en opbremsning af deres aktiviteter for at overholde deres budgetter.

Dernæst ser vi et fald på socialområdet. Her har kommunerne udbudt for 440 mio. kr. mindre på beskæftigelsesområdet. Det skyldes et markant fald i udgifter på 660 mio. kr. til tilbud til udlændinge, hvor der er i 2019 er et markant fald i antallet af ydelsesmodtagere. Samtidig er aktiviteten faldet på beskæftigelsesområdet, hvor lovændringer har medført færre udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger.

Fortsat meget samarbejde med private leverandører på velfærdsområderne

På både dagtilbudsområdet, tilbud til ældre- og handicappede samt til børn, unge og voksne med særlige behov er udgifterne til private aktører samlet steget med knap 680 mio. kr.* sammenlignet med 2018. Omfanget af opgaver på områderne er dog i samme periode steget med 1,6 mia. kr. grundet flere ældre og voksne med særlige behov.

Når den generelle aktivitet på et område stiger, stiger samarbejdet med de private aktører også. Det modsatte er imidlertid naturligvis også tilfældet.

*Udgifterne inkluderer ikke kommunernes egne vundne udbud, da de kun er opgjort på hovedkontoniveau.

KL's IKU-værktøj er opdateret med de nye IKU-tal for 2019. Med IKU-værktøjet kan kommunerne analysere konkurrenceudsættelsesgraden på de enkelte fagområder, samt sammenligne sig med udvalgte kommuner og et landsgennemsnit henover årerne.

Fakta om IKU

  • Konkurrenceudsættelse måles gennem Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU).
  • Indikatoren opgøres årligt på baggrund af kommunernes regnskabstal – suppleret med kommunernes oplysninger om egne vundne udbud. Oplysninger om egne vundne udbud indberettes årligt til Økonomi- og indenrigsministeriet i forbindelse med de særlige regnskabsindberetninger.
  • IKU er en brøk, der angiver værdien af de opgaver, kommunerne i det enkelte år lader private løse, sat i forhold til værdien af de kommunale opgaver, som private i teorien kunne løse, dvs. de såkaldte udbudsegnede opgaver.
  • I regnestykket er undtaget de opgaver, som er myndighedsopgaver eller på anden vis er opgaver, som for nærværende ikke kan konkurrenceudsættes.
  • www.noegletal.dk findes definitioner og opgørelser af både IKU og PLI (Privat Leverandør Indikatoren)

Henvendelse om udbud kan ske til Trine Kronbøl, Udbudsportalen på trk@kl.dk / 33 70 35 91. Henvendelse om IKU kan ske til Løkke Noermark Fabricius på lnfa@kl.dk / 33 70 36 46.